Giełda chce uwolnić fundusze

Giełda Papierów Wartościowych proponuje wiele zmian w zakresie polityki inwestycyjnej OFE, po planowanych zmianach.

Publikacja: 04.10.2013 17:59

Giełda chce uwolnić fundusze

Foto: Bloomberg

Giełda zauważa, że zasady  inwestycyjne OFE należą do najbardziej konserwatywnych wśród krajów OECD. Chce, aby fundusze miały szerszy wachlarz możliwości.

Więcej instrumentów, mniej limitów

GPW proponuje likwidację większości limitów inwestycyjnych lub znaczne ich poszerzenie. Chodzi głównie o obligacje korporacyjne, listy zastawne, pożyczki pieniężne i możliwość lokowania w funduszach inwestycyjnych. Warszawski parkiet chce ponadto, aby OFE mogły kupować obligacje samorządowe oraz miały możliwość pożyczania papierów wartościowych i uczestniczenia w systemie pożyczek papierów wartościowych.

– Umożliwienie inwestowania w obligacje samorządowe jest dobrym pomysłem, ale ten rynek jest wciąż zbyt mały – twierdzi Paweł Wilkowiecki, członek zarządu i dyrektor departamentu inwestycji Nordea PTE.

GPW rekomenduje również umożliwienie, pod odpowiednim nadzorem, stosowania przez OFE instrumentów pochodnych. Wykorzystanie przez OFE instrumentów pochodnych w celu zarządzania ryzykiem może w istotnym stopniu przyczynić się do poprawy rentowności inwestycj i funduszy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

– Trudno sobie wyobrazić wyjście za granicę z dużą częścią portfela bez zabezpieczenia walutowego, więc rekomendacja jest słuszna – mówi Wojciech Rostworowski, wiceprezes PKO BP Bankowy PTE.

– Żadna strategia aktywnej alokacji bez możliwości zajęcia  krótkiej pozycji na pochodnych na indeks nie jest możliwa – dodaje.

GPW poddaje pod rozwagę umożliwienie inwestowania przez OFE w instrumenty pochodne, nie tylko jako zabezpieczenie, ale również w celu tworzenia syntetycznych portfeli opartych na takich instrumentach bazow ych jak: akcje, obligacje, towary. Tego typu portfele są tańsze i łatwiejsze w zarządzaniu niż np. fizyczne kupno danego towaru (jak złoto, ropa). Warunkiem dostępności takich instrumentów pochodnych dla OFE powinien być obowiązek ich notowania na rynkach regulowanych i rozliczanie w centralnej izbie rozliczeniowej typu CCP w celu ograniczenia ryzyka kontrpartnera.

Inwestycje za granicą

Giełda proponuje, aby już od 2015 roku podwyższyć limit lokat za granicą z obecnych 5 proc. do 30 proc. – Z inwestycji mogłyby być wyłączone zagraniczne obligacje skarbowe, jednakże wymagałoby to analizy ostrożnościowej z punktu widzenia zgodności z prawem UE – pisze GPW. Można postawić tezę, że bardzo niski poziom możliwości lokacyjnych OFE na rynkach zagran icznych oddziałuje negatywnie na polski rynek kapitałowy. Potencjalnie niska ekspozycja zagraniczna może prowadzić do zmniejszenia płynności także na GPW, z uwagi na niemożność efektywnej zmiany struktury aktywów (akcji) pomiędzy rynkami krajowym a zagranicznym - pisze Giełda.

Paweł Wilkowiecki zauważa, że nawet obecny limit nie jest przez OFE wykorzystywany, więc w krótkim terminie jego podniesienie niewiele zmieni.

Zdaniem Wojciecha Rostworowskiego winnym małego zaangażowanie OFE za granicą jest obecny benchmark. - Dopóki największe fundusze nie zainwestują poza granicami większych pieniędzy to pozostałe OFE też będą ostrożne - uważa. - Ponadto próg 5 proc. nie zachęca żeby tworzyc jakis sensowny proces inwestowania. Jeśli limit zostanie podniesiony umożliwi to inwestowanie na zagranicznym rynku znacznej części portfela i wówczas warto będzie się tym zainteresować - dodaje.

ETF-y i NewConnect

Giełda twierdzi również, że powinno się umożliwić funduszom lokowanie aktywów w certyfikaty typu Exchange Traded Funds. – Na rozwiniętych rynkach ETF-y oferują ogromne możliwości inwestycyjne i dywersyfikacje portfela, przy bardzo niskich kosztach zarządzania – argumentuje warszawski parkiet.

– ETF-y w powiązaniu z inwestycjami zagranicznymi dają możliwość globalnej dywersyfikacji portfela – zauważa Wojciech Rostworowski.

GPW chce, żeby OFE mogły inwestować w małe i średnie przedsiębiorstwa, a także w firmy na wczesnym etapie rozwoju. Zdaniem GPW pozwoli  to przyszłym emerytom osiągać zyski z inwestycji, a także realnie przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, tam, gdzie jest ona najbardziej efektywna. W szczególności giełda chce umożliwić OFE inwestowanie na NewConnect,  w spółki z portfeli Private Equity i Venture Capital, w start-upy, oraz spółki dostępne na platformach crowdfundingowych.

Rostworowski odnosi się do tych pomysłów sceptycznie. – Do tego potrzeba odpowiednich kompetencji. OFE musiałby korzystać z doradców i pośredników, bo trudnio żeby zarządzający OFE zwłaszcza w nowej rzeczywistości tworzyły jakieś wielkie zespoły analityczne - mówi.

Giełda chce także, aby ustalć dla OFE zewnętrzny benchmark, do którego porównywane byłyby stopy zwrotu jakie osiągają OFE. W skład benchmarku powinien wchodzić m.in. indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks obligacji korporacyjnyc h liczony przez GPW na podstawie obligacji notowanych na rynku Catalyst .

– Obecny benchmark nie jest zły – uważa Paweł Wilkowiecki. – Skoro wyniki OFE są bardzo dobre, a ich rozbieżność nieduża, to znaczy, że działa on prawidłowo. Jeśli jednak nowy zewnętrzny benchmark byłby dobrze skonstruowany, to może się również okazać dobrym rozwiązaniem – uważa.

Z kolei Wojciech Rostworowski twierdzi, że obecny benchmark, nie jest zbyt dobrze pomyślany, a ponadto powiązany z mechanizmem dopłat. Jego zdaniem samo jego oszacowanie jest bardzo pracochłonne

- Ogromny wysiłek ludzki kierowany jest na te wyliczenia. Gdyby benchmark od początku był ustawiony jako portfel indeksów to cala ta praca skierowana byłaby gdzie indziej i wykorzystana w bardziej efektywny sposób - uważa Rostworowski.

Wiceprezes zaznacza, że zmiana może spowodować większą rozbieżność pomiędzy wynikami poszczególnych OFE. Zależy to od całego systemu, który się wyłoni po zmianach.

Giełda zauważa, że zasady  inwestycyjne OFE należą do najbardziej konserwatywnych wśród krajów OECD. Chce, aby fundusze miały szerszy wachlarz możliwości.

Więcej instrumentów, mniej limitów

Pozostało 96% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami