Inwestycja plus ochrona

Według rankingu „Rzeczpospolitej" najlepsze IKZE w formie ubezpieczenia na życie z UFK oferuje Generali Życie. Na podium znalazły się też Aviva oraz Nationale-Nederlanden.

Publikacja: 16.12.2015 21:00

Inwestycja plus ochrona

Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

IKZE w firmie polisy cieszy się największą popularnością (w porównaniu z innymi formami, np. IKZE w TFI, banku, biurze maklerskim). Spośród ponad pół miliona założonych w Polsce IKZE te prowadzone przez ubezpieczycieli stanowią niemal 80 proc.

Jakie rezultaty

IKZE w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) prześwietlaliśmy podobnie jak te prowadzone przez TFI. Analizowaliśmy stopy zwrotu funduszy w czterech okresach (wzięliśmy pod uwagę fundusze akcji, obligacji, stabilnego wzrostu i pieniężne). Pod względem wyników najlepiej wypadła Axa Życie. Kolejne miejsca w tej kategorii zajęły: Generali Życie i Aviva.

Dobre wyniki w przeszłości to jednak nie wszystko. Bardzo ważne są także opłaty. Podobnie jak w TFI ich wysokość w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu: im bardziej agresywna, tym wyższa opłata za zarządzanie.

Mając polisę na życie z UFK, możemy ponosić różne koszty. Dlatego trzeba się bardzo dokładnie zapoznać z umową przed jej podpisaniem. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą inne dodatkowe koszty, np. opłata od składki. Te firmy, które takich opłat nie mają lub ustaliły je na niskim poziomie, otrzymywały w rankingu punkty.

Doceniliśmy też szerokość oferty. Skupiliśmy się na takich cechach, jak liczba oferowanych UFK, możliwość lokowania środków za granicą, wbudowany komponent ochronny (polisa nie tylko pozwala inwestować środki poprzez fundusze, ale też zapewnia świadczenie np. w razie śmierci). Najlepiej wypadło tutaj Nationale-Nederlanden, dalej są Generali i Aviva.

Złożony produkt

Wpłaty na IKZE w formie ubezpieczenia z UFK są dzielone na część służącą pokryciu kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz część inwestycyjną. Ta druga (zdecydowanie większa) jest lokowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Natomiast część składki przeznaczona na opłacenie ochrony bywa niewielka, a czasami wręcz symboliczna. Dlatego warto sprawdzić zakres przysługującej ochrony (może to być tylko gwarancja wypłaty świadczenia w razie śmierci, mogą być też opcje dodatkowe).

Co ważne, koszty ochrony ubezpieczeniowej nie są pokrywane z części inwestycyjnej polisy, czyli z tego, co odłożyliśmy w funduszach kapitałowych. Koszt ochrony nie jest też wliczany do limitu wpłat. Oznacza to, że osoby, które zdecydują się skorzystać z oferty ubezpieczycieli, muszą przeznaczyć na składkę nieco więcej niż w innych formach IKZE.

Gdy zaprzestaniemy opłacania składek, inaczej niż w tradycyjnej polisie, koszt ochrony nie może być pokrywany z pieniędzy zgromadzonych w funduszach. Towarzystwo przestaje wtedy zapewniać ochronę, ale zachowujemy całość oszczędności w funduszach.

Klient może decydować o strategii inwestycyjnej, wybierając spośród funduszy mniej lub bardziej ryzykowne. Do dyspozycji są także gotowe rozwiązania. Analogicznie jak w TFI ubezpieczyciele pobierają opłatę od składek, za zarządzanie aktywami oraz za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania.

Samodzielne inwestowanie na giełdzie

Ten, kto ma przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie finansów i doświadczenie na rynku kapitałowym, może gromadzić środki na emeryturę, inwestując na giełdzie. Jeśli założy w biurze maklerskim IKZE (lub IKE) w formie rachunku inwestycyjnego, nie zapłaci 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (po spełnieniu ustawowych warunków). Mając rachunek, inwestor może składać zlecenia zakupu lub sprzedaży różnych instrumentów finansowych, np. akcji, praw poboru, warrantów, ETF, certyfikatów, obligacji czy listów zastawnych. Poprzez IKZE maklerskie nie wolno jedynie inwestować w instrumenty pochodne (opcje i kontrakty terminowe), zaciągać kredytów inwestycyjnych i korzystać z odroczonej płatności. W ciągu roku można wpłacić środki do wysokości obowiązującego limitu i kupić za nie papiery. Jednak w razie straty nie można dopłacić pieniędzy ponad limit. Domy maklerskie oferujące IKZE pobierają zwykle takie same opłaty jak w przypadku zwykłego rachunku inwestycyjnego. Czasami rezygnują z rocznej opłaty za prowadzenie rachunku. Klient ponosi więc głównie koszty związane z zakupem i sprzedażą papierów.

Konta IKZE oferują: DM BOŚ, DM Banku BPS, DM BDM, DM Millennium oraz DM mBanku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży