Gwarancje kredytowe z plusem

BGK ma w ofercie gwarancje i dopłaty dla firm, dzięki którym mogą one lepiej zarządzać swoim majątkiem i taniej zdobyć środki na działalność.

Publikacja: 14.02.2024 03:00

Ofertę kredytów zabezpieczonych Gwarancją Biznesmax Plus, przygotowaną we współpracy z Bankiem Gospo

Ofertę kredytów zabezpieczonych Gwarancją Biznesmax Plus, przygotowaną we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ma obecnie 13 banków

Foto: AdobeStock

Gwarancja Biznesmax Plus jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną dzięki środkom programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Parametry i korzyści

Firmom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małym spółkom o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółkom o średniej kapitalizacji (mid-caps) spełniającym kryteria podmiotu innowacyjnego lub realizującego kwalifikowany typ projektu (inwestycja innowacyjna, ekoinnowacja, transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa), gwarancja ma pomagać w realizacji ich projektów inwestycyjnych i wspierać ich potrzeby obrotowe na każdym etapie prowadzonej działalności. Gwarancja Biznesmax Plus udzielana jest w formie pomocy de minimis, czyli wsparcia przez państwo, które nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej albo w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Gwarancją obejmowane są kredyty inwestycyjne i obrotowe udzielane przez banki kredytujące, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy.

Czytaj więcej

Jak zwiększyć zdolność kredytową i nie zrujnować swojego budżetu?

Gwarancja obejmuje do 80 proc. kwoty kapitału kredytu. Jej maksymalna kwota to równowartość 2,5 mln euro w złotych. Maksymalny okres gwarancji to, w przypadku kredytu inwestycyjnego, 20 lat (regionalna pomoc inwestycyjna) lub 10 lat (pomoc de minimis), zaś w przypadku kredytu obrotowego – 63 miesiące. Nie ma tu prowizji za udzielenie gwarancji, a jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Środki z kredytu objętego gwarancją powinny być wypłacone kredytobiorcy do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności programu, czyli do 31 grudnia 2029 r.

Wśród korzyści, które dzięki Gwarancji Biznesmax Plus uzyskuje sięgający po nią przedsiębiorca, Bank Gospodarstwa Krajowego wymienia zapewnienie elastyczności w dysponowaniu własnym majątkiem, przez co rozumie brak konieczności zastawiania go w części objętej gwarancją. Korzyścią są też lepsze od standardowych warunki finansowania w banku kredytującym, brak kosztu zabezpieczenia kredytu oraz zmniejszenie kosztu odsetkowego kredytu poprzez dotacje w formie dopłaty do kapitału albo odsetek. Co ważne, wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane są w jednym miejscu, czyli w banku kredytującym.

Dopłaty

Z Gwarancją Biznesmax Plus, firma może skorzystać z dodatkowych dopłat do kredytów. Dopłata dotyczy kredytów inwestycyjnych objętych tą gwarancją. Może przy tym stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną. Dopłata przyznawana jest w tej samej formule pomocy, w jakiej została udzielona gwarancja spłaty kredytu objętego dopłatą do kapitału.

Czytaj więcej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Dopłata dotyczy wypłaconej kwoty kapitału kredytu w części nieobjętej gwarancją. Przekazywana jest „z dołu”, po zakończeniu realizacji inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją Biznesmax Plus. Mikro-, małe i średnie firmy mogą otrzymać 10 proc. dopłaty do kapitału kredytu inwestycyjnego w przypadku realizacji inwestycji innowacyjnej identyfikowanej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa lub realizacji inwestycji ekoinnowacyjnej albo 20 proc. w przypadku realizacji inwestycji służącej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Muszą jednak spełniać łącznie kilka warunków. Projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax Plus stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną powinien być więc zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego, a kredyt powinien być wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego. Ponadto w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis kredyt został wykorzystany zgodnie z celem określonym w umowie kredytu. Dopłata przyznawana jest w tej samej formule pomocy, w jakiej została udzielona gwarancja spłaty kredytu objętego dopłatą do kapitału. Jeśli była to więc formuła pomocy de minimis, dopłata przyznawana jest jako de minimis, a jeśli w formule regionalnej pomocy inwestycyjnej – to w tej formule.

Możliwa jest też dopłata do oprocentowania kredytów obrotowych, które są objęte Gwarancją Biznesmax Plus. Także z tego rodzaju dopłaty skorzystać mogą mikro-, małe i średnie firmy. Przedmiotem dopłaty są tu odsetki od kredytu obrotowego udzielonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Stawka roczna to 5 proc. kwoty kapitału, a maksymalny okres dopłaty to 24 miesiące.

Czytaj więcej

Firmy mogą zawieszać raty kredytów podczas lockdownu

Kryteria dostępu do gwarancji kredytu

Firma, która chce skorzystać z gwarancji i dopłat, musi spełnić szereg kryteriów, które BGK nazywa ścieżką przedmiotową i ścieżką podmiotową. Ścieżka przedmiotowa obejmuje kredyty udzielone na sfinansowanie inwestycji innowacyjnych, czyli m.in. nowe lub ulepszone wyroby, usługi różniące się swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych, ponadto materiały, komponenty lub inne cechy technologiczne zapewniające lepsze działanie wytwarzanych wyrobów lub usług. W grę wchodzą tu także nowe metody organizacyjne wprowadzane w celu podniesienia jakości i wydajności pracy, zintensyfikowania wymiany informacji oraz wykorzystania nowych technologii, a także metody marketingowe wprowadzane w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów, otwarcia nowych rynków zbytu lub nowego pozycjonowania wyrobu czy usługi na rynku. Do ścieżki przedmiotowej należą także inwestycje ekoinnowacyjne oraz służące transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Z kolei ścieżka podmiotowa dotycząca kredytów obrotowych obejmuje siedem kryteriów. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z gwarancji i dopłat, musi spełniać co najmniej jedno z nich. Sięgnie więc po nie ten, który np. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku, posiada status centrum badawczo-rozwojowego lub funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy, w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował lub realizuje projekt polegający na wprowadzeniu na rynek nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu albo w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował na przestrzeni następujących po sobie dwóch lat obrachunkowych wzrost przychodów ze sprzedaży o średnio 20 proc. rocznie.

Banki kredytujące

Wniosek o gwarancję lub dopłatę do oprocentowania kredytu przedsiębiorca składa w banku kredytującym. Umowy w tym zakresie z BGK podpisało na dziś 13 banków. Ich lista jest na bieżąco aktualizowana. Dziś bankami kredytującymi są Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank i Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

Bankowość
Klienci lepiej chronieni przed kradzieżą bankowych danych
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Bankowość
Pożyczki dla zielonych inwestycji i przedsiębiorstw
Bankowość
Revolut ma coś dla mikroprzedsiębiorców. Nowy rodzaj konta
Bankowość
Odcięcie Rosji od SWIFT. Konsekwencje dla całej gospodarki federacji Putina
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Bankowość
Czym Rosja zastąpi SWIFT? Niczym