Dziedziczenie z OFE w pytaniach i odpowiedziach

Temat dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych zainteresował naszych czytelników. Odpowiadamy na kilka pytań przesłanych do nas w tej sprawie.

Publikacja: 27.10.2011 15:10

Niezależnie, od tego czy były osoby wskazane do dziedziczenia środków z OFE, to małżonek z mocy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych otrzyma połowę środków z okresu wspólności majątkowej. Wypłata transferowa dla współmałżonka jest realizowana do OFE, do którego należy współmałżonek zmarłego członka funduszu, a jeśli nie posiada on rachunku w żadnym OFE, wówczas fundusz, który realizuje wypłatę po osobie zmarłej jest zobowiązany do otwarcia rachunku na rzecz współmałżonka zmarłego członka i przekazania połowy środków z okresu wspólności majątkowej na ten rachunek. Istnieje możliwość wypłaty środków z takiego rachunku, jeśli zostaną spełnione warunki zapisane w ustawie. W szczególności możliwość jednorazowej wypłaty jest możliwa, jeśli osoba, na rzecz której nastąpiło otwarcie rachunku, złoży wniosek wraz z decyzją przyznająca emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku, osoba nie nabyła prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn lub dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1969 r.  kwota środków przekazanych na rachunek w dniu złożenia wniosku o wypłatę nie przekracza 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, wówczas współmałżonek nie otrzyma wypłaty środków na swój rachunek w OFE, a całość środków jest wypłacana osobom wskazanym lub spadkobiercom.

W części środków zgromadzonych w OFE wchodzącej do spadku uczestniczą osoby, które na podstawie postępowania spadkowego zostały uznane za spadkobierców. Spadkobiercy dokonują następnie podziału tych środków pomiędzy siebie i ten podział staje się podstawą do wypłat. Jeśli małżonek będzie wśród tych osób to oczywiście towarzystwo będzie dla niej realizowali wypłatę. Środki należne osobom wskazanym lub spadkobiercom wypłacane są w formie gotówkowej. Od kwot należnych beneficjentom towarzystwo pobiera i odprowadza do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc.

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych mają zgodnie z prawem możliwość wskazania osób uposażonych, którym po ich śmierci są wypłacane oszczędności zgromadzone w OFE. Środki takie nie wchodzą wówczas do spadku. Jeżeli małżonek będzie wskazany przez klienta OFE jako jedyna osoba uposażona do pieniędzy wówczas bez postępowania spadkowego otrzymuje całość pieniędzy zgromadzonych w OFE. Połowa środków przypadnie jej z tytułu wspólności majątkowej małżeńskiej (transfer na rachunek w OFE), a pozostała druga połowa zostanie wypłacona gotówką z tytułu uposażenia. Jeśli osobą wskazaną jest współmałżonek ma on prawo zażądać przekazania całości środków na swój rachunek w OFE.

Nie można wskazać oddzielnie osób wskazanych na wypadek śmierci do subkonta w ZUS. Osoby uprawnione do dziedziczenia z rachunku w OFE, stają się też osobami uprawnionymi do dziedziczenia z subkonta w ZUS. Po dokonaniu podziału pieniędzy w OFE na rzecz osób uprawnionych informacja o tych osobach i ich udziale w środkach jest przekazywana przez fundusz do ZUS i ta instytucja przeprowadza postępowanie administracyjne i na podstawie wydanej decyzji dokonuje zaksięgowania części pieniędzy należnych współmałżonkowi na jego subkonto w ZUS, a środki należne beneficjentom wypłaca w formie gotówkowej w taki sam sposób jak dokonał tego fundusz.

Informacje o rachunku osoby zmarłej, w tym potwierdzenie czy dana osoba została wskazana przez zmarłego jako uprawniona do wypłaty środków na wypadek śmierci, można uzyskać po przekazaniu do funduszu, z którym zmarły zawarł umowę, aktu zgonu. Jeśli na rachunku osoby zmarłej zostały wskazane inne osoby niż osoba, która próbuje ustalić listę beneficjentów, taka informacja nie zostanie jej przekazana. Jeśli taką informację będzie chciała uzyskać matka osób niepełnoletnich, które są osobami wskazanymi na wypadek śmierci, informacja taka będzie mogła być jej udzielona.

Opracowanie na podstawie informacji z Pekao Pioneer PTE oraz Amplico PTE

Niezależnie, od tego czy były osoby wskazane do dziedziczenia środków z OFE, to małżonek z mocy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych otrzyma połowę środków z okresu wspólności majątkowej. Wypłata transferowa dla współmałżonka jest realizowana do OFE, do którego należy współmałżonek zmarłego członka funduszu, a jeśli nie posiada on rachunku w żadnym OFE, wówczas fundusz, który realizuje wypłatę po osobie zmarłej jest zobowiązany do otwarcia rachunku na rzecz współmałżonka zmarłego członka i przekazania połowy środków z okresu wspólności majątkowej na ten rachunek. Istnieje możliwość wypłaty środków z takiego rachunku, jeśli zostaną spełnione warunki zapisane w ustawie. W szczególności możliwość jednorazowej wypłaty jest możliwa, jeśli osoba, na rzecz której nastąpiło otwarcie rachunku, złoży wniosek wraz z decyzją przyznająca emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku, osoba nie nabyła prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn lub dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1969 r.  kwota środków przekazanych na rachunek w dniu złożenia wniosku o wypłatę nie przekracza 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora