OFE z nowymi limitami

Rząd przyjął rozporządzenia dotyczące nowych limitów inwestycyjnych OFE oraz nowych zasad funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego.

Publikacja: 28.01.2014 16:16

OFE z nowymi limitami

Foto: Bloomberg

Budzące kontrowersje wśród inwestorów zapisy rozporządzenia  w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne zostały zmodyfikowane.  Nowy dokument zacznie obowiązywać od 1 lutego i zastąpi dotychczasowy akt wykonawczy z 2011 r.

Zmienione ograniczenia

Według ostatecznie przyjętego prawa przypadku lokat aktywów funduszu w akcjach, prawach do akcji, prawach poboru i kwitach depozytowych lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 20 proc. jednej emisji.

Gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach funduszu przekracza 2 proc., lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.

Według rozporządzenia, łączna wartość aktywów funduszu ulokowanych w aktywach akcyjnych w których lokaty funduszu stanowią więcej niż 10 proc. jednej emisji, nie może stanowić więcej niż 10 proc. wartości aktywów tego funduszu.

Wcześniejszy projekt mówił o ograniczeniu tym do 5 proc. Wówczas część analityków zwracała uwagę na to, że po przekazaniu ponad połowy aktywów kilka funduszy musiałoby pozbyć się tych „nadwyżek". Uwzględniające głosy rynku zmiany w rozporządzeniu rozwiązują ten problem.

W przypadku lokat aktywów OFE w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego lokaty funduszu nie mogą stanowić więcej niż 35 proc.jednej emisji.

- Rolą pozostawienia limitów inwestycyjnych dla otwartych funduszy emerytalnych jest spowodowanie możliwie mało zaburzającego rynek giełdowy przebiegu reformy - mówił we wtorek minister finansów Mateusz Szczurek.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby przebieg reformy OFE nie wpływał tak bardzo na giełdę.

- I stąd też rząd nie chce, aby mogło dojść do sytuacji nagłej wyprzedaży akcji z portfela otwartych funduszy emerytalnych, ale docelowo te limity inwestycyjne będą znacznie bardziej luźne niż dotychczas i OFE będą miały większą swobodę w inwestowaniu pieniędzy przyszłych emerytów - zaznaczył minister.

Gwarancje po nowemu

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd dodatkowo zaakceptował nowe zasady funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego.

Jest to instytucja, która powstała, by chronić oszczędności członków OFE przed utratą wartości ponad przyjętą w ustawie normę.

Jeżeli, któryś z funduszy emerytalnych miał gorszy wynik, niż połowa średniej stopy zwrotu wszystkich OFE wówczas uruchamiany był tzw. mechanizm dopłaty. Taki fundusz musiał uzupełnić braki w aktywach. W tym celu powołano właśnie Fundusz Gwarancyjny, który składał się z dwóch części. Część podstawowa, na której dotychczas lądowało 0,1 proc. wartości aktywów jest zarządzana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Część dodatkowa, w której znajdują się środki odpowiadające 0,3 proc. aktywów funduszy jest zarządzana przez powszechne towarzystwa emerytalne.

Rządowa ustawa o OFE likwiduje właśnie tę drugą część. Według nowych przepisów nastąpi to 1 lipca. Natomiast część podstawowa zarządzana przez KDPW zostanie.

Według przyjętego we wtorek rozporządzenia Fundusz Gwarancyjny nadal ma zapewniać bezpieczeństwo środków przyszłych emerytur.  Będą z niego wypłacane środki członkom OFE na pokrycie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PTE obowiązków wynikających z zarządzania funduszem.

Konto Funduszu będą zasilać powszechne towarzystwa emerytalne. Wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego ustalona została na poziomie 0,3 proc. wartości netto aktywów OFE.

- Zmiany wprowadzone do ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE zmieniły także przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dotyczy to kwestii istoty i funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego - napisał Rząd w komunikacie.

Dodano, że konieczne stało się więc przygotowanie nowego rozporządzenia regulującego zagadnienia związane m.in. z: wysokością, sposobem i trybem wnoszenia wpłat do FG, lokowania środków i gospodarowania nimi, warunków i trybu dokonywania wypłat z Funduszu oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom.

- Wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego dokonywane są w formie pieniężnej. Powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą je na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Krajowy Depozyt może lokować środki Funduszu Gwarancyjnego w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych o nieograniczonej zbywalności emitowanych przez: NBP lub Skarb Państwa, rządy lub banki centralne państw UE lub państw, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - czytamy w komunikacie CIR.

Dodano, że środki z FG mogą być też lokowane w obligacje będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych i inne dłużne papiery wartościowe opiewające "na świadczenia pieniężne, całkowicie gwarantowane lub poręczane przez NBP lub Skarb Państwa, rządy lub banki centralne państw UE lub państw, stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państw, członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju".

- Lokaty te nie mogą przekraczać 20 proc. wartości środków FG. Tylko maksimum 5 proc. wartości środków FG może być ulokowane w papierach jednego emitenta - zaznaczono.

W rozporządzeniu uregulowano też szczegółowo warunki wypłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego.

Budzące kontrowersje wśród inwestorów zapisy rozporządzenia  w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne zostały zmodyfikowane.  Nowy dokument zacznie obowiązywać od 1 lutego i zastąpi dotychczasowy akt wykonawczy z 2011 r.

Zmienione ograniczenia

Pozostało 95% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą