Niemożność wyegzekwowania długu może oznaczać zajęcie przez komornika wynagrodzenia lub np. konta bankowego. Niekiedy jednak zdarza się, że dłużnik lub jego pracodawca otrzymuje niemal jednocześnie zawiadomienie od komornika i urzędu skarbowego albo innego organu administracji (np. ZUS-u). Taka sytuacja może wydawać się kłopotliwa, ale przepisy jasno określają, jak należy postąpić w przypadku tzw. zbiegu egzekucji. O komentarz poprosiliśmy Rafała Wojtynę.

Zbieg egzekucji – co to jest?

Zbieg egzekucji oznacza sytuację, w której w tym samym czasie prowadzona jest egzekucja komornicza i administracyjna lub kilka egzekucji prowadzonych przez różnych komorników tego samego dłużnika w stosunku do tego samego prawa majątkowego czy rzeczy. Innymi słowy – dochodzi do tego wtedy, gdy zarówno urząd skarbowy, jak i komornik chcą zająć tę samą pensję, konto bankowe, nieruchomość itd. Dla kogoś, kto otrzymuje tego rodzaju pisma, a nie orientuje się w postępowaniu komorniczym, może to być niezwykle stresująca sytuacja. Prawo jasno określa jednak, kto ma pierwszeństwo w takiej sytuacji.

Co robić w przypadku zbiegu egzekucji?

Od tego, czego dotyczy egzekucja, zależy to, kogo de facto dotyczy problem wystąpienia zbiegu. Jeśli chodzi o zajęcie konta bankowego, organem wykonawczym będzie bank. Z kolei w przypadku zajęcia wynagrodzenia, kłopotliwą sytuację w swoich rękach będzie miał pracodawca. Do niedawna (przed 8 września 2016 r.) musiał on skontaktować się ze wszystkimi podmiotami dokonującymi zajęcia i przedstawić sytuację. Wówczas czynności zostawały chwilowo wstrzymane, a sprawę rozstrzygał sąd, przez co egzekucja długów dodatkowo się przedłużała. Aktualnie, procedura jest znacznie prostsza.

Sądy nie rozstrzygają już zbiegów egzekucji w przypadku zajęcia tej samej rzeczy lub tego samego prawa majątkowego przez komornika sądowego i administracyjny organ egzekucyjny. Łączne prowadzenie egzekucji przejmuje ten z nich, kto pierwszy dokonał zajęcia, a jeżeli nie można ustalić pierwszeństwa – decyduje wysokość dochodzonej kwoty. Nowe zasady obowiązują od 8 września 2016 r.

Powyższa zmiana istotnie wpłynęła na sytuację pracodawcy, który otrzymuje od organów egzekucyjnych zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę swoich pracowników czy wykonawców umów cywilnoprawnych. W razie zbiegu egzekucji, gdy dane wynagrodzenie (przychód) nie wystarczy na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca wypłaci kwoty objęte wszystkimi zajęciami na rzecz tego komornika albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokona zajęcia.

Jeżeli ustalenie tego pierwszeństwa nie będzie możliwe (np. zajęcia trafią do pracodawcy w tym samym dniu), pracodawca dokona wypłaty na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie -wyjaśnia ekspert Rafał Wojtyna

Pracodawca będzie przy tym musiał pamiętać, aby niezwłocznie zawiadomić o zbiegu egzekucji organy egzekucyjne, od których otrzymał zajęcia wynagrodzenia, podając datę doręczenia zawiadomień o zajęciach i wysokość należności, na poczet których zostały one dokonane. Dokonując zajęcia, komornik powinien pouczyć pracodawcę o tych obowiązkach.

Wyjątki od reguły

Prawo reguluje również sytuacje, kiedy nie da się ustalić, który z organów jako pierwszy dokonał zajęcia komorniczego. Może się tak stać, gdy dwa pisma zostaną dostarczone tego samego dnia.

“Wówczas wpłaty realizuje się na rzecz tego organu, który dokonał zajęcia na poczet wierzytelności obejmującej wyższą kwotę. W tym przypadku również konieczne jest powiadomienie organów o wystąpieniu zbiegu wraz ze wszystkimi danymi wymienionymi powyżej – mówi Rafał Wojtyna z Warszawy.

Od zasad wymienionych powyżej jest jeszcze jedno odstępstwo. Jeśli któreś z zajęć komorniczych dotyczy jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego i egzekucji sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, egzekucję prowadzi łącznie tylko organ administracyjny.

Warto pamiętać ponadto, że wedle obecnie obowiązujących przepisów, zbieg egzekucji nie powoduje wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Nowe przepisy są więc korzystne przede wszystkim dla wierzycieli, którzy mogą szybciej odzyskać należności. Jednak również dłużnicy mogą skorzystać na uproszczeniu procedur, ograniczając stres związany z kolejnymi postępowaniami w tej samej sprawie.