Przy ustalaniu emerytury uwzględnia się prawa nabyte za granicą

Osoba zainteresowana uzyskaniem emerytury podlegającej koordynacji powinna zgłosić wniosek w ZUS na formularzu ZUS Rp-1E do którego należy dołączyć formularz unijny E 207 PL - radzi ZUS czytelnikowi serwisu

Publikacja: 06.04.2012 13:06

Przy ustalaniu emerytury uwzględnia się prawa nabyte za granicą

Foto: ROL

Dlaczego w ZUS w Sosnowcu tak mało wiedzą o emeryturach zagranicznych? Mam 21 lat pracy w Polsce i 23 lata w Austrii. Moja firma poinformowała mnie że mój zawód został zaliczony do zawodów w ciężkich warunkach tzn. mam w chwili obecnej 44 lata pracy i 63 lata. ZUS w Sosnowcu nie uznaje potwierdzenia z Austrii o szczególnych warunkach tylko nakazuje mi przynieść potwierdzenie z tych lat w Polsce mimo że istnieje łączenie lat pracy w Unii.

Mając na uwadze, iż zainteresowany, należy do grupy ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., który oprócz polskich okresów ubezpieczenia posiada również okresy ubezpieczenia przebyte w Austrii, przy ustalaniu prawa do emerytury z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, znajdą zastosowanie także postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Na mocy przepisów ww. rozporządzenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia przy ustalaniu prawa do emerytury - w niezbędnym zakresie - okresy ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania spełnione na podstawie ustawodawstwa każdego innego państwa członkowskiego, tak jakby były to okresy spełnione na gruncie polskiego ustawodawstwa. Jeśli przyznanie świadczenia uzależnione jest od spełnienia okresów ubezpieczenia wyłącznie w odniesieniu do określonej pracy najemnej lub na własny rachunek lub w zawodzie, który podlega szczególnemu systemowi dotyczącemu osób zatrudnionych lub pracujących na własny rachunek, instytucja właściwa tego państwa członkowskiego, uwzględnia okresy spełnione na podstawie ustawodawstwa innych państw członkowskich tylko wtedy, gdy zostały one spełnione na podstawie podobnego systemu lub, w tym samym zawodzie lub - w odpowiednich przypadkach – w ramach wykonywania takiej samej pracy najemnej lub na własny rachunek.

Powyższe oznacza, że przy ustalaniu emerytury z ZUS, do której prawo zależy od przebycia okresów pracy w określonym zawodzie, w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, uwzględniane są przebyte za granicą w innym państwie członkowskim okresy pracy w określonym zawodzie, w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Natomiast na gruncie polskiego ustawodawstwa, warunki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r., w związku z legitymowaniem się odpowiednim okresem zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zostały określone w art. 184 ustawy emerytalnej. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż nabycie prawa do emerytury przez ubezpieczonego na podstawie ww. artykułu uzależnione m.in. jest od spełnienia na dzień 1 stycznia 1999 r. warunku posiadania okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co  najmniej 25 lat (dla mężczyzn), w tym, okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w ramach stosunku pracy, wymaganego przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Osoba zainteresowana uzyskaniem emerytury podlegającej koordynacji powinna zgłosić wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS Rp-1E - "Wniosek o emeryturę ", do którego należy dołączyć formularz unijny E 207 PL "Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej", jak również dokumenty i oświadczenia uzasadniające przyznanie polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości oraz dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, a w razie ich braku - informacje dotyczące zagranicznej instytucji, w której wnioskodawca był ubezpieczony oraz numer zagranicznego ubezpieczenia lub nazwy i adresy pracodawców. W celu udokumentowania wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze za granicą należy przedłożyć zaświadczenie zagranicznego pracodawcy potwierdzające charakter wykonywanego zatrudnienia oraz że praca ta była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Formularze wniosków ZUS Rp-1E oraz formularz unijny E 207 PL dostępne są we wszystkich terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Możliwe jest również pobranie tych formularzy ze stron internetowych ZUS - w celu ich wypełnienia i przekazania do właściwych dla zainteresowanych jednostek organizacyjnych ZUS.

Właściwy do realizacji spraw emerytalno-rentowych osób posiadających okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce oraz w Austrii jest Oddział ZUS w Tarnowie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów, w którym można uzyskać również szczegółowe informacje na temat niezbędnych warunków wymaganych do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych, w tym o zasadach uznawania okresów pracy wykonywanej za granicą.

W celu uzyskania informacji w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej, uruchomiona została elektroniczna usługa umożliwiającą klientom ZUS składanie zapytań dotyczących tego obszaru pod linkiem: e-inspektorat.zus.pl

Niezależnie od powyższego, nie ma przeszkód, aby wniosek o świadczenie emerytalne zainteresowany złożył w Oddziale ZUS w Sosnowcu, tj. oddziale właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, który przekaże go do Oddziału ZUS w Tarnowie, tj. do właściwej Jednostki Realizującej Umowy Międzynarodowe.

ZUS

Dlaczego w ZUS w Sosnowcu tak mało wiedzą o emeryturach zagranicznych? Mam 21 lat pracy w Polsce i 23 lata w Austrii. Moja firma poinformowała mnie że mój zawód został zaliczony do zawodów w ciężkich warunkach tzn. mam w chwili obecnej 44 lata pracy i 63 lata. ZUS w Sosnowcu nie uznaje potwierdzenia z Austrii o szczególnych warunkach tylko nakazuje mi przynieść potwierdzenie z tych lat w Polsce mimo że istnieje łączenie lat pracy w Unii.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami