Dobrowolne opłacanie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych

Możemy sami schronić się pod parasolem ubezpieczeń społecznych, gdy nie podlegamy im obowiązkowo.

Publikacja: 29.08.2019 08:31

Dobrowolne opłacanie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych

Foto: pieniadze.rp.pl

Tłumaczymy jak działa dobrowolne ubezpieczenie chorobowedobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Materiał powstał przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli przestaniesz pracować, nie będziesz podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Możesz wtedy przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie i sam odprowadzać składki. Opłacanie składek emerytalnych zwiększy wysokość twojej emerytury, a rentownych – gwarantuje świadczenia w razie dłuższej niezdolności do pracy.

Jeśli nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, bo np. pracujesz na podstawie umowy zlecenia czy prowadzisz działalność gospodarczą, możesz opłacać składkę chorobową dobrowolnie. Warto, bo z tego ubezpieczenia przysługują świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe emerytalne rentowe

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jeśli nie podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a mieszkasz w Polsce, możesz zgłosić się do tych ubezpieczeń dobrowolnie. Możesz również przystąpić do tych ubezpieczeń, jeśli nie mieszkasz w kraju, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce lub mają do ciebie zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jeśli chcesz być objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, musisz sam zgłosić się do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć odpowiedni wniosek (na formularzu ZUS ZUA). Za dzień przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń przyjmuje się datę wskazaną we wniosku, nie wcześniej jednak niż dzień, w którym złożysz wniosek.

Prawo do objęcia dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ustaje od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. I tak, gdy byłeś objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, a np. zostałeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej, to podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowym i musisz być z tego tytułu zgłoszony do ubezpieczeń. W takim przypadku nie występuje już brak jakiegokolwiek tytułu do ubezpieczeń, który jest uzasadnieniem do podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dobrowolne ubezpieczenia ustaną również, gdy sam z nich zrezygnujesz (nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku w sprawie wyłączenia z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA), a także od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne składki.

Wysokość składek

Podstawę wymiaru opłacanych dobrowolnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana przez Ciebie kwota, która nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w tym roku wynosi ono 2250 zł). Składka na ubezpieczenie emerytalne stanowi 19,52 proc. zadeklarowanej kwoty, a rentowe – 8 proc. Jeśli do ubezpieczenia przystąpisz w trakcie miesiąca, składki możesz naliczyć proporcjonalnie – za okres objęty ubezpieczeniem. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2019 r. – 142 950 zł). Jeśli osiągniesz tę kwotę, nie opłacasz już w danym roku składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Czytaj także: Prawie wszystko o emeryturze z ZUS

Opłacenie i rozliczenie składek emerytalnych i rentowych

Składki opłacasz na swój numer rachunku składkowego (NRS). Informację o NRS otrzymasz z ZUS pocztą. Możesz też sprawdzić swój numer w wyszukiwarce NRS na stronie internetowej ZUS lub w każdej placówce ZUS. Składki możesz opłacać w formie bezgotówkowej, poprzez obciążenie rachunku bankowego lub za pomocą przekazu pocztowego.

Składki za dany miesiąc opłacasz do 10. dnia następnego miesiąca. Jeżeli jesteś objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, a przystąpiłeś również do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas opłacasz składki w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności składek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jeżeli jednak nie opłacisz składek w terminie lub wpłacisz je po terminie – powinieneś zgłosić się do placówki ZUS, aby ustalić konsekwencje tej sytuacji. Jeśli nie zapłacisz w terminie składek, ubezpieczenia ustaną, ale możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Jeżeli ZUS rozpatrzy pozytywnie wniosek, będziesz nadal objęty tymi ubezpieczeniami, jeśli uregulujesz należność wraz z odsetkami za zwłokę. Gdy natomiast ZUS rozpatrzy twój wniosek negatywnie, ubezpieczenia ustaną od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wpłaciłeś składki po terminie. Jeśli nadal będziesz chciał być objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, musisz ponownie złożyć wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami (na formularzu ZUS ZUA).

Jako osoba objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi musisz złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, nie musisz składać deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej zadeklarowałeś jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie. Na podstawie tak złożonych dokumentów ZUS będzie mógł sporządzać za ciebie dokumenty rozliczeniowe za następne miesiące.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Możesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeśli podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, np. z prowadzenia pozarolniczej działalności, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Jeśli dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie możesz być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Aby przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, trzeba złożyć wniosek o objęcie takim ubezpieczeniem. Składasz go na druku ZUS ZUA i zaznaczasz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym złożysz ten wniosek. Objęcie tym ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku może nastąpić tylko, jeśli zgłosisz się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.

Jeśli nie przystąpisz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i nie będziesz opłacać składek, to nie otrzymasz przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. Naliczasz ją od takiej podstawy, od jakiej opłacasz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale podstawa wymiaru tej składki nie może być wyższa niż 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2019 r. podstawa nie może przekraczać miesięcznie 11 912,50 zł).

Czytaj także: Kiedy przysługuje nam renta

Warto wiedzieć:

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje, gdy:

  • złożysz wniosek o wyłączenie z tego ubezpieczenia;
  • ustał tytuł umożliwiający podleganie takiemu ubezpieczeniu, np. przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą;
  • nie opłaciłeś w terminie składki za to ubezpieczenie (dotyczy to osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osób z nimi współpracujących oraz osób duchownych) – w takiej sytuacji możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłacasz i rozliczasz razem z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Tłumaczymy jak działa dobrowolne ubezpieczenie chorobowedobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Materiał powstał przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?