Ile naprawdę zarobili uczestnicy PPK przez III kw. 2020.

Ile tak naprawdę zarobili uczestnicy PPK w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku?
Ile tak naprawdę zarobili uczestnicy PPK w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku?
Adobe Stock

Czy uczestnictwo w PPK się opłaci i ile tak naprawdę zarobili uczestnicy PPK w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku?

Właściwie od początku reformy PPK trwa ożywiona dyskusja nad sensownością oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Towarzyszy jej także porównywanie PPK do OFE. W związku z planowanym w przyszłym roku przekształceniem tych ostatnich w IKE (alternatywnie przekazaniem środków do ZUS) dyskusja ta ostatnimi czasy się nasiliła i ze zdwojoną siłą burzliwie przeniosła do mediów społecznościowych. Odkładając emocje na bok, przyjrzyjmy się faktom.

Warto sprawdzić: Co nam mówią i nie mówią wyniki PPK za III kw. 2020

Przeanalizowaliśmy ile zarobił średnio uczestnik PPK od stycznia do końca września 2020 roku przy założeniu wpłaty do PPK na poziomie 3,5% i miesięcznego wynagrodzenia na poziomie około 5 300 PLN (co odpowiada średniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce za pierwsze osiem miesięcy roku). Wszystkie wpłaty/aktywa PPK zostały przeliczone na koniec każdego miesiąca (od stycznia do września) przy zastosowaniu miesięcznych stóp zwrotu funduszy PPK (funduszy zdefiniowanej daty – FZD) dla pełnych miesięcy.

im dalsza data docelowa FZD tym wyższą średnią stopę zwrotu uzyskał uczestnik PPK

Na koniec września 2020 roku średnia wartość rachunku PPK uczestnika wyniosła pomiędzy 1 985 PLN dla FZD 2025 a 2 031 PLN dla FZD 2060 (czym dalsza docelowa data funduszu PPK, tym wartość zgromadzonych aktywów przez uczestnika była większa). Różnica pomiędzy aktywami PPK zgromadzonymi przez uczestnika w najlepszym i najgorszym FZD 2025 wyniosła zaledwie 94 PLN. W przypadku FZD 2060, gdzie różnica była największa, było to 286 PLN. W obu przypadkach najlepszym zarządzającym okazał się Skarbiec TFI, a najgorszym BPS TFI. Na saldo rachunku uczestnika PPK na koniec września 2020 roku złożyły się: (1) wpłaty pracownika w wysokości 957 PLN, (2) wpłaty pracodawcy w wysokości 717 PLN, (3) dopłata roczna państwa w wysokości 250 PLN oraz (4) zysk z inwestycji wypracowany przez zarządzającego PPK, który w zależności od daty docelowej funduszu wyniósł średnio od 61 PLN do 107 PLN.

Z perspektywy uczestnika PPK, jego inwestycją (ponoszonym kosztem) jest wpłata pracownika w wysokości 2,0% wynagrodzenia oraz podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy (17 bądź 32% od 1,5% wynagrodzenia). W efekcie różnica pomiędzy powyższym „kosztem” a stanem jego rachunku PPK na koniec września 2020 roku, stanowi rzeczywisty zysk pracownika z uczestnictwa w PPK.

W poniższej Tabeli 1 przedstawiamy wyliczenia ile zyskali średnio uczestnicy PPK (ponad swój „koszt”) w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku oraz jaka była dla nich rzeczywista stopa zwrotu z uczestnictwa w PPK.

Zysk i stopa zwrotu pracownika z faktu uczestnictwa w PPK w okresie I-IX 2020 roku

Jak widać, im dalsza data docelowa FZD tym wyższą średnią stopę zwrotu uzyskał uczestnik PPK. W przypadku FZD 2025 wartość ta wyniosła średnio 84% (w najgorszym wypadku pracownicy zarobili na uczestnictwie 79%, a w najlepszym 88%). Natomiast w przypadku FZD 2060 średnia stopa zwrotu dla uczestnika z inwestycji jaką jest PPK wyniosła 88% (najgorszy zysk dla uczestnika wyniósł 79%, a najlepszy 105%). Warto przy okazji zwrócić uwagę, że lepsze wyniki uzyskały fundusze PPK o większym zaangażowaniu w akcje i to pomimo jednej z największych wyprzedaży na giełdach w ostatnich latach.

Podsumowując, widzimy wyraźnie, że w początkowym okresie oszczędzania w PPK różnice w wynikach inwestycyjnych Towarzystw mają niewielkie znaczenie dla nominalnej wysokości oszczędności PPK uczestnika, a znacznie ważniejsze są „dodatkowe” korzyści z uczestnictwa, czyli wpłaty otrzymywane od pracodawcy oraz dopłaty państwa.

Lukasz Witkowski i Krzysztof Nowak (Mercer)
Warszawa, 23 październik 2020

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Blokują komputer i żądają okupu

Co robić, żeby nie stać się ofiarą ataku hakerskiego Nie tylko firmowe, ale i ...

Przybywa możliwości korzystnego sfinansowania własnego biznesu

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Skąd wziąć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Przeglądamy klasyczne i alternatywne metody. Zanim założy ...

Wykorzystanie pieniędzy z PPK

Istnieje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Standardowo środki zgromadzone w ...