Prawie 15 proc. zysku pracowniczych funduszy

14,7 proc. wyniosła przeciętna stopa zwrotu pięciu pracowniczych funduszy emerytalnych istniejących na polskim rynku

Publikacja: 25.01.2013 12:07

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Czy jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska. Od wielu lat nie powstał żaden nowy fundusz.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W ubiegłym roku przeciętnie zarobiły 14,7 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zyski PFE okazały się nieco niższe niż OFE (16,2 proc.). Różnice w osiąganych wynikach między tymi funduszami to rezultat innego składu portfela inwestycyjnego. OFE inwestują pieniądze głównie w akcje i obligacje skarbowe. Z kolei fundusze pracownicze kupują głównie jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Poza tym nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

Podobnie jak OFE, tak i PFE pomogła dobra sytuacja zarówno na rynku akcji, jak i obligacji skarbowych w minionym roku.

Najlepszy wynik za ubiegły rok  należy do Nestle Polska – 15,8 proc. Najsłabiej wypadł fundusz PZU - Słoneczna Jesień  –13,6 proc.

Wynik za dwa lata jest słabszy niż za 2012 r. i wynosi przeciętnie 9,7 proc., za trzy lata jest już lepiej i jest to średnio 20,7 proc. W najdłuższym okresie, w którym działały wszystkie pracownicze fundusze, czyli 7 lat, średni wynik to 47,5 proc. W tym okresie najlepszy wynik ma fundusz Unilever Polska – 54,13 proc. A na drugim biegunie jest Słoneczna Jesień z wynikiem 41,72 proc.

 

Stopy zwrotu PFE, w proc.

Źródło: wyliczenia własne

 

Na koniec 2012 r. aktywa zgromadzone w PFE wyniosły 1,9 mld zł. W skali roku wzrosły o 325 mln zł (21 proc.). Najszybciej przyrastały aktywa w funduszach: Unilever Polska (35 proc.) oraz Nestle Polska (32 proc.).

 

Aktywa w zarządzaniu pracowniczych funduszy

Źródło: KNF, wyliczenia własne

 

Fundusze emerytalne na polskim rynku:

Otwarte fundusze emerytalne

– zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne. Trafia do nich część obowiązkowej składki na ubezpieczenia społeczne. Stanowią zatem kapitałową część systemu emerytalnego. Jest to tzw. II filar systemu emerytalnego.

Dobrowolne fundusze emerytalne

– to drugi rodzaj funduszy, którymi mogą od 2012 r. zarządzać powszechne towarzystwa emerytalne. W nich lokowane są składki klientów, którzy dobrowolnie oszczędzają z myślą o przyszłej emeryturze na indywidualnym koncie (IKE lub IKZE) w ramach III filara.

Pracownicze fundusze emerytalne

– jedna z forma pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Działają tylko w tych firmach, gdzie utworzono pracownicze towarzystwo emerytalne, które zarządza takim funduszem. Funkcjonują w ramach III filara.

 

 

 

Umowy z funduszem inwestycyjnym

umowy o wnoszeniu przez pracodawców składek pracowników do funduszu inwestycyjnego może być zawarta z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu może wówczas przenosić środki w obrębie funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo lub dzielić środki między funduszami (zgodnie z umową zakładową).

Umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym

umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń musi spełniać kilka dodatkowych warunków — co najmniej 85 proc. każdorazowej składki podstawowej musi być przeznaczone na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pozostała cześć składki może być przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczeniowa forma PPE obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne zapewnia również wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.).

Pracowniczy fundusz emerytalny, zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne

pracodawca lub pracodawcy sami tworzą fundusz oraz mające nim zarządzać towarzystwo emerytalne. Pracowniczy fundusz i towarzystwo działają analogicznie jak w przypadku otwartych funduszy emerytalnych i zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych. Towarzystwo ma formę spółki akcyjnej. Jeżeli kolejny pracodawca przystępuje ze swoim PPE do już istniejącego funduszu nabywa akcje pracowniczego towarzystwa emerytalne. Pracownicze towarzystwo emerytalne, w przeciwieństwie do powszechnych towarzystw emerytalnych jest instytucją typu non-profit. Do utworzenia pracowniczego funduszu i towarzystwa emerytalnego potrzebna jest zgoda nadzoru emerytalnego. Pracodawca może sam utworzyć PTE, ale może także przystąpić do towarzystwa już istniejącego na rynku.

Zarządzanie zagraniczne

zarządzający zagraniczny to podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją siedzibę na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W przypadku zarządzającego zagranicznego będącego zakładem ubezpieczeń stosuje się zasady odnoszące się do umowy z krajowym zakładem ubezpieczeń, a w przypadku zarządzającego zagranicznego posiadającego osobowość prawną, którego udziałowcem jest pracodawca, stosuje się zasady dotyczące funkcjonowania PPE w formie funduszu emerytalnego.

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Czy jest to grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Są to fundusze: Telekomunikacji Polskiej, Nowy Świat, Słoneczna Jesień, Nestle Polska oraz Unilever Polska. Od wielu lat nie powstał żaden nowy fundusz.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W ubiegłym roku przeciętnie zarobiły 14,7 proc. - wynika z naszych wyliczeń na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Pozostało 88% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają