Kto musi płacić składki emerytalne

Składka na ubezpieczenia społeczne w Polsce wynosi 19,52 proc. pensji brutto

Publikacja: 28.09.2011 14:32

Kto ma obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne:

• pracownicy (z wyłączeniem prokuratorów), także pracujący na umowę zlecenie, umowę agencyjną czy umowę o dzieło

• osoby wykonujące pracę nakładczą,

• członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, którzy wykonują pracę na rzecz spółdzielni na innej

podstawie niż stosunek pracy lub wytwarzają na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie, a także inne osoby, które wykonują pracę w spółdzielni lub

gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni,

• osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenia usług na zlecenie,

• osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące (dotyczy osób prowadzących działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osoby prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

• posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego,

• osoby pobierające stypendium sportowe (z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu),

• pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

• osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy,

• osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez urząd pracy,

• osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne podmioty niż urząd pracy,

• osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu,

• duchowni, a w tym także członkowie zakonów męskich i żeńskich Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie ukończyli 25. roku życia,

• osoby, które są żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową (w tym żołnierze pełniący okresową służbę wojskową), z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

• osoby odbywające służbę zastępczą,

• funkcjonariusze Służby Celnej,

• osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

• osoby przebywając na urlopie wychowawczym,

• osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium, na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,

• osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

• osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę

• osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Źródło: opracowanie na podstawie danych z ZUS

Kto ma obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne:

• pracownicy (z wyłączeniem prokuratorów), także pracujący na umowę zlecenie, umowę agencyjną czy umowę o dzieło

Pozostało 95% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają