Ile może dorobić emeryt w 2020

Pobierający świadczenie, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego mają ograniczone możliwości zarobku.

Na podstawie ustawy z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych każdy emeryt ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą sprawić, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Dlatego ZUS co kwartał ustala limity kwoty, do których emeryt lub rencista będzie mógł dorobić. Oczywiście limity te nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które to mogą dorabiać bez ograniczeń.

Ile możne dorobić emeryt od czerwca 2020

Osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a chcą dorabiać do emerytury, niestety muszą liczyć się z koniecznością przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Dodatkowe zarobki mogą bowiem spowodować zawieszenie lub zmniejszenie wysokości pobieranej emerytury.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pobieramy emeryturę, a dodatkowo osiągamy przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, które przekraczają wyznaczony limit, nasze świadczenie emerytalne – w zależności od wysokości przychodu – ulegnie zmniejszeniu o określoną w przepisach kwotę lub też jego wypłata zostanie całkowicie wstrzymana.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku limitami, „bezpiecznie” możemy do emerytury dorobić do limitu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli kwoty 3732,10 zł brutto. Wówczas otrzymywane przez nas świadczenie nie ulegnie zmianie i będzie ono wypłacane w kwocie całkowitej.

Jeżeli jednak osiągane przez nas dochody, uzyskiwane na przykład z tytułu umowy o pracę, wyniosą od 3732,10 zł do 6931,00 zł brutto, czyli w przedziale 70-130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas należne nam świadczenie emerytalne ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (maksymalnie o 620,37 zł w 2020 r.).

Natomiast jeśli uzyskiwane dochody przekroczą pułap 6931,00 zł brutto – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – musimy liczyć się z tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłacanie należnego nam świadczenia emerytalnego. Wysokość wskazanych kwot ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Czy będzie możliwa jednorazowa wypłata wszystkich środków z PPK?

Projekt ustawy o PPK przewiduje kilka sposobów wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. ...

Waloryzacja – argument za „unettowieniem” świadczeń?

Celem waloryzacji wysokości świadczeń jest zapobieganie ubóstwu i podtrzymywania realnej wartości świadczeń, ale także ...

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2021

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2021 r. Ciut więcej niż w 2020

W przyszłym roku wzrosną limity wpłat na IKE i IKZE. Zmiany w 2021 r. ...