Polscy inwestorzy liczą na zyski w Polsce i Azji

Według wyników globalnego badania nastrojów inwestorów przeprowadzonego dla Franklin Templeton, inwestorzy w Polsce z optymizmem prognozują realizację swych celów finansowych, licząc głównie na rynek azjatycki i polski

Publikacja: 08.05.2013 12:49

Pod wpływem kryzysu finansowego oraz obaw przed spowolnieniem gospodarczym, polscy inwestorzy stali się bardziej konserwatywni. Inwestorów, którzy planują w 2013 r. realizować ostrożniejszą strategię, jest w Polsce trzykrotnie więcej niż tych, którzy chcą zacząć inwestować bardziej agresywnie. 88 proc. respondentów trzyma kapitał na rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych lub rachunkach rynku pieniężnego. Po serii obniżek stóp procentowych (o 150 punktów bazowych w okresie od maja 2012 r. do marca 2013 r.), wg Narodowego Bank Polskiego, średnie oprocentowanie nowych lokat (zakładanych na okres od 6 miesięcy do 1 roku) spadło do 4,1 proc. per annum.

Pomimo takich warunków, przeważająca większość polskich inwestorów deklaruje „bardzo optymistyczne" lub „optymistyczne" (79 proc.) prognozy dotyczące osiągnięcia zakładanych przez nich celów finansowych. Respondenci spodziewają się rocznych stóp zwrotu z inwestycji w 2013 r. na poziomie 10,3 proc. (dwukrotnie przewyższającym średnie oprocentowanie lokat bankowych). Priorytetowe cele polskich inwestorów na ten rok to kupno nowego domu (31 proc.), oszczędzanie na emeryturę (22 proc.), inne cele inwestycyjne (22 proc.) oraz gromadzenie środków na nieprzewidziane sytuacje (13 proc.).

Choć większość ankietowanych (55 proc.) wyraża pesymizm, niepokój i/lub sceptycyzm, jeżeli chodzi o perspektywy rysujące się przed rynkami akcji w 2013 r., inwestorzy uważają jednocześnie, że najwyższe zwroty z inwestycji w akcje w bieżącym roku będzie można wypracować w Azji i w Polsce (sprawdź wyniki funduszy akcji polskich uniwersalnych) (odpowiednio 26 proc. i 24 proc.). Co więcej, według wyników ankiet, polscy inwestorzy są skłonni do zwiększenia ekspozycji na rynki światowe w ciągu najbliższych 10 lat. Główne powody, dla których inwestorzy unikają lokowania kapitału poza Polską, to brak wiedzy o innych rynkach (45 proc.) oraz wpływ wahań kursów walut na wartość inwestycji (44 proc.). Według wyników przeprowadzonego badania, 29 proc. polskich inwestorów chce utrzymywać swe inwestycje na rynkach światowych w polskiej złotówce.

- Staramy się łączyć nasze globalne kompetencje z lokalnymi potrzebami, dlatego polski oddział Franklin Templeton Investments wprowadził specjalne klasy tytułów uczestnictwa naszych najpopularniejszych funduszy, które są zabezpieczone przed zmianami kursu złotego – powiedział Michał Staszkiewicz, dyrektor sprzedaży na Polskę we Franklin Templeton Investments.

Wyniki ankiety pokazały, ponadto, że lokalni inwestorzy niechętnie inwestują na polskim rynku z powodu możliwego wpływu kryzysu zadłużenia w strefie euro (44 proc.), niskich stóp procentowych (38 proc.) oraz polityki budżetowej rządu (38 proc.).

Inwestorzy dostrzegają lepsze możliwości zagranicą Pomimo deklarowania ogólnej skłonności do bardziej konserwatywnego inwestowania, inwestorzy dostrzegają możliwości związane z lokowaniem kapitału zagranicą.

Potwierdzając narastający optymizm w stosunku do globalnego inwestowania, dwie trzecie inwestorów spodziewa się w 2013 r. najlepszych możliwości wśród akcji i instrumentów o stałym dochodzie poza ich krajowymi rynkami. Jeżeli chodzi o wyniki rynków akcji w poszczególnych regionach, największa grupa inwestorów (28 proc.) jest zdania, że najwyższe stopy zwrotu wypracują w 2013 r. akcje spółek z Azji (sprawdź wyniki funduszy azjatyckich bez Japonii). Azję wskazało, ponadto, 33 proc. inwestorów jako region, który ma osiągnąć najwyższe zwroty z akcji w perspektywie 10 lat.

Choć inwestorzy nie są jeszcze gotowi, by przenieść większą część swych inwestycji na rynki zagraniczne w 2013 r., planują zwiększyć udział rynków zewnętrznych w portfelach do prawie 40 proc. w ciągu najbliższych 10 lat, a kapitał ten ma być rozdzielony po równo pomiędzy rynki rozwinięte i rynki wschodzące.

Australia i USA były jedynymi krajami, w których większość inwestorów dostrzega największe możliwości na rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie w kraju, a nie zagranicą i planuje utrzymać ok. ¾ (78 proc. w Australii i 74 proc. w USA) swych aktywów na rynkach krajowych w ciągu najbliższych 10 lat. Polscy inwestorzy zamierzają ulokować w Polsce ¾ swych inwestycji, co, według badania, jest najwyższym wskaźnikiem w Europie. Ten odsetek inwestycji krajowych ma jednak spaść o 10 proc. (do 65 proc.) w ciągu 10 lat, w miarę, jak coraz więcej kapitału będzie przepływać na rynki rozwinięte i wschodzące.

Polscy inwestorzy uważają, że Azja i Polska wypracują w 2013 r. najwyższe zwroty z inwestycji w akcje (odpowiednio 26 proc. i 24 proc.), a w perspektywie 10 lat przewaga Azji rośnie (28 proc., w porównaniu z 18 proc. dla Polski).

Główny cel inwestycyjny: emerytura Kluczowym priorytetem inwestorów na całym świecie jest gromadzenie środków na emeryturę – ok. 1/3 (31 proc.) ankietowanych wskazało emeryturę jako główny cel inwestycyjny na 2013 r. Wybór ten najczęściej padał w ankietach inwestorów z USA i Kanady (54 proc.), a najrzadziej wśród inwestorów z Ameryki Łacińskiej (18 proc.) oraz niektórych krajów z regionu Azji i Pacyfiku (29 proc.). Emerytura jest najważniejszym priorytetem zaledwie dla 22 proc. polskich inwestorów, a podobne wyniki mają inne cele inwestycyjne. Najważniejszym celem inwestycyjnym dla ankietowanych z Ameryki Łacińskiej i Azji / Pacyfiku jest zakup nowego domu (odpowiednio 38 proc. i 31 proc.). Europa ma najwyższy odsetek inwestorów (12 proc.), którzy wskazują oszczędzanie na wypadek nagłych sytuacji jako najważniejszy cel inwestycyjny.

Korzyści płynące z konsultacji z doradcą finansowym Wśród inwestorów z całego świata, ci, którzy współpracują z doradcami finansowymi, mają bardziej zdywersyfikowane portfele i lepszą wiedzę na temat historycznych wyników rynków akcji, a ponadto częściej deklarują swój optymizm w odniesieniu do prognoz realizacji celów finansowych (82 proc.) w porównaniu z inwestorami, którzy nie korzystają z usług doradców (76 proc.).

- Nawigowanie na rynkach światowych może być skomplikowane, a inwestor może skorzystać na współpracy z doradcą finansowym, który pomoże odpowiednio pozycjonować portfel, by osiągnąć zakładane cele inwestycyjne – dodał Greg Johnson. - Wyniki badania podważają znaczenie edukacji inwestorów, szczególnie tych młodszych, którzy nie doświadczyli jeszcze zbyt wielu cykli rynkowych i których zachowania mogą być w większym stopniu determinowane przez bieżące wahania rynkowe.

Największe oczekiwania wobec akcji i metali szlachetnych Na całym świecie, akcje i metale szlachetne zostały wskazane przez 21 proc. inwestorów (w obydwu przypadkach) jako klasy aktywów, które, według nich, będą radziły sobie najlepiej w 2013 r. Niemniej jednak, ankietowani z krajów rozwiniętych wyrażali generalnie lepsze prognozy dla akcji; najwięcej optymistów w stosunku do oczekiwanych wyników rynków akcji w 2013 r. było w Australii, Kanadzie, Hongkongu, Japonii, Singapurze i USA (sprawdź wyniki funduszy akcji amerykańskich).

Inwestorzy przyjmujący dłuższy horyzont inwestycyjny spodziewają się w perspektywie 10 lat wyższych zwrotów z nieruchomości niż z innych klas aktywów; potencjał inwestycji w nieruchomości dostrzega 22 proc. ankietowanych. Niewiele mniej było wskazań dla akcji i metali szlachetnych (po 19 proc.).

Globalne badanie nastrojów inwestorów przeprowadzone dla Franklin Templeton przez ORC International

Pod wpływem kryzysu finansowego oraz obaw przed spowolnieniem gospodarczym, polscy inwestorzy stali się bardziej konserwatywni. Inwestorów, którzy planują w 2013 r. realizować ostrożniejszą strategię, jest w Polsce trzykrotnie więcej niż tych, którzy chcą zacząć inwestować bardziej agresywnie. 88 proc. respondentów trzyma kapitał na rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych lub rachunkach rynku pieniężnego. Po serii obniżek stóp procentowych (o 150 punktów bazowych w okresie od maja 2012 r. do marca 2013 r.), wg Narodowego Bank Polskiego, średnie oprocentowanie nowych lokat (zakładanych na okres od 6 miesięcy do 1 roku) spadło do 4,1 proc. per annum.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora