Więcej skarg wpłynęło do nadzoru

W 2012 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 8342 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego. Sprawdź na co skarżą się klienci instytucji finansowych

Publikacja: 25.02.2013 11:40

Tylko w ostatnim kwartale 2012 r. odnotowano ich 2328. Łączna liczba skarg, które wpłynęły w minionym roku była o 4 proc. większa niż rok wcześniej (8034 pisma). Dotyczyły one przede wszystkim podmiotów w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Sektor bankowy

Najwięcej, bo ponad połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego (4268, o 19 proc. więcej niż przed rokiem). Większość zastrzeżeń odnosiło się do działalności banków związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek, obsługą rachunków, jakością obsługi klientów oraz z udzielanymi kredytami hipotecznymi.

W 2012 r. zaobserwowano także napływ skarg odnoszących się do praktyk stosowanych w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym.

Sektor ubezpieczeniowy

Znaczna część problemów zgłaszanych do UKNF dotyczyła także działalności sektora ubezpieczeniowego. W 2012 r. wpłynęły 3354 pisma, o 1 proc. mniej niż w roku poprzednim. Spośród nich 2731 dotyczyło funkcjonowania zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, 372 odnosiło się do działalności zakładów ubezpieczeń na życie, a ponadto odnotowano 3 skargi na działalność brokerską, 5 skarg na działalność agenta ubezpieczeniowego oraz 243 skargi na działalność oddziałów zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE.

W zakresie ubezpieczeń na życie najczęściej zgłaszane przez klientów problemy dotyczyły kwestii związanych z prowadzeniem przez zakład polityki informacyjnej w zakresie ubezpieczeń inwestycyjnych oraz odmowy wypłaty świadczenia.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych skargi odnosiły się do braku należytej informacji w zakresie charakterystyki produktów ubezpieczeniowych, opieszałości zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowania, kwestii związanych z wysokością wypłacanego odszkodowania oraz odmową wypłaty odszkodowania.

Sektor otwartych funduszy emerytalnych

W sektorze OFE rok 2012 jest kolejnym, w którym odnotowano znaczący spadek liczby skarg. W omawianym okresie do urzędu wpłynęło 359 pism, oznacza to spadek o ok. 55 proc., który jest wynikiem ustawowego wyeliminowania działalności akwizycyjnej funduszy.

Najwięcej zastrzeżeń w pismach kierowanych do nadzoru finansowego dotyczyło dokonywania transferów do innych funduszy. Większość tych skarg związana była z brakiem realizacji lub opóźnieniem w realizacji transferów do innych OFE po zmianie przepisów prawa w tym zakresie.

Sektor kapitałowy

Na działalność podmiotów sektora kapitałowego do urzędu w 2012 r. wpłynęło 277 skarg, o ok. 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych zastrzeżenia dotyczyły realizacji polityki inwestycyjnej, wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zasad realizacji zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa.

Uwagi odnoszące się do działalności firm inwestycyjnych dotyczyły głównie jakości świadczonych usług, kwestii związanej z wysokością pobieranych opłat i prowizji oraz realizacji zleceń.

W przypadku spółek publicznych zostały zgłoszone problemy w zakresie realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy oraz wypełniania przez spółki obowiązków informacyjnych.

Sektor usług płatniczych i SKOK

W 2012 r. wpłynęło 49 skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług płatniczych, z czego 17 w czwartym kwartale 2012 r.

Problemy poruszane w tych skargach dotyczyły: realizacji transakcji kartami płatniczymi, niewykonania dyspozycji przelewu, zablokowania płatności za usługi.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęło także 35 skarg dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK), które zostały objęte nadzorem KNF z dniem 27 października 2012 r. Poruszane w tych skargach zagadnienia dotyczyły między innymi kwestii związanych z obsługą kredytów i pożyczek w tym problemów ze spłatą i rozliczeniem zobowiązań, umieszczeniem danych w BIK, windykacją oraz sprzedażą wierzytelności.

Skargi wpływające do UKNF są zwykle składane bezpośrednio przez klientów usług finansowych. Część skarg dotycząca sektora ubezpieczeniowego przekazywana jest poprzez podmioty zajmujące się pośredniczeniem w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, w tym w szczególności firm odszkodowawczych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami