Czy i kiedy zmienić OFE

Złe wyniki wybranego otwartego funduszu emerytalnego powinny być pierwszym symptomem skłaniającym klienta do głębszej analizy jego działalności - mówi Maciej Krzysztoszek z Departament Komunikacji Społecznej Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 27.02.2013 06:18

Czy warto analizować informację roczną otrzymywaną z OFE?

Maciej Krzysztoszek:

Zdecydowanie tak. Każdy otwarty fundusz emerytalny jest zobowiązany ustawowo co najmniej raz do roku przekazać członkowi funduszu informację o środkach znajdujących się na jego rachunku. Dzięki temu otrzymuje on cyklicznie dane o terminach dokonywanych w danym roku wpłat składek i wypłat transferowych, a także o przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe. Informacja roczna powinna zawierać również dane o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Dzięki takim zestawieniom członkowie funduszu mogą ocenić efektywność działalności swojego OFE i wysokość środków gromadzonych na przyszłe świadczenie emerytalne. Tryb i formę przesyłania informacji fundusz uzgadnia z członkiem, stosownie do postanowień zawartych w statucie danego funduszu. Warto również pamiętać o tym, że OFE ma obowiązek udzielania informacji o wysokości środków zgromadzonych na rachunku na każdorazowe żądanie członka OFE w formie wcześniej uzgodnionej.

Na co warto zwrócić szczególnie uwagę?

Najważniejszą daną zawartą w informacji rocznej jest wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku członka funduszu. Może on sprawdzić, jak zmieniała się w poszczególnych miesiącach danego roku liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych oraz ich wartość. Co ważne, członek funduszu uzyskuje także dostęp do informacji o kwocie inwestowanych środków.  Warto zdawać sobie sprawę, w jaki sposób gromadzony kapitał jest lokowany. Zgodnie z obowiązującą ustawą, OFE są zobowiązane do lokowania składek w sposób bezpieczny, a ich działalność lokacyjną określają limity odnoszące się do przedmiotu i wielkości inwestycji. Jednakże każdy fundusz w ramach obowiązujących przepisów może realizować własną strategię inwestycyjną, którą klient powinien okresowo weryfikować poprzez sprawdzanie osiąganych stóp zwrotu.

Jak sprawdzić czy fundusz, w którym jestem, inwestuje lepiej lub gorzej od konkurencji?

Podstawową miarą efektywności polityki inwestycyjnej OFE są osiągane stopy zwrotu w danym okresie. Każdy otwarty fundusz emerytalny ma obowiązek raz w roku ogłaszać prospekt informacyjny w dzienniku o zasięgu krajowym, przeznaczonym do ogłoszeń funduszu. Taki prospekt, poza statutem funduszu, powinien zawierać także informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej oraz roczne sprawozdanie finansowe. Ponadto, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje na swoich stronach internetowych zestawienia stóp zwrotu za ostatnie 36 miesięcy, wyliczane przez poszczególne fundusze na koniec marca i września każdego roku. Stopy zwrotu funduszy są wyliczane w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej i są ze sobą porównywalne, dzięki czemu członek funduszu jest w stanie ocenić wyniki wybranego funduszu w odniesieniu do innych funkcjonujących na rynku. Warto także śledzić informacje, które OFE publikują na swoich stronach. Dotyczą one wyników w wybranych okresach (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne etc.), liczby klientów czy opłat, które są pobierane za zarządzanie środkami.

Czy złe wyniki są podstawą do zmiany OFE?

Złe wyniki wybranego otwartego funduszu emerytalnego powinny być pierwszym symptomem skłaniającym klienta do głębszej analizy jego działalności. Decyzja o zmianie funduszu nie musi być podyktowana złymi wynikami, pod warunkiem, że były one krótkookresowe, związane np. z okresową dekoniunkturą gospodarczą lub krótkotrwałym zachwianiem rynku finansowego. Jeśli jednak OFE odnotowuje gorsze wyniki w dłuższym okresie, członek funduszu powinien przeanalizować jego strategię inwestycyjną, poziom podejmowanego ryzyka i koszty. Dopiero po dokonaniu takiej analizy warto rozważyć ewentualną zmianę OFE. Decyzja powinna być dobrze przemyślana i oparta na racjonalnych przesłankach.

Jak dokonuje się zmiany OFE?

Sesje transferowe, podczas których można przenieść się do innego funduszu, odbywają się cztery razy w roku, w ostatnim dniu  roboczym  lutego, maja, sierpnia i listopada. By jednak przeniesienie mogło nastąpić, członek funduszu musi podpisać umowę z nowym podmiotem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy, czyli odpowiednio do 25 stycznia, 25 kwietnia, 25 lipca lub 25 października. Nowo wybrany fundusz przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie o przystąpieniu członka nie później niż do godziny 14.00 szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo. Zgłoszenie jest sporządzane w formie zestawienia, które zawiera dane osobowe członka i datę zawarcia nowej umowy. Osobne zgłoszenie o przystąpieniu do funduszu sporządza się także dla samego członka. Nowy fundusz zawiadamia dotychczasowy o przyjęciu danej osoby w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest sesja transferowa. Zgodnie z obecnym stanem prawnym za zmianę funduszu nie pobiera się od członków żadnych opłat.

Czy warto analizować informację roczną otrzymywaną z OFE?

Maciej Krzysztoszek:

Pozostało 99% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami