Opinie zarządzających OFE

Jak oceniają pierwsze trzy kwartały tego roku oraz ostatnie trzy lata inwestowania składek zarządzający otwartymi funduszami emerytalnymi. A jak widzą przyszłość na rynku kapitałowym

Publikacja: 13.10.2011 12:08

Opinie zarządzających OFE

Foto: Fotorzepa

Grzegorz Zubrzycki

dyrektor Departament Zarządzania Aktywami, członek zarządu, PTE Allianz Polska

Na wysoką pozycje Allianz OFE w rankingu wyników inwestycyjnych za ostatnie trzy lata, pozytywny wpływ miały zarówno trafne decyzje w zakresie alokacji aktywów, dobór poszczególnych spółek do portfela jak i wyniki części dłużnej w tym nieskarbowa część tego portfela.

Wynik ten osiągnięty został w mocno zmiennym środowisku. Okres ten zawiera w sobie zarówno mocne spadki na giełdach jak i silne wzrosty z dużymi wahaniami. Jednocześnie w całym tym okresie indeks WIG wzrósł zaledwie 2,4 proc.

W ostatnich miesiącach zmienność ta dodatkowo wzrosła i najprawdopodobniej w najbliższych kwartałach pozostanie nadal dość wysoka. Oznacza to, że na rynku pojawić mogą się szybkie mocne wzrosty i następujące po nich spadki oraz odwrotnie. Nie będzie więc to okres sprzyjający inwestowaniu gdyż inwestorzy będą narażeni na mocną rynkową presję negującą (przynajmniej w średnim okresie) trafność ich decyzji inwestycyjnych.

Wydaje mi się jednak, że pomimo istotnych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego na świecie i możliwości pogorszenia się wyników spółek, obecny poziom ich wycen jest dużo bardziej racjonalny niż ten z końca roku 2007. Tak więc ewentualne spadki cen nie powinny być tak spektakularne jak w latach 2007/2008.

 

Rafał Markiewicz

dyrektor Inwestycyjny, członek zarądu Generali PTE

Nasze wyniki w ostatnich trzech latach są rezultatem konsekwentnej i odważnej polityki inwestycyjnej. Zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do kontroli ryzyka inwestycyjnego i w związku z naszymi obawami o kondycję światowej gospodarki utrzymywaliśmy niski udział akcji w portfelu podczas ostatniej fazy hossy na giełdzie. Jak pokazały wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy nasze obawy były słuszne. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zaowocowała również staranna selekcja spółek do portfela akcyjnego, dobieranych na podstawie dogłębnej fundamentalnej analizy.

W obecnej chwili, w związku z napięciami w światowej polityce i gospodarkach, trudno jest prognozować koniunkturę giełdową w nadchodzących miesiącach. Do powrotu długoterminowego trendu wzrostowego na giełdach potrzebny jest okres co najmniej kilku miesięcy stabilizacji notowań oraz klarowna perspektywa rozwiązania nadmiernego zadłużenia wielu państw ze strefy euro. Konieczna do tego jest również wyraźna poprawa koniunktury w amerykańskiej gospodarce.

 

Adam Kurowski

dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, AXA PTE

Pierwsze miejsce w rankingu funduszy emerytalnych w bieżącym roku a także ponad przeciętna trzyletnia stopa zwrotu to rezultat konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej opartej na konserwatywnym podejściu do zachodzących procesów gospodarczych i trwających równolegle prób naprawienia światowego systemu finansowego. Konserwatywne podejście oznaczało uznawanie za niewystarczające, a niekiedy kwestionowanie podejmowanych przez rządy i banki centralne działań naprawczych. Rozpoczęte w 2009 roku ożywienie gospodarcze nie miało trwałych podstaw, ponieważ oparte było głównie na stymulacji fiskalnej i monetarnej, która znalazła swoje ujście we wzroście inflacji a nie w przywróceniu zrównoważonego wzrostu.

Zakwestionowanie trwałości ożywienia gospodarczego, prowadziło do uznania, że wyceny większości spółek giełdowych były zawyżona. Konsekwentne utrzymywanie mniejszego zaangażowania w akcje i przedkładanie spółek dywidendowych nad wzrostowe było i pozostanie w najbliższych miesiącach kluczem do sukcesu. Eskalacja kryzysu finansowego w Europie będąca wynikiem braku zdecydowanych  reform, w połączeniu z powszechnymi  rewizjami prognoz wzrostu gospodarczego nie będą sprzyjać agresywnemu inwestowaniu w najbliższych miesiącach.

 

Rafał Mikusiński

dyrektor Departamentu Inwestycji, prezes Amplico PTE

Kolejny raz sytuacja na rynkach finansowych udowadnia, że reguły inwestycyjne dotyczące OFE nie przystają do wymogów stawianych funduszom. Mimo wysiłków zarządzających, ograniczenia inwestycyjne, umożliwiające wyłącznie zajmowanie długich pozycji (czyli kupno papierów wartościowych), bez możliwości zabezpieczenia na wypadek obniżenia ceny powodują, że w przypadku przedłużających się spadków cen nie jest możliwe wypracowanie właściwej stopy zwrotu. W długim horyzoncie inwestycyjnym, zakupy akcji czy obligacji podczas głębokiej przeceny są zdecydowanie korzystne dla klientów OFE, ponieważ umożliwiają dokonanie inwestycji po bardzo atrakcyjnych wycenach. Problemem jest jednak krótki horyzont inwestycyjny, wyznaczony przez obowiązujące przepisy, który nie przystaje do długoterminowego charakteru oszczędzania na świadczenia emerytalne.

Nad wynikami OFE zaważyły spadki cen akcji, które były głównie wywołane przez czynniki zewnętrzne, o których jednak napisano już wystarczająco dużo. Oczywiście, wzrost gospodarczy w przyszłym roku nie będzie tak imponujący jak w 2011 (około 4 proc.). Należy jednak odrzucić czarne scenariusze przedstawiane przez niektórych ekonomistów szacujących wzrost PKB na poziomie 2 proc. i poniżej w 2012 r. – mamy tu znowu do czynienia z niepokojącym zjawiskiem dość późnego i co gorsze znacznego rewidowania prognoz.

 

Adam Kałdus

dyrektor Biura Inwestycji PKO BP Bankowy PTE

Na zróżnicowanie wyników OFE decydujący wpływ ma efektywność zarządzania częścią akcyjną (selekcja plus alokacja).  Okres ostatnich trzech lat charakteryzował się wyjątkowo wysoką zmiennością. Mimo tego różnice w stopach zwrotu pomiędzy OFE systematycznie maleją, co powoduje, że nawet decyzje dotyczące niewielkich części aktywów mogą mieć wpływ na pozycję danego funduszu. Trzyletnie wyniki sektora OFE na tle panującej sytuacji rynkowej należy ocenić pozytywnie.

Oczekujemy poprawy sytuacji rynkowej ale raczej dopiero w 2012 roku, stopy zwrotu sektora za 2011 rok będą najprawdopodobniej ujemne. Coraz pilniejsza staje się sprawa utworzenia subfunduszy w celu dopasowania poziomu ryzyka do wieku członka.

 

Grzegorz Jałtuszyk

dyrektor Departamentu Aktywami PTE Warta

Z pewnością najbliższy rok będzie trudny i bardzo ciekawy. Głównym problemem jest zwalniający wzrost gospodarczy na całym świecie. Utrudnia on wyjście z kryzysu zadłużenia państwom europejskim. Restrukturyzacja zadłużenia Grecji jest niemal pewna i w związku z nią najważniejsze są dwie kwestie.  Jak nie dopuścić do upadku systemu bankowego w Europie oraz jak chronić inne mocno zadłużone państwa przed utratą wiarygodności na rynkach finansowych? Utrata wiarygodności spowodowałaby zamknięcie dla tych państw rynków finansowych i konieczność finansowania przez fundusze pomocowe lub ECB. Rządy i banki centralne dysponują wieloma narzędziami walki z kryzysem. Czeka nas więc prawdopodobnie następna fala luzowania polityki pieniężnej, drukowanie pieniądza i dokapitalizowanie banków. Decydenci zaczynają również dostrzegać, że wyjście z obecnego kryzysu nie może być dokonane tylko przez cięcia wydatków. Zwalniają one bowiem wzrost gospodarczy.

 

Marek Sojka

wiceprezes PTE PZU

Ostatni ranking 3 letni jest pierwszym, który zaczyna się w okresie po upadku Lehmana. Oznacza to, że stopy zwrotu które widzimy zostały wygenerowane już na bardzo chwiejnym rynku. Początkowe straty w trakcie wielkiego kryzysu 2008-2009 zostały z nawiązką odrobione przez następne 2,5 roku. Zmienność rynków finansowych w tym okresie była znacznie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Oceniając wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych nie możemy zapominać o ich rzeczywistym celu czyli wzrost realnej wartości oszczędności w okresie 20-30 lat. Z tej perspektywy ostatnie lata powinny być dla funduszy emerytalnych okresem zwiększania inwestycji. Tak aby w okresie dobrej koniunktury w ciągu następnych 10 lat pokazywać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Trzyletnie okresy oceny które nakłada ustawa na fundusze powinien być minimum którym się posługujemy. Dużo więcej o efektywności inwestowania OFE możemy powiedzieć oceniając wyniki dłuższe np. 10 letnie.

Grzegorz Zubrzycki

dyrektor Departament Zarządzania Aktywami, członek zarządu, PTE Allianz Polska

Pozostało 99% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży