W komunikacie biuro rzecznika informuje, że wpłynęło 420 skarg od obywateli w związku z  wprowadzeniem waloryzacji kwotowej.  Rzecznik stoi na stanowisku, że kwotowa metoda podwyższania nominalnej wartości świadczeń prowadzi do naruszenia istoty prawa do waloryzacji, ponieważ przyjęta formuła waloryzacji skutkuje  obniżeniem realnej wartości świadczeń przewyższających kwotę ok. 1480 zł.  Wprowadzony mechanizm waloryzacji kwotowej preferuje osoby pobierające  minimalne i niskie świadczenia, co pozostaje w sprzeczności z wynikającą z zasady  sprawiedliwości społecznej koniecznością przestrzegania związku między wkładem  ubezpieczonego w tworzenie funduszu ubezpieczeń społecznych,  a wysokością należnego z tego tytułu świadczenia (preferowania osób o dłuższym stażu  ubezpieczeniowym i opłacających wyższe składki).

Dlatego RPO wysłał swój wniosek do TK. Uważa bowiem, iż mechanizm waloryzacji kwotowej dzieli  świadczeniobiorców na dwie grupy. W pierwszej są osoby otrzymujące niskie świadczenia,  którym waloryzacja kwotowa nie tylko zapewnia ochronę wartości realnej świadczenia, ale  nawet jego wzrost.

W drugiej zaś ci,  którzy otrzymują wyższe świadczenia,  którym waloryzacja kwotowa nie zapewnia przystosowania wartości świadczenia do spadku  siły nabywczej pieniądza.  Zdaniem Rzecznika, zakwestionowane przepisy wskazują na naruszenie istoty  konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, jak również konstytucyjnych zasad  równości i sprawiedliwości społecznej.  Rzecznik zwraca zwłaszcza uwagę na zastosowanie kwotowej metody waloryzacji  rent inwalidów wojennych, która prowadzi w zasadzie do obniżenia ich wymiaru realnego, co  pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem szczególnej opieki, jaką zgodnie z art. 19  Konstytucji państwo powinno otaczać weteranów walk o niepodległość.