80 proc. funduszy inwestycyjnych na plusie w 2012 r.

Za nami udany rok na rynku funduszy inwestycyjnych. Dla rynków akcji był na pewno lepszy niż oczekiwano. Dodatkowo utrzymywała się hossa na rynku polskich obligacji skarbowych. W sumie ponad 80 proc. funduszy wypracowało zyski - wynika z danych Analiz Online

Publikacja: 07.01.2013 14:13

80 proc. funduszy inwestycyjnych na plusie w 2012 r.

Foto: Analizy Online

Większość giełd zakończyła miniony rok na sporym plusie. Indeks MSCI zyskał 13,4 proc, podczas gdy indeks MSCI krajów rozwijających się 15,2 proc. Jedną z najbardziej zyskownych giełd okazała się turecka, gdzie indeks XU 100 zyskał 52,6 proc. Dzięki temu fundusze inwestujące na tym rynku osiągnęły wysokie stopy zwrotu, w tym najwyższą Arka BZ WBK Akcji Tureckich, blisko 50 proc. (jednostka w EUR zyskała nawet 62 proc.). To fundusz, który wypracował najwyższą stopę zwrotu wśród funduszy otwartych w minionym roku. Dobre wyniki wypracowały także giełdy w Niemczech (DAX 29,1 proc.) oraz Austrii (ATX Indeks 26,9 proc.). Dobrze wypadła również nasza giełda, gdzie indeks szerokiego rynku WIG zyskał 26,2 proc.

 

 

Inwestorzy funduszy akcji europejskich rynków wschodzących zyskali średnio 22,7 proc. Najlepsze wyniki w grupie wypracował Quercus Bałkany i Turcja, blisko 43 proc. W minionym roku zarobili także klienci funduszy inwestujących w krajach Europy rozwiniętej, średni wynik w grupie wyniósł 14,7 proc. Nieco gorzej poradziły sobie fundusze globalne rynków rozwiniętych, które wypracowały zyski kilka procent mniejsze niż fundusze europejskie, 10,4 proc.

Najlepsze wyniki wypracowały fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, średnio 17,7 proc. Rozwiązania, które wypracowały najwyższe stopy zwrotu to Copernicus Akcji Dywidendowych oraz Quercus Agresywny, zyskały odpowiednio 31,7 proc. oraz 28,2 proc. Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wypracowały niewiele mniejszy wynik na poziomie 17,2 proc. W gronie tzw. funduszy MiŚ wyróżniały się PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus oraz Investor Top 25 Małych Spółek FIO, których stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 26,4 proc. oraz 24,9 proc.

W 2012 roku zyskali także klienci funduszy mieszanych. Polskie fundusze zrównoważone średnio zyskały 15,8 proc. Najlepszą stopę zwrotu w grupie wypracował PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy), 24,5 proc. Tylko jeden fundusz z grupy wypracował ujemną stopę zwrotu. Spośród funduszy stabilnego wzrostu, które średnio zyskały 11,7 proc., najwyższą stopę zwrotu wypracował KBC Stabilny (KBC FIO), blisko 19 proc. Fundusze zagraniczne aktywnej alokacji, wypracowały wyniki równie satysfakcjonujące co rozwiązania inwestujące na polskim rynku, na poziomie prawie 13 proc.

 

 

Bardzo dobre wyniki wypracowały także fundusze inwestujące w polski dług. Krajowy rynek wspierają zagraniczni inwestorzy, których zaangażowanie w naszym długu osiągnęło najwyższe w historii poziomy, przekraczające 35 proc. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał 12,6 proc. w 2012 roku. Spośród ponad 40 funduszy dłużnych działających co najmniej rok, pokonać indeks udało się co trzeciemu. Średnia stopa zwrotu funduszy dłużnych papierów skarbowych wyniosła 11 proc., a funduszy o uniwersalnej strategii przekroczyła 10 proc. Rozwiązania, które wypracowały najwyższe stopy zwrotu to w grupie funduszy o uniwersalnej strategii UniObligacje Aktywny (20,2 proc.), a KBC Delta SFIO (16,1 proc.) w grupie funduszy inwestujących w papiery skarbowe.  To najlepsze wyniki od czasów hossy w 2002 roku. W minionym roku słabiej poradziły sobie fundusze inwestujące w dług korporacyjny, średni zysk wyniósł 4,5 proc. Z powodu inwestycji w obligacje spółek z problemami, dwa fundusze nie odrobiły poniesionych strat. UniWIBID (UniFundusze SFIO) oraz Idea Premium SFIO zakończyły rok na minusie, tracąc odpowiednio -3,8 proc. oraz -21,5 proc.

Fundusze gotówkowe i pieniężne, pomimo niekończących się problemów z obligacjami PBG, rok zakończyły na plusie, 5,7 proc. Najwyższe stopy zwrotu wypracowały Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) oraz Opera Pecunia.pl (Opera FIO), zyskując odpowiednio 9,3 proc. oraz 8 proc.

Ze stratami w minionym roku musieli się pogodzić posiadacze jednostek funduszy dłużnych USA uniwersalne oraz akcji amerykańskich, które były pochodną umocnienia się polskiej waluty względem dolara amerykańskiego. Średnio fundusze przyniosły stratę odpowiednio na poziomie -0,8 proc. oraz -0,1 proc. W grupie funduszy dłużnych najlepszy wynik wypracował PKO Papierów Dłużnych USD (Światowy Fundusz Walutowy SFIO), zyskując 0,8 proc. Na 4 rozwiązania akcji amerykańskich tylko jeden fundusz, ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO), wypracował dodatni wynik, 10,8 proc. Pozostałe rozwiązania odnotowały kilkuprocentowe straty.

 

 

Podobnie jak w całym 2012 roku, również w samym grudniu, ponad 80 proc. funduszy wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Dobra koniunktura na rynkach krajów rozwijających się, w tym Polski, przyczyniła się do wysokich stóp zwrotu. Najlepiej poradziły sobie fundusze akcji polskich uniwersalnych, które zyskały średnio 4,9 proc. Ponieważ w ostatnim miesiącu więcej zyskiwał indeks WIG20 (6,7 proc.), a indeksy mWIG40 oraz sWIG80 odpowiednio 1,8 proc. oraz 4,8 proc., klienci funduszy akcji małych i średnich spółek, zyskali już "tylko" 2,8 proc. Zyski liczą także klienci funduszy akcji krajów rozwijających inwestujących w Europie oraz globalnie. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, bardzo dobre wyniki przyniosły fundusze dłużne. Skupione na papierach skarbowych zarobiły średnio 1,3 proc., podczas gdy rozwiązania o uniwersalnej strategii 1,1 proc.

W sumie z ponad 400 funduszy otwartych, które istnieją przynajmniej rok, wśród najbardziej zyskownych znalazły się głównie fundusze inwestujące w naszym regionie (w tym głównie z Turcji). Najgorzej poradziły sobie fundusze Idei TFI, borykającej się z masowymi odpływami środków po tym, jak kilka funduszy poniosło straty na obligacjach spółek budowlanych. Ponadto nieopłacalne były inwestycje w fundusze zarabiające na spadkach.

Większość giełd zakończyła miniony rok na sporym plusie. Indeks MSCI zyskał 13,4 proc, podczas gdy indeks MSCI krajów rozwijających się 15,2 proc. Jedną z najbardziej zyskownych giełd okazała się turecka, gdzie indeks XU 100 zyskał 52,6 proc. Dzięki temu fundusze inwestujące na tym rynku osiągnęły wysokie stopy zwrotu, w tym najwyższą Arka BZ WBK Akcji Tureckich, blisko 50 proc. (jednostka w EUR zyskała nawet 62 proc.). To fundusz, który wypracował najwyższą stopę zwrotu wśród funduszy otwartych w minionym roku. Dobre wyniki wypracowały także giełdy w Niemczech (DAX 29,1 proc.) oraz Austrii (ATX Indeks 26,9 proc.). Dobrze wypadła również nasza giełda, gdzie indeks szerokiego rynku WIG zyskał 26,2 proc.

Pozostało 86% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają