Porównanie programów ze składką jednorazową 5 tys. zł

Po serii porównań programów ze składką regularną, Analizy Online przyjrzały się rozwiązaniom ze składką jednorazową. Tym razem skupiły się na programach z minimalną składką 5000 zł, dostępnych w sieciach wewnętrznych towarzystw ubezpieczeń na życie

Publikacja: 01.03.2013 11:20

Pierwszy z programów - Program Inwestycyjny in Plus to rozwiązanie oferowane przez BZ WBK-Aviva TUnŻ. Platforma inwestycyjna tego produktu oferuje dostęp do 21 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK; będących funduszami zewnętrznymi 4 TFI). Dodatkowa opłata za zarządzanie funduszami wynosi 1,95 proc. dla wpłaty  5000 zł i maleje wraz ze wzrostem składki do poziomu 1,25 proc. dla wpłat większych od 500 tys. zł. Opłata naliczana jest miesięcznie, oddolnie. W przypadku gdy wartość aktywów przekracza milion zł inwestorowi przysługuje raz na 3 lata premia w postaci dodatkowych jednostek.

W ciągu roku można dokonać 12 darmowych transferów zmieniających dotychczasową strategię inwestycyjną. Opłata od wykupu polisy obowiązuje tylko w pierwszym roku trwania programu i wynosi 1 proc. wartości rachunku w momencie wykupu. W porównaniu z większością rozwiązań ze składką jednorazową jest to niska opłata.

Beneficio ze składką jednorazową to "bliski kuzyn" powszechnie znanego i oferowanego  przez partnerów zewnętrznych Generali programu OmniProfit. Jedną z cech charakterystycznych Beneficio (jak i pozostałych programów z Generali Życie TU) jest konstrukcja opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona zarówno od wartości wpłacanej składki i funduszu do którego alokowane są środki. UFK podzielone są na 4 grupy funduszy (podzielone wg strategii inwestycyjnej) oraz portfele modelowe niezaliczane do żadnej z grup. Dla składki 5000 zł opłata za zarządzanie waha się w przedziale 1,4-2,75 proc. w skali roku. Z kolei w przypadku inwestycji równej lub większej niż milion zł opłata za zarządzanie dla grup funduszy kształtuje się na poziomie 0,5-1,4 proc. rocznie.

Również od wysokości wpłaconej składki uzależniony jest poziom opłaty manipulacyjnej, który dla najniższego progu (5000 zł) wynosi 6 proc., następnie przy wpłacie równej 50 tys. spada do 2 proc., a ostatecznie powyżej 500 tys. zł wynosi 0 proc. Generali Życie proponuje inwestorowi dostęp do 43 funduszy (33 zewnętrznych i 10 własnych).

Program Inwestycyjny na Przyszłość to propozycja ING TUnŻ. Również tutaj opłaty maleją wraz ze wzrostem wpłacanej składki. Przy 5000 zł alokowanych jest 96 proc. środków, od 20 tys. zł 97 proc., od 50 tys. zł 98 proc, a powyżej 100 tys. zł 99 proc. wpłacanej składki. Wartość składki jednorazowej determinuje również wysokość opłat likwidacyjnych, które obniżają wartość wycofywanych środków w pierwszych 4-5 latach trwania programu. Opłaty wynoszą od 6,5 proc. w pierwszym roku trwania polisy dla składki 5000 zł do 0,5 proc. wartości wycofywanych środków dla składki równej bądź wyższej 100 tys. zł w czwartym roku polisowym.

Dodatkowo towarzystwo pobiera co miesiąc opłatę za obsługę rachunku w wysokości 9,80 zł oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe (jeśli wartość rachunku jest niższa niż wartość wpłaconej składki). Opłata za zarządzanie zewnętrznymi UFK (zwana tutaj opłatą administracyjną) wynosi od 0 do 1 proc. Platformę UFK tworzy 19 funduszy ING TFI.

Multi Inwestor oferowany przez Nordea Polska TUnŻ w odróżnieniu od trzech wcześniejszych programów charakteryzuje się stałym poziomem opłat w ubezpieczeniu. Dodatkowa opłata za zarządzanie funduszami zew. wynosi maksymalnie 2,6 proc. Dodatkowo Nordea proponuje inwestorowi kilka funduszy własnych o różnej strategii inwestycyjnej. Łącznie na platformie UFK dostępnych jest 108 funduszy.

W przypadku rezygnacji z programu w pierwszych 6 latach trwania inwestycji pobierane są opłaty likwidacyjne (jako odpowiedni proc. wartości wycofywanych środków). W pierwszym roku jest to 7,5 proc., w drugim 6,1 proc. i tak o 1,4 proc. mniej w każdym kolejnym roku do 0,5 proc. w szóstym roku polisowym. Dodatkowo towarzystwo pobiera co miesiąc opłatę za prowadzenie rachunku w wysokości  8 zł.

Aby porównać programy pod kątem kosztów, Analizy Online dokonały kalkulacji dla trzech różnych składek jednorazowych: 5000 zł, 50 tys. zł, 100 tys. zł W wyliczeniach przyjęto następujące założenia:

 

 

Dla dokonanych porównać trudno wskazać produkt zdecydowanie najtańszy lub najdroższy. Wyniki są uzależnione od wysokości wpłaconej składki i wyboru funduszy. Dla 5000 zł, najtańszym rozwiązaniem okazał się we wszystkich badanych horyzontach program oferowany przez BZ WBK-Aviva TUnŻ, a najdroższym program inwestycyjny ING Życie. Taki wynik jest efektem struktury opłat. W przypadku Programu Inwestycyjnego In Plus dobry wynik jest efektem braku opłat manipulacyjnych od wpłacanej składki, bardzo niskim i krótko pobieranym opłatom likwidacyjnym, zaś na wynik ING miały wpływ: względnie wysokie opłaty manipulacyjne i likwidacyjne od wpłaconej, a następnie wypłacanej składki oraz opłata mies. za prowadzenie rachunku.

Dla dużo wyższych składek (50 tys. i 100 tys. zł) koszty programów układają się zupełnie inaczej. Najniższe koszty po roku oszczędzania wykazuje nadal program BZ WBK-Aviva TunŻ, z kolei najdroższy okazuje się produkt Multi Inwestor - na co wpływ mają głównie wysokie opłaty likwidacyjne. W scenariuszu 5- i 10-letnim najtańszy okazuje się oferta ING Życie (która była jednocześnie najdroższa dla niskiej składki). Jest to to efekt regresywnie skonstruowanych opłat manipulacyjnych i likwidacyjnych (malejących proporcjonalnie ze wzrostem wpłacanej składki). Z kolei najdroższym programem okazał się najtańszy dla składki 5000 zł - Program Inwestycyjny in Plus wspólnie z Beneficio Generali TUnŻ. Oba programy również nagradzają bogatszych inwestorów niższymi opłatami ale progi najniższych opłat są zarezerwowane dla dużo wyższych wpłat niż 100 tys. zł.

Jak w przypadku wszystkich programów należy pamiętać również o możliwościach inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczycieli. Dla przykładu: ING oferuje oszczędzającym "zaledwie" 19 funduszy (ale wszystkie zarządzane przez ING TFI bądź ING TUnŻ), zaś Multi Inwestor będący w ofercie Nordea Polska TUnŻ 108 funduszy (wielu TFI, funduszy zagranicznych i kilkanaście funduszy własnych). Jak we wszystkich dokonywanych porównaniach tak również tutaj należy podkreślić: wybór programu musi być wypadkową kosztów, możliwości inwestycyjnych produktu i preferencji inwestora.

Pierwszy z programów - Program Inwestycyjny in Plus to rozwiązanie oferowane przez BZ WBK-Aviva TUnŻ. Platforma inwestycyjna tego produktu oferuje dostęp do 21 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK; będących funduszami zewnętrznymi 4 TFI). Dodatkowa opłata za zarządzanie funduszami wynosi 1,95 proc. dla wpłaty  5000 zł i maleje wraz ze wzrostem składki do poziomu 1,25 proc. dla wpłat większych od 500 tys. zł. Opłata naliczana jest miesięcznie, oddolnie. W przypadku gdy wartość aktywów przekracza milion zł inwestorowi przysługuje raz na 3 lata premia w postaci dodatkowych jednostek.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami