Emerytury policjantów, przed i po 2012 rokiem

Publikacja: 30.07.2018 16:35

Emerytury policjantów, przed i po 2012 rokiem

Foto: pieniadze.rp.pl

Wysokość świadczenia emerytalnego oraz podstawa do jego ustalenia dla funkcjonariusza policji zwolnionego ze służby, czyli emerytowanego, jest określona w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Oprócz wysokości świadczenia emerytalnego dla funkcjonariuszy policji ustawa reguluje także wysokość i zasady przyznawania innego rodzaju świadczeń pieniężnych w razie całkowitej utraty zdolności do pracy, a także rodzinom funkcjonariuszy w przypadku ich śmierci, gdy byli oni żywicielami rodziny.

Emerytura w policji – na jaką wysokość świadczenia może liczyć funkcjonariusz zwolniony ze służby przed 31 grudnia 2012 roku?

Należy mieć świadomość, że inaczej oblicza się emeryturę policyjną w przypadku przyjęcia do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku, jednak będzie o tym mowa w dalszej części artykułu. Natomiast w przypadku, gdy osoba została przyjęta do służby policyjnej przed tą datą, wysokość jej świadczenia emerytalnego ustala się na dotychczasowych zasadach.

W takiej sytuacji podstawę wymiaru emerytury policyjnej stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnim zajmowanym przez niego stanowisku. Określone w ten sposób uposażenie stanowi także podstawę do obliczenia wymiaru renty inwalidzkiej.

Oczywiście w przypadku waloryzacji emerytur w okresie pomiędzy zwolnieniem ze służby, czyli przejściem na emeryturę, a ustalaniem prawa do niej, podstawę tego świadczenia oblicza się przy uwzględnieniu wskaźników waloryzacji.

Natomiast podczas ustalania wymiaru podstawy świadczenia emerytalnego nie uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia w związku z przebywaniem uprawnionego na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim.

Należy też pamiętać, że prawo do nabycia emerytury w świetle przepisów niniejszej ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Prawo do emerytury przysługuje funkcjonariuszowi policji, który w dniu zwolnienia go ze służby posiada co najmniej 15-letni staż służby w Policji lub innych jednostkach wymienionych szczegółowo w ustawie. Po przepracowaniu tego okresu funkcjonariuszowi policji przysługuje emerytura w wysokości 40% podstawy wymiaru i sukcesywnie wzrasta za każdy kolejny rok pracy, co również zostało szczegółowo omówione w ustawie.

Emerytura policyjna po dniu 31 grudnia 2012 roku

Osoby rozpoczynające służbę po raz pierwszy po dacie 31 grudnia 2012 roku nabywają prawo do emerytury na zasadach określonych w ustawie, jeśli zostały zwolnione ze służby po 25 latach pracy i jednocześnie ukończyły one 55. rok życia. W takim przypadku świadczenie emerytalne jest wypłacane w wysokości 60% podstawy jej wymiaru i wzrasta o 3% za każdy kolejny rok służby.

Ponadto w takim przypadku podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne za okres 10 kolejnych lat służby, przy czym to do funkcjonariusza należy prawo wyboru lat służby, które będą stanowić podstawę do obliczenia świadczenia emerytalnego.

Ponadto do okresów służby, od których zależne jest prawo do nabycia świadczenia emerytalnego w przypadku rozpoczęcia służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku wlicza się jedynie okres urlopu wychowawczego udzielonego w trakcie pełnienia służby w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 3 lat.

Należy również wspomnieć, że emerytura policyjna, bez uwzględnienia dodatków i zasiłków pieniężnych, nie może przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru.

Wysokość świadczenia emerytalnego oraz podstawa do jego ustalenia dla funkcjonariusza policji zwolnionego ze służby, czyli emerytowanego, jest określona w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Oprócz wysokości świadczenia emerytalnego dla funkcjonariuszy policji ustawa reguluje także wysokość i zasady przyznawania innego rodzaju świadczeń pieniężnych w razie całkowitej utraty zdolności do pracy, a także rodzinom funkcjonariuszy w przypadku ich śmierci, gdy byli oni żywicielami rodziny.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy