Płacimy składki i co z tego wynika

Na przykładowych rachunkach emerytalnych w funduszach: Nordea, Allianz ?i ING znajdują się najwyższe kwoty będące sumą składek i zysków.

Publikacja: 10.04.2014 03:07

Płacimy składki i co z tego wynika

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

Gdy uwzględnimy stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne OFE i pobierane przez nie opłaty, okaże się, że najbardziej powiększyły się oszczędności przeciętnego klienta Nordei. Fundusz ów zdobył pierwsze miejsce w kategorii: stan hipotetycznego konta. Pół roku temu  zajmował drugą lokatę.

Kolejne miejsca podium przypadły funduszom: Allianz (spadł o jedno miejsce) i ING (awansował o jedną pozycję). Czwarty jest Amplico, a piąty PKO BP Bankowy. Aviva pozostała na siódmym miejscu.

Do zmian doszło także na dalszych pozycjach. PZU Złota Jesień przesunęła się o dwie pozycje w górę, a Axa o jedną w dół.

Przeciętny klient funduszu emerytalnego, który zaczął wpłacać pieniądze trzy lata temu (najpierw 100 zł miesięcznie, a od obniżenia składki w 2011 r. odpowiednio mniej), ma teraz średnio ok. 1,8 tys. zł. Osoba, która jest klientem funduszu od pięciu lat, zgromadziła przeciętnie 5,1 tys. zł, a ta, która otworzyła konto dziesięć lat temu – 17,1 tys. zł.

Stan hipotetycznego konta lepiej niż zmiana wartości jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki) pokazuje, ile zarabiają OFE. Jest tak przede wszystkim dlatego, że stan konta uwzględnia wszystkie opłaty pobierane przez fundusze, czyli zarówno opłatę od składki (obecnie w większości OFE jest to 1,75 proc., ale w przeszłości opłata ta była wyższa), jak i za zarządzanie aktywami.  W przypadku tej ostatniej znaczenie ma wielkość środków, jakimi dysponuje fundusz; im jest ich więcej, tym opłata mniejsza.

Stan hipotetycznego konta wyliczyła dla „Rz" firma Analizy Online.

Stan hipotetycznego konta

Firma Analizy Online po raz kolejny wyliczyła dla „Rz" stan przykładowego konta emerytalnego w poszczególnych OFE.

Początkowo założenia były takie: na konto w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka w takiej wysokości była zbliżona do rzeczywistej średniej wpłaty do OFE. I do pewnego momentu właśnie taką składkę uwzględniamy w wyliczeniach.

Równocześnie wzięliśmy pod uwagę fakt, że rząd obniżył wysokość składki przekazywanej do funduszy. W połowie 2011 r. jej wysokość została zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc., a od początku 2013 r. nieznacznie podwyższona do 2,8 proc. Po raz pierwszy fundusze otrzymały niższą składkę w czerwcu 2011 r. (czyli za maj, bo składka wpływa z miesięcznym opóźnieniem), a potem jej wysokość zmieniła się na początku ubiegłego roku. Mnożąc liczbę jednostek, jakie klient funduszu zgromadził w całym okresie oszczędzania, przez wycenę jednostki na koniec marca 2014 r., otrzymaliśmy wartość hipotetycznego konta w poszczególnych OFE.

W tej części rankingu fundusz mógł otrzymać maksymalnie 30 pkt. Za najwyższy stan konta w okresie trzech lat przyznawaliśmy do 5 pkt, w okresie pięciu lat – do 10 pkt, a w okresie 10  lat – do 15 pkt.

Opinie:

Marcin ?Petelski, ?zastępca dyrektora ?Departamentu Inwestycji ?Nordea PTE

Ostatnie trzy lata charakteryzowały się sporą zmiennością, jednak WIG zyskał w tym czasie zaledwie 7,5 proc. W zależności od wyboru spółek można było albo wszystko stracić, albo wiele zyskać. Po raz kolejny okazało się, że jakość zarządzania ma znaczenie. Warto się pokusić o porównanie naszej giełdy z rynkami zagranicznymi. W okresie ostatnich trzech lat WIG wyrażony w dolarach wzrósł zaledwie o 0,9 proc. W tym czasie wartość indeksu S&P 500 (z uwzględnieniem dywidend) zwiększyła się o 50,6 proc. Różnica jest kolosalna. Powody? Druk pieniądza, słabość rynków wschodzących, innowacyjność gospodarki USA. Amerykańskie firmy dyktują nowe trendy, polskie najczęściej przenoszą zagraniczne rozwiązania na nasze podwórko. Są wyjątki, ale giną one w ogólnej masie. W kolejnych trzech latach będzie sporo zagrożeń. Cykl wzrostowy jest już dosyć zaawansowany. Optymizm inwestorów rośnie. Firmy zaczynają inwestować, gospodarka się zadłuża. Największym problemem moim zdaniem jest rosnący deficyt w ZUS. Ustalenie wysokiej stopy waloryzacji (obecnie powyżej rentowności obligacji) tylko ten problem powiększa. Za kilka lat rząd będzie zmuszony do działań, które mogą bardzo niekorzystnie wpłynąć na stan polskiej gospodarki.

Ewa ?Radkowska-Świętoń, wiceprezes zarządu  ING PTE

Wyniki ING OFE za ostatnie trzy lata to efekt zarówno wzrostu cen akcji, szczególnie małych i średnich spółek, jak i dobrej sytuacji na rynku obligacji. W ciągu najbliższych kilku miesięcy decydujący wpływ na wyniki będzie miała sytuacja na rynku akcji. Po przekazaniu ponad połowy aktywów OFE do ZUS właśnie akcje zdecydowanie dominują w portfelach funduszy emerytalnych. Perspektywy rynku akcji w krótkim terminie wydają się dość dobre. Nasza gospodarka pozostaje na ścieżce wzrostu już nie tylko za sprawą eksportu, ale także konsumpcji wewnętrznej i inwestycji. Niska inflacja skłania NBP do utrzymywania stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie. Powoduje to, że alternatywne wobec akcji sposoby pomnażania kapitału są mało opłacalne. Wpływ na rynki globalne nadal ma luźna polityka monetarna oraz oczekiwanie, że wzrost w USA i Europie przyspieszy. Główne rodzaje ryzyka to niestabilność geopolityczna, sytuacja w Chinach, długość trwania obecnego trendu wzrostowego i dość wysokie wyceny akcji, szczególnie w USA.

Wojciech ?Rostworowski, wiceprezes zarządu ?PKO Bankowy PTE

Relatywnie wysoka stopa zwrotu, jaką OFE osiągnęły w ostatnich trzech latach, jest pochodną przede wszystkim wzrostu na rynku obligacji skarbowych (zyski z obligacji trzy–pięcioletnich wyniosły ponad 23 proc.), a w mniejszym stopniu wzrostu cen akcji na naszej giełdzie (WIG zwiększył się o 7,6 proc.). Stopa zwrotu OFE jest wyższa niż benchmark (teoretyczny wskaźnik składający się w 60 proc. z obligacji i w 40 proc. z akcji).  Wynika to zarówno z dobrej selekcji obligacji, jak i akcji. PKO BP Bankowy w okresie trzech lat (do marca 2014 r.) uzyskał stopę zwrotu w wysokości 21,21 proc. Obecny rok charakteryzuje się dość dużą zmiennością na rynkach finansowych. Wydaje się, że zmienność ta będzie się stopniowo zmniejszać. Będzie to efekt wyjaśnienia polityki monetarnej banku centralnego USA pod wodzą nowego prezesa oraz poprawy w  gospodarce europejskiej. Polski rynek i rozwinięte rynki w UE powinny stwarzać w najbliższych miesiącach dobre okazje inwestycyjne.

Krzysztof ?Zawiła, członek zarządu Generali PTE

Wprowadzone przez rząd zmiany w systemie emerytalnym w średnim terminie wpłyną na modyfikację polityki inwestycyjnej OFE. Po przekazaniu obligacji skarbowych do ZUS na początku lutego 2014 r. fundusze emerytalne stały się de facto funduszami akcyjnymi. Udział akcji w ich portfelach przekracza 85 proc. (minimalny poziom zaangażowania w akcje w 2014 r. ?to 75 proc.). Powoduje to, ?że w polityce inwestycyjnej OFE znacznie większą rolę odgrywać będzie selekcja spółek, również pod kątem płynności akcji. Z powodu ustawowego zakazu inwestowania w papiery dłużne emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa oraz płytkiego rynku krajowych obligacji korporacyjnych coraz większe znaczenie będą miały inwestycje na rynkach zagranicznych, nie tylko w akcje, ale też w zagraniczne papiery korporacyjne. Aby jednak stały się one realną alternatywą dla polskich papierów korporacyjnych, ustawodawca musi uregulować kwestię hedgingu waluty (obecnie obowiązuje zakaz hedgingu).

Gdy uwzględnimy stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne OFE i pobierane przez nie opłaty, okaże się, że najbardziej powiększyły się oszczędności przeciętnego klienta Nordei. Fundusz ów zdobył pierwsze miejsce w kategorii: stan hipotetycznego konta. Pół roku temu  zajmował drugą lokatę.

Kolejne miejsca podium przypadły funduszom: Allianz (spadł o jedno miejsce) i ING (awansował o jedną pozycję). Czwarty jest Amplico, a piąty PKO BP Bankowy. Aviva pozostała na siódmym miejscu.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży