Do przeliczenia kapitału początkowego zadeklaruję następujący okres pracy : od  01.08 1976 r. do 30.04. 1985 r. (10 lat najlepszych zarobków). Zarobek w roku 1976 r. będzie przeliczony na miesiące, ale czy wynagrodzenie z roku 1985 (do końca kwietnia ) również będzie przeliczone na miesiące?

W celu ustalania wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, przyjmuje się sumę kwot osiągniętych przez pracownika w danym roku, w stosunku do kwoty przeciętnego wynagrodzenia za ten sam rok, obliczoną odpowiednio do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, tylko wówczas jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do ubezpieczenia  społecznego.

Przepis ten nie ma więc zastosowania do roku, w którym ustało ubezpieczenie, a więc w przypadku czytelnika do roku 1985.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 174 ust. 3b ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.)