Pożyczki dla zielonych inwestycji i przedsiębiorstw

Cały czas rośnie wsparcie dla firm, które decydują się na inwestycje prośrodowiskowe, będące krokiem w ich transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 14.02.2024 03:00

Zielone pożyczki mogą trafić do firm, które m.in. zyskują przychody ze sprzedaży związanej z mobilno

Zielone pożyczki mogą trafić do firm, które m.in. zyskują przychody ze sprzedaży związanej z mobilnością bez- i niskoemisyjną

Foto: PAP/Andrzej Grygiel

Taki produkt ma w swojej ofercie dla przedsiębiorców Agencja Rozwoju Przemysłu. To „Pożyczki z bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców”.

Pożyczki obejmują refinansowanie udokumentowanych nakładów na realizację projektów inwestycyjnych poniesionych po 1 stycznia 2021 r., w tym spłatę zobowiązania finansowego zaciągniętego (kredyt, pożyczka) na realizację inwestycji – dla inwestycji ukończonych, a także finansowanie ukończenia realizowanej inwestycji, której budżet uległ zwiększeniu wskutek wzrostu kosztów lub jej zakresu, obowiązkowe refinansowanie spłaty zobowiązania finansowego (kredyt, pożyczka) zaciągniętego na realizację inwestycji, przy czym w tym przypadku możliwość refinansowania obejmuje udokumentowane nakłady dla inwestycji rozpoczętych nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Wymagany jest wkład własny na poziomie 20 proc. wartości inwestycji netto.

Czytaj więcej

Jak zmienić Krajowy Plan Odbudowy i nie stracić

Pożyczki przeznaczone są dla dużych firm oraz firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają zdolność do spłaty, prowadzą działalność gospodarczą od minimum 24 miesięcy, które ponadto mają obroty powyżej 4 mln zł, prowadzą pełną księgowość i posiadają dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto).

Firmy, które spełniają te kryteria, mogą otrzymać pożyczkę w wysokości od 0,8 mln zł do 20 mln zł. Jej oprocentowanie wyliczane jest na podstawie WIBOR 1M + marża, przy czym dla mikro-, małych i średnich firm pod uwagę brana jest marża zgodna z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorców marża uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jakości zabezpieczeń. Jest też prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 proc. dla MŚP oraz 0,4 proc. dla dużych firm, ale nie ma prowizji za rozpatrzenie wniosku. Nie ma też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki, jest za to prowizja za przedterminową spłatę: 1 proc. w przypadku spłaty ze środków z innych instytucji finansowych, 0 proc. w przypadku spłaty ze środków z innych źródeł. Zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP w wysokości co najmniej 120 proc. kwoty pożyczki.

Duże ulgi dla bezemisyjnych i niskoemisyjnych firm

Warto wiedzieć, że zielony przedsiębiorca to firma, która m.in. uzyskuje 90 proc. przychodów ze sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy w ramach następujących działalności: energii odnawialnej, efektywności energetycznej, mobilności bezemisyjnej i niskoemisyjnej, zielonych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu, zasobów wodnych i zapobiegania zanieczyszczeniom, rozwiązań opartych na przyrodzie i wreszcie – przetwórstwa rolnego. To też firma, która zrealizowała inwestycję z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych, spadku zużycia energii, zmniejszenia zużycia wody, redukcji emisji do powietrza pyłów zawieszonych czy zastępowania surowców pierwotnych materiałami lub substancjami wtórnymi, recyklingowymi.

Czytaj więcej

PGE zapowiada duże inwestycje w fotowoltaikę

W grę wchodzi też posiadanie certyfikatów środowiskowych, wyróżnień przyznawanych w zakresie czystej lub zielonej technologii oraz znaków ekologicznych i wreszcie – zarejestrowanie jednego prawa własności intelektualnej związanego z odnawialnymi lub czystymi technologiami.

Z kolei zielone inwestycje to inwestycje związane z pozytywnym wpływem na środowisko, ochroną i przywracaniem bioróżnorodności i ekosystemów, łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do zmian klimatu, przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dzięki pożyczce firma będzie miała zapewnione środki na dokończenie inwestycji, wydłuży okres finansowania i tym samym zmniejszy wysokości rat kapitałowych. Uwolni własne środki obrotowe zaangażowane w inwestycję. A w przypadku refinansowania poniesionych nakładów uwolnione środki może przeznaczyć na kapitał obrotowy w prowadzonej działalności.

Bankowość
Klienci lepiej chronieni przed kradzieżą bankowych danych
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Bankowość
Gwarancje kredytowe z plusem
Bankowość
Revolut ma coś dla mikroprzedsiębiorców. Nowy rodzaj konta
Bankowość
Odcięcie Rosji od SWIFT. Konsekwencje dla całej gospodarki federacji Putina
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Bankowość
Czym Rosja zastąpi SWIFT? Niczym