Mężczyzna urodzony w 1935 r. przeszedł na emeryturę przed ukończeniem 65. roku życia. Powiedziano mu wtedy, że dostaje tzw. wcześniejszą emeryturę i że świadczenie zostanie ponownie przeliczone przez ZUS, gdy ukończy 65 lat. Pytanie: czy w takiej sytuacji ZUS automatycznie przelicza świadczenie z własnej inicjatywy, czy też potrzebny jest wniosek zainteresowanego w tej sprawie? W tym przypadku mężczyzna żadnego wniosku nie składał i ma wątpliwości, czy jego świadczenie jest prawidłowo wyliczone.

 

Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Przyznana emerytura wcześniejsza, osobie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949r., obliczona według dotychczasowych zasad, może ulec ponownemu ustaleniu przez zmianę podstawy jej wymiaru lub przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Przepisy nie przewidują jednak podwyższenia emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego „z urzędu".

Osoba, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury, a przekroczyła wiek emerytalny może zatem wystąpić o przyznanie emerytury z tego tytułu. W tym wypadku wypłacane będzie jednak wtedy tylko jedno świadczenie. Pamiętać jednocześnie trzeba, że jego wysokość dla osoby, która nie pracowała po przyznaniu emerytury wcześniejszej, nie ulegnie zmianie.