Kurowski, czas kupowania akcji

Jest szan­sa, że na­stęp­ne dwa - trzy la­ta bę­dą lep­sze - mó­wi Adam Ku­row­ski, szef in­we­sty­cji Axa PTE

Publikacja: 03.01.2012 01:30

Adam Kurowski

Adam Kurowski

Foto: Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik

Spad­ki na gieł­dzie, któ­re za­czę­ły się w sierp­niu, nie by­ły chy­ba dla pa­na szcze­gól­nym za­sko­cze­niem?

Adam Ku­row­ski: Du­że spad­ki za­wsze są za­sko­cze­niem. W tym przy­pad­ku po­wód był szcze­gól­ny – ob­niżka ra­tin­gu USA. Te­go nikt się nie spo­dzie­wał. Ocze­ki­wa­łem na­to­miast, że nie zre­ali­zu­ją się pro­gno­zy przy­spie­sze­nia wzro­stu PKB w dru­giej czę­ści ro­ku w sto­sun­ku do pierw­szej. W ja­kiejś mie­rze te spad­ki by­ły te­go kon­se­kwen­cją.

Za­da­łam po­przed­nie py­ta­nie ze wzglę­du na to, że od daw­na utrzy­my­wa­li­ście ni­skie za­an­ga­żo­wa­nie w ak­cje, jak­by nie wie­rząc w trwa­łą po­pra­wę ko­niunk­tu­ry. Wy­gra­li­ście, bo w 2011 r. naj­mniej stra­ci­li­ście ze wszyst­kich OFE.

Na­szym zda­niem w 2008 r. roz­po­czął się no­wy cykl ko­niunk­tu­ral­ny. Ma on in­ny cha­rak­ter niż po­przed­ni, po­nie­waż wią­że się z niższy­mi sto­pa­mi wzro­stu go­spo­dar­cze­go kra­jów wy­so­ko ­rozwi­nię­tych w sto­sun­ku do te­go, co mie­li­śmy w la­tach 2003 – 2007. Za­ło­ży­li­śmy, że le­piej bę­dą za­cho­wy­wa­ły się spół­ki dy­wi­den­do­we i te z wol­niej ro­sną­cy­mi, ale bar­dziej sta­bil­ny­mi przy­cho­da­mi, a go­rzej te, któ­re ba­zo­wa­ły tyl­ko na szyb­kim pro­gno­zo­wa­nym wzro­ście zy­sków.

Ile jesz­cze mo­że po­trwać ten cykl?

Przy­naj­mniej rok. Jesz­cze w 2012 r. sto­py wzro­stu PKB bę­dą ni­skie. Być mo­że w koń­ców­ce ro­ku po­ja­wią się lep­sze per­spek­ty­wy na ko­lej­ne la­ta.

A 2,5-proc. wzrost w Pol­sce w 2012 r. to sce­na­riusz opty­mi­stycz­ny czy pe­sy­mi­stycz­ny?

W prze­szło­ści wzrost PKB w Pol­sce o 2 proc. zda­rzał się sto­sun­ko­wo rzad­ko. Można więc po­wie­dzieć, że jest to ra­czej pe­sy­mi­stycz­ny sce­na­riusz. Wy­da­je mi się, że ana­li­ty­cy nie bio­rą pod uwa­gę mi­strzostw Eu­ro­py w pił­ce nożnej, któ­re po­win­ny zwięk­szyć wzrost PKB w II kwar­ta­le. Koń­czy­my też in­we­sty­cje in­fra­struk­tu­ral­ne, co po­win­no mieć do­bry wpływ na PKB w ca­łym I pół­ro­czu. Sła­by zło­ty po­pra­wi wy­ni­ki eks­por­te­rów i być mo­że po­zy­tyw­nie wpły­nie na dy­na­mi­kę pro­duk­cji prze­my­sło­wej. War­to też wspo­mnieć o sta­bil­nej sy­tu­acji go­spo­dar­ki Nie­miec, któ­re są naj­więk­szym part­ne­rem han­dlo­wym Pol­ski.

Czy­li można ocze­ki­wać więk­sze­go wzro­stu go­spo­dar­ki?

Nie zdzi­wił­bym się, gdy­by był trosz­kę wyższy niż to, co jest pro­gno­zo­wa­ne w tym mo­men­cie. Do­ty­czy to zwłasz­cza I pół­ro­cza. Trze­ba jed­nak pa­mię­tać, że mó­wi­my tyl­ko o 2 – 3-proc. wzro­ście PKB.

Fun­dusz AXA naj­le­piej in­we­sto­wał w 2011 r. To efekt wspo­mnia­ne­go przez pa­na do­sto­so­wa­nia port­fe­la do sy­tu­acji już od 2008 r.

Prze­bu­do­wy­wanie port­fela roz­po­czę­li­śmy w 2007 ro­ku, kie­dy to za­czę­li­śmy ku­po­wać spół­ki dy­wi­den­do­we i ogra­ni­czać za­an­ga­żo­wa­nie lub po pro­stu nie bra­li­śmy udzia­łu w ofer­tach pu­blicz­nych spół­ek ma­łej i śred­niej wiel­ko­ści. Ro­bi­li­śmy to głów­nie ze wzglę­du na ich zbyt wy­so­ką wy­ce­nę. Obec­nie, po­mi­mo zna­czą­ce­go po­gor­sze­nia pro­gnoz do­ty­czą­cych go­spo­dar­ki i wzro­stu zy­sków, wy­ce­na du­żej czę­ści z nich wy­da­je się sto­sun­ko­wo atrak­cyj­na. Ma­łe i śred­nie spół­ki, także ze wzglę­du na swo­ją struk­tu­rę sek­to­ro­wą, wy­da­ją się bar­dziej atrak­cyj­ne te­raz, niż by­ły kie­dy­kol­wiek w ostat­nich pa­ru la­tach.

Jak za­po­wia­da się rok 2012?

To bę­dzie czas ostrożne­go ku­po­wa­nia wy­bra­nych spół­ek – zwłasz­cza tych śred­niej wiel­ko­ści. Je­że­li cho­dzi o du­że pod­mio­ty ma­ją­ce więk­szy wpływ na wiel­kość alo­ka­cji w ak­cje, to można się praw­do­po­dob­nie spo­dzie­wać ofert ze stro­ny Skar­bu Pań­stwa.

Ob­ni­że­nie skład­ki tra­fia­ją­cej do OFE bę­dzie mia­ło wpływ na po­pyt branży eme­ry­tal­nej na ak­cje sprze­da­wa­ne przez re­sort skar­bu?

Trud­no dziś coś prze­wi­dy­wać. Je­że­li ce­na bę­dzie atrak­cyj­na, po­ja­wi się po­pyt. Za­sta­na­wia­ją­ce jest, co się sta­nie, je­że­li przy du­żej po­da­ży ak­cji OFE w zna­czą­cy spo­sób zmniej­szy­ły­by port­fel ob­li­ga­cji. Od cza­su wpro­wa­dza­nia II fi­la­ru nie mie­li­śmy jesz­cze ta­kiej sy­tu­acji. Do koń­ca nie wia­do­mo, ja­ki mia­ło­by to wpływ na ca­ły ry­nek ob­li­ga­cji skar­bo­wych. Być mo­że jest on na ty­le du­ży i płyn­ny, że pa­ro­mi­liar­do­wa po­daż z OFE nie zro­bi różni­cy.

Stra­ta OFE w 2011 ro­ku wy­nie­sie ok. 5 proc. Klien­ci ma­ją po­wo­dy do obaw?

Klien­ci po­win­ni mieć świa­do­mość, że OFE są dłu­go­ter­mi­no­wym in­we­sto­rem, a sto­py zwro­tu od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści są bar­dzo do­bre. Od szczy­tu hos­sy w 2007 r. ma­my pa­rę słab­szych lat. Na szczę­ście po­za niższy­mi sto­pa­mi zwro­tu ozna­cza to także możli­wość za­ku­pu ak­ty­wów po bar­dziej atrak­cyj­nych ce­nach. W kon­se­kwen­cji jest szan­sa, że na­stęp­ne dwa, trzy la­ta bę­dą lep­sze pod wzglę­dem sto­py zwro­tu.

W 2012 r. fun­du­sze mo­gą też mieć stra­tę za­miast zy­sku?

Ry­nek bę­dzie cha­rak­te­ry­zo­wał się du­żą zmien­no­ścią. Na szczę­ście w 2012 rok wkra­cza­my z nie­wiel­ki­mi ocze­ki­wa­nia­mi co do per­spek­tyw go­spo­dar­czych, a także wy­so­ko­ści stóp zwro­tu na ryn­ku ka­pi­ta­ło­wym. To do­brze ro­ku­je, po­nie­waż praw­do­po­dob­nie wie­le ne­ga­tyw­nych sce­na­riu­szy już obec­nie od­zwier­cie­dlo­nych jest w ce­nach ak­cji.

CV

Adam Kurowski jest dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w Axa PTE od 2006 r. Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. W latach 2002 – 2004 był zatrudniony w Credit Suisse Life & Pensions na stanowisku analityka, a następnie zarządzającego portfelem. Od 2005 r. zarządzający portfelem akcji Axa OFE. Absolwent SGH w Warszawie.

Spad­ki na gieł­dzie, któ­re za­czę­ły się w sierp­niu, nie by­ły chy­ba dla pa­na szcze­gól­nym za­sko­cze­niem?

Adam Ku­row­ski: Du­że spad­ki za­wsze są za­sko­cze­niem. W tym przy­pad­ku po­wód był szcze­gól­ny – ob­niżka ra­tin­gu USA. Te­go nikt się nie spo­dzie­wał. Ocze­ki­wa­łem na­to­miast, że nie zre­ali­zu­ją się pro­gno­zy przy­spie­sze­nia wzro­stu PKB w dru­giej czę­ści ro­ku w sto­sun­ku do pierw­szej. W ja­kiejś mie­rze te spad­ki by­ły te­go kon­se­kwen­cją.

Pozostało 91% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości