Materiał powstał we współpracy z PZU

W Davos ogłosiliście wprowadzenie nowych funduszy na platformie inPZU, co daje wam współpraca z Goldman Sachs Asset Management?

22 stycznia zaczęliśmy oferować na platformie inPZU dwa nowe unikatowe fundusze pasywne typu feeder, opracowane przez TFI PZU we współpracy z Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Tę współpracę zapowiedzieliśmy w marcu 2019 roku podczas podsumowania realizacji strategii #nowePZU. Dwa nowe fundusze to inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek oraz inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących. Celem współpracy TFI PZU z GSAM jest wykorzystanie kluczowych kompetencji każdej z firm. GSAM wnosi doświadczenie wiodącej na świecie firmy inwestycyjnej, TFI PZU natomiast oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej.

Na co liczycie we współpracy z GSAM?

W ramach współpracy TFI PZU będzie dążyć do udostępnienia swoim klientom produktów zarządzanych lub współzarządzanych przez GSAM w swojej sieci dystrybucji. To założenie odnosić się będzie mogło m.in. do oferowania wspólnych innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inpzu.pl. TFI PZU uzupełnia w ten sposób swoją ofertę o kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie funduszy akcyjnych. Dajemy polskim inwestorom unikatowy pośredni dostęp do produktów pasywnych (dzięki funduszom typu feeder), przy których zarządzaniu GSAM stosuje podejście ActiveBeta.

Na czym polega to podejście?

Tego typu fundusze mają na celu osiągnięcie lepszego profilu ryzyka i zwrotu z inwestycji w całym cyklu inwestycyjnym w porównaniu z tradycyjnymi funduszami ETF opartymi na wielkości indeksu i ważonych wartością kapitalizacji rynkowej spółek. Wiele strategii inwestycyjnych, które zostaną wykorzystane w ramach funkcjonowania oferowanych przez TFI PZU funduszy, zostało opracowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów GSAM. Tak jak w przypadku pozostałych funduszy indeksowych, na platformie inPZU nie będą pobierane opłaty za nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa.

Wprowadziliście ostatnio także fundusz we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tak, uruchomiliśmy na platformie inPZU subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z GPW i w oparciu o nowo stworzony indeks GPW CEEplus. Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 3 września 2019 r. i wynosiła 1000 pkt. CEEplus jest indeksem cenowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10 proc., natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5 proc., jest ograniczany do 40 proc. Udział spółek z jednej giełdy z regionu nie może przekroczyć 50 proc.

Jak ocenia pan platformę inPZU po ponad roku funkcjonowania?

Z oferty inPZU mogą korzystać klienci indywidualni oraz instytucjonalni. Platforma została wyróżniona przez branżę nagrodami za rewolucję w inwestycjach i wprowadzenie pierwszych, w pełni autorskich funduszy pasywnych w Polsce. Nigdy wcześniej inwestowanie nie było też tak atrakcyjne ze względu na opłaty za zarządzanie funduszami. Na inPZU każdy fundusz ma stałą niską opłatę: 0,5 proc.

Jaką rolę inPZU odgrywa w pracowniczych planach kapitałowych?

Platforma inPZU to wiele możliwości i usług pod jednym adresem. W panelu PPK pracownicy znajdą informację o stanie swoich oszczędności i dokonywanych wpłatach, a także o wycenie i stopie zwrotu funduszy PPK. Mogą składać zlecenia dotyczące m.in. wskazania osób uprawnionych, podjęcia pieniędzy, a także decydować o zmianie sposobu inwestowania swoich oszczędności.

Jak ważny jest wasz udział w reformie emerytalnej?

Chcemy być i jesteśmy jednym z liderów w dziedzinie pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszej fazie reformy ponad 1000 największych pracodawców w Polsce podpisało umowy o zarządzanie PPK z Grupą PZU. Zatrudniają łącznie ponad pół miliona pracowników. Wśród firm, które zdecydowały się na współpracę z PZU jest PKN Orlen, a więc zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej. Są też m.in. Grupa Energa, Coca-Cola, PKP InterCity, Orbis, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.

PZU zawarł też już kilkaset umów o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 stycznia. To dowód, że pracodawcy doceniają oferowaną im przez PZU pomoc przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Dobry start oferty skierowanej do średniej wielkości firm świadczy także o dużym zaufaniu, jakim cieszy się PZU.

Czym różnią się te dwie pierwsze fazy reformy?

Naszym zdaniem średniej wielkości firmy, dysponujące mniejszym potencjałem niż najwięksi pracodawcy, których obowiązek wprowadzenia PPK objął pół roku wcześniej, mogą się bardziej obawiać nadmiaru zadań związanych z PPK. Oprócz bezpłatnego internetowego serwisu e-PPK, który służy do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do wygodnej bieżącej obsługi planów, oferujemy pomoc ekspertów, spotkania informacyjne dla pracodawców i szkolenia e-learningowe dla pracowników. Warto przypomnieć, że PZU ma ponad 400 oddziałów w całym kraju oraz prawie 3000 doradców klienta indywidualnego i korporacyjnego. Nie bez znaczenia dla pracodawców oraz pracowników są też opłaty, które pobierają instytucje za zarządzanie. TFI PZU w pierwszym roku od rozpoczęcia reformy zrezygnował z pobierania opłat, a w kolejnych latach ma jedne z najniższych na rynku.

Czym możecie się pochwalić, jeśli chodzi o wyniki funduszy inwestycyjnych?

Rok 2019 pozwolił większości inwestujących na rynku obligacji osiągnąć bardzo dobre wyniki. Najwięcej zarobiły fundusze, których zarządzający postawili na dług rynków wschodzących. Najlepszym funduszem dłużnym został oferowany przez TFI PZU fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO), którego jednostki zyskały na wartości aż 19,5 proc.

Zresztą to był najlepszy rok w historii funduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących. W połowie 2019 roku były w nim papiery z ponad 20 różnych krajów. TFI PZU ma w ofercie w sumie dwa fundusze dłużne dające ekspozycję na rynek długu EM, drugi z nich, indeksowy inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO), także zyskał kilkanaście procent w zeszłym roku.

A jak spisywały się fundusze akcyjne?

Dwa nasze fundusze akcyjne wypracowały zysk ponad 20 proc. Rok 2019 był dla nas zdecydowanie udany, także w tym segmencie.