Porównanie ubezpieczeń ze składką 150 zł

W ramach cyklu porównań produktów z UFK, Analizy Online przyjrzały się programom ze składką wnoszoną regularnie (miesięcznie) w wysokości 150 zł

Publikacja: 01.02.2013 14:56

Porównanie ubezpieczeń ze składką 150 zł

Foto: Analizy Online

150 zł to jeden z najniższych progów dla składki odkładanej regularnie co miesiąc w programach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Wymagania te spełniają przede wszystkim: najbardziej znany program Generali Życie TU – „OmniProfit" (jako przedstawiciel tej „rodziny" produktów Generali dostępnych u różnych dystrybutorów i w sieci wewnętrznej), „Superfundusz" – Compensa TunŻ, „Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie" (II wariant) oferowany przez Open Life TUŻ oraz wariant Gold „Mega Ubezpieczenia" HDI-Gerling Życie TU. Wybrane produkty są jednymi z bardziej - a często jedynymi - rozpowszechnionymi programami z taką składką regularną, sprzedawanymi zarówno w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (multiagencjach, bankach).

OmniProfit (Generali Życie)

to program, w którym ubezpieczonym może zostać osoba do 65. roku życia. Pobierane są opłaty likwidacyjne przez 10 lat od uruchomienia (jako określony odsetek wartości środków zgromadzonych na rachunku w momencie likwidacji polisy). Po 5 latach można zawiesić opłacanie składek na 1 rok lub przejść na umowę bezskładkową. Cechą charakterystyczną programu jest regresywna opłata za zarządzanie, która maleje wraz ze wzrostem składki regularnej.

Produkt oferuje inwestorowi 33 fundusze zewnętrzne (wśród nich sporo zagranicznych) i 10 funduszy własnych. Dla omawianej składki dodatkowa opłata za zarządzanie funduszami zewnętrznymi (oprócz tej którą ponosi TFI) wynosi od 1,4 proc. do 2,75 proc. w skali roku (pobierana miesięcznie, oddolnie). Inwestor może dokonać 13 darmowych transferów (10 on-line i 3 „papierowo"). Konwersja/alokacja składki trwa do 3 dni roboczych. Karencja w opłacie składki może wynieść 45 dni. Suma ubezpieczenia to 105 proc. wartości rachunku.

Superfundusz Compensy

to program z minimalną sumą ubezpieczenia 5000 zł, dla osób od 3 mies. do 55 roku życia. Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego równe jest sumie ubezpieczenia powiększonej o wartość rachunku. Nie ma tu typowej opłaty likwidacyjnej. W przypadku wycofania środków pobierana jest opłata (zależnie od wieku ubezpieczonego i momentu wycofania środków) naliczana od wartości aktywów, powstałych w wyniku zainwestowania składek należnych za okres pierwszych 2 lat ubezpieczenia (zgodnie z OWU). Karencja dla każdej składki to maks. 60 dni.

Opłacanie składek można zawiesić raz na 3 lata na okres 6-12 miesięcy. Opłata za zarządzanie wynosi 0,75 proc. miesięcznie dla składek należnych w pierwszych 2 latach i 0,125 proc. dla kolejnych. Pobierana jest oddolnie. Oszczędzający może wybierać spośród 26 UFK (tym 4 własnych), korzystając z 4 darmowych konwersji.

Plan Inwestycyjny Skuteczne Oszczędzanie (wariant II) Open Life

to rozwiązanie, w którym suma ubezpieczenia jest równa 100 zł. Ubezpieczonym może zostać osoba w wieku 18-65 lat i kontynuować ubezpieczenie do 85 roku życia. Oszczędzający może zawiesić opłacanie składek raz na 2 lata na okres 6 miesięcy. W programie obowiązują opłaty likwidacyjne, pobierane przez 10 lat, skonstruowane analogicznie do tych w OmniProfit. Okres prolongaty określony jest jako  termin nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty składki.

Inwestor ma do wyboru 3 UFK Open Life (Skarbowy - 100 proc. aktywów lokowane w Noble Fund Skarbowy oraz Stabilnego Wzrostu i Dynamiczny, gdzie środki lokowane są w depozyty lub j.u. różnych funduszy, których zarządzający ma do wyboru kilkanaście.

Mega Ubezpieczenie w wariancie Gold w HDI-Gerling Życie

to rozwiązanie oszczędnościowe z minimalną sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci w wysokości 500 zł. Ubezpieczonym może zostać osoba w wieku od 16. do 60. roku życia. Opłaty likwidacyjne są takie jak w dwóch omawianych wcześniej. Oprócz obecnych wszędzie opłat administracyjnych i za zarządzanie produkt HDI wyróżnia się „pomysłowością" wśród liczby i wysokości dodatkowych pobieranych opłat (tj.: alokacyjna, za prowadzenie umowy, za prowadzenie rachunku).

Wpłacana składka może zostać ulokowana pomiędzy 79 dostępnych w programie UFK. Ubezpieczony może przejść na ubezpieczenie bezskładkowe po 10 latach, jak również zawiesić opłacanie składek raz na 2 lata na okres 12 miesięcy.

 

Porównanie kosztów

Analizy Online dokonały porównania kosztów omówionych programów, zakładając wycofanie środków po roku, 5-, 10- i 15 latach. W kalkulacji założyli: stopę zwrotu z UFK na poziomie 0 proc., brak indeksacji składek i opłat. Wyliczenia zostały wykonane dla 35-letniego mężczyzny (określenie wieku było konieczne ze względu na konstrukcję opłat w „Mega Ubezpieczeniu"). Oddzielnie zostały ujęte opłaty likwidacyjny i wszystkie pozostałe (wynikające z tytułu trwania umów). Podane wartości min/max powstały na skutek naliczania dodatkowej opłaty za zarządzanie. W przypadku inwestycji w f. zewnętrzne – wariant max.  Przyjęcie założenia o lokowaniu środków wyłącznie w fundusze wewnętrzne – wariant min.

 

Porównywane programy wypadają różnie dla wybranych przedziałów czasowych. Najdroższym programem bez wątpienia jest Mega Ubezpieczenie. Wyjęcie pieniędzy po roku oszczędzania oznacza utratę prawie całości zainwestowanego kapitału (niezależnie od wyboru programu). W przypadku wycofania środków po 5 latach najniższe koszty poniesiemy, oszczędzając w programie Superfundusz (dzięki stosunkowo „niskim" opłatom likwidacyjnym). Mimo to suma opłat stanowiłaby prawie 40 proc.  zainwestowanych środków.

Likwidacja polisy po 10 latach, czyli po okresie kiedy OmniProfit i program Open Life zaprzestają pobierania opłat likwidacyjnych, pokazuje, że najlepiej wypadają właśnie te dwa programy. Dla Planu Inwestycyjnego Skuteczne Oszczędzanie suma kosztów wynosi od 3,3 proc. do 16,5 proc. wartości wpłaconych składek. Dla porównania dla Mega Ubezpieczenia jest to ponad 30 proc. Podobnie jest dla 15-letniego scenariusza.

Należy jednak pamiętać, że koszty programu to nie wszystko – szczególnie dla produktów z UFK, których jedną z głównych zalet ma być możliwość elastycznego inwestowanie na platformie starannie dobranych funduszy.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami