Składki ZUS a tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać zwolnienie

W ramach pomocy państwa małe firmy zatrudniające do 9 osób oraz osoby samozatrudnione, mogą zostać zwolnione z opłacania składki do ubezpieczeń społecznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Publikacja: 10.04.2020 12:47

Składki ZUS a tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać zwolnienie

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Zwolnieniem mogą być objęte tylko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Firma, która wnioskuje lub będzie wnioskowała o zwolnienie z opłacania składki nie powinna, opłacać składki za marzec, kwiecień czy maj – z terminem wymagalności na 10 lub 15 kwietnia, maja czy czerwca.

Warto sprawdzić: Koronawirus zmienia terminy ważne dla firm

Podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie w ZUS wniosku RDZ. Trzeba go złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Dla kogo?

Państwo przez 3 miesiące pokryje składki na ZUS:

  • mikrofirmą, które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób i były płatnikami przed 1 lutego 2020 r.,
  • samozatrudnionym i zleceniobiorcą, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.,
  • duchownym.

W przypadku mikrofirm zwolnienie jest niezależne od poziomu przychodów firmy. Ważne jest by liczba osób ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS, nie przekroczyła dziewięciu. Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy, każdy zgłoszony pracownik jest uwzględniany w liczbie ubezpieczonych.

Dla firm jednoosobowych wprowadzone zostało organicznie związane z wysokością osiąganych przychodów. Ważna są to przychody wynikające z działalności, a nie dochody (czyli zysk po uwzględnieniu kosztów). Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Jeżeli zwolnienie ma dotyczyć składek za okres od marca do maja 2020 r., to uwzględnia się przychód osiągnięty w marcu 2020 r. Jeśli zwolnienie będzie dotyczyło okres kwiecień i maj 2020 r., będzie to przychód osiągnięty w kwietniu.

Tylko niezapłacone składki

W przepisach Tarczy Antykryzysowej przewiduje się zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnieniem mogą być objęte tylko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Jeżeli np. za miesiąc marzec 2020 r. została opłacona część składki, to zwolnienie będzie obejmowało tylko tę część, która nie została opłacona. Należy jednak pamiętać, że dla osób, które deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru.

Warto sprawdzić: Najlepsze programy do pracy zdalnej na czas pandemii

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Podstawą zwolnienia z opłacania składek jest złożenie wniosku – RDZ, nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Do końca czerwca należy także złożyć dokumenty rozliczeniowe firmy za miesiące podlegające zwolnieniu. Wniosek może być złożony jednorazowo za wszystkie 3 miesiące. Za każdy miesiąc należy natomiast złożyć dokumenty rozliczeniowe (z wyłączeniem płatników, za których dokumenty sporządza ZUS).

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
  • za pośrednictwem poczty
  • osobiście w placówce ZUS
  • do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z przedsiębiorcą e-mailem lub telefonicznie. Decyzję o rozpatrzeniu wniosku firma otrzyma na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty. Od decyzji odmawiającej zwolnienia z opłacania składki, można się odwołać, składają wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Pismo należy złożyć w placówce ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, firma zostanie zobowiązana do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę.

Zadłużenie w ZUS

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w tarczy antykryzysowej będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Warto sprawdzić: Te biznesy są odporne na kryzys wywołany pandemią

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Rolnictwo i rybołówstwo

Jeżeli przedsiębiorstwa prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinien przekazać tę informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Zwolnieniem mogą być objęte tylko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. Firma, która wnioskuje lub będzie wnioskowała o zwolnienie z opłacania składki nie powinna, opłacać składki za marzec, kwiecień czy maj – z terminem wymagalności na 10 lub 15 kwietnia, maja czy czerwca.

Warto sprawdzić: Koronawirus zmienia terminy ważne dla firm

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ
Finanse firmy
HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej