Tarcza 4.0. Dokładny przegląd wszystkich form wsparcia

Przedsiębiorcy mogą korzystać z rządowego wsparcia od kilku tygodni. Wątpliwości związanych z często niejasnymi sformułowaniami przepisów jednak nie ubywa, a ich katalog poszerzy kolejna tarcza antykryzysowa.

Publikacja: 25.06.2020 17:08

Tarcza 4.0. Dokładny przegląd wszystkich form wsparcia

Foto: Shutterstock

Robimy dokładny przegląd wszystkich dostępnych obecnie instrumentów wsparcia tarczy 4.0. Sprawdzamy, kto może z nich skorzystać i kiedy mijają terminy złożenia wniosków o pomoc.

Polski Fundusz Rozwoju podliczył, że do pierwszych dni czerwca, czyli po pięciu tygodniach działania tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy otrzymali 45,3 mld zł subwencji, a to nie koniec działań pomocowych planowanych na kolejne miesiące.

Warto sprawdzić: Na co można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej

Tarcza 4.0 uzupełnia poprzednie ustawy, rozszerza katalog potencjalnych beneficjentów i wprowadza nowe rozwiązania, które pomogą w utrzymaniu biznesu i miejsc pracy. Do najważniejszych dla przedsiębiorców rozwiązań pomocowych należy utworzenie funduszu dopłat do odsetek od kredytów obrotowych, który powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niższe procenty

Fundusz będzie dysponował 567 mln zł, a z jego puli Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł dopłacać do odsetek kredytów przez maksymalnie 12 miesięcy w tym i przyszłym roku. Jak podało za przykład Ministerstwo Rozwoju – firma z sektora MŚP, która weźmie 1 mln zł kredytu na rok z oprocentowaniem 4 proc., zapłaci 20 tys. odsetek, a drugie 20 tys. dopłaci BGK. Gdy większa firma weźmie 100 mln zł kredytu z takim samym oprocentowaniem, zapłaci 3 mln zł odsetek, a 1 mln zł dorzuci bank.

Kredyty o obniżonym w ten sposób oprocentowaniu będą udzielane do końca 2020 r. przez banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Będą mogli o nie występować przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z szerzeniem się pandemii. Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć dokument potwierdzający pogorszenie sytuacji w firmie i oświadczenie o dobrej kondycji firmy 31 grudnia 2019 r.

Pomoc w formie dopłat może być łączona z gwarancjami de minimis. Przy udzielaniu kredytów banki będą jednak brały pod uwagę dotychczasową pomoc w związku z pandemią, ponieważ jej wysokość i suma dopłat nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską, czyli równowartości 800 tys. euro dla większości firm. Wyjątkiem są przedsiębiorcy z sektora rolnego prowadzący tzw. produkcję podstawową oraz firmy, specjalizujące się w rybołówstwie i akwakulturze. Dla pierwszych z nich limit wynosi 100 tys. euro, a dla drugich – 120 tys. euro. Dopłaty, co warte jest podkreślenia, nie są wliczane do przychodów, a więc zwolnione z podatku.

Tarcza 4.0 – oczekiwane pożyczki

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ponownie zwiększyło pulę funduszu pożyczek płynnościowych na bieżące potrzeby firm. Początkowo wynosiła ona 400 mln zł, później 550 mln zł a od lipca wyniesie 1 mld 50 mln zł. Resort zasugerował również, żeby BGK podpisał umowy z nowymi instytucjami finansowymi, aby obsługa wniosków o pożyczki była jak najsprawniejsza. Jest więc szansa na wznowienie czasowo zawieszonych naborów.

Warto sprawdzić: Składki ZUS a tarcza antykryzysowa. Jak uzyskać zwolnienie

O pożyczki płynnościowe na preferencyjnych warunkach mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie firmy – zatrudniające do 250 pracowników, które z powodu pandemii Covid-19 mają problemy z zachowaniem płynności finansowej, co trzeba udowodnić. Ich wysokość zależy od sytuacji firmy i może być ustalana jako dwukrotność ubiegłorocznych wynagrodzeń w przedsiębiorstwie lub 25 proc. ubiegłorocznych obrotów. W uzasadnionych przypadkach może też odpowiadać kwocie zapotrzebowania firmy na kapitał obrotowy w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Pożyczek można wziąć nawet kilka, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 15 mln zł, a spłata trwać dłużej niż sześć lat. W tym czasie można jednak skorzystać z półrocznej karencji w spłacie, a w pierwszych dwóch latach – z dwumiesięcznych wakacji kredytowych. Korzyści jest nawet więcej, bo pożyczki nie są ani oprocentowane, ani obciążone prowizjami. Można je przeznaczyć – jak wylicza Przemysław Derwich, dyrektor Biura Projektów i Produktów Kapitałowych w BGK – na wskazany przez firmę cel: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, zobowiązań handlowych, m.in. zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów, zobowiązania i wydatki nieopłacone na 1 lutego 2020 r. Pożyczka musi być rozliczona do 180 dni od jej udzielenia. Daniel Szczechnowski naczelnik Wydziału Instrumentów Finansowych i Projektów DIR w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że pożyczki płynnościowe z BGK nie są produktem rynkowym tylko pomocą publiczną, która nie wchodzi w zakres limitu pomocy de minimis, ani nie koliduje z innym formami pomocy z tarczy antykryzysowej. Pożyczek udzielają instytucje finansujące, współpracujące z BGK. Formalności można będzie załatwić nie tylko bezpośrednio, ale również online.

Świadczenia i ulgi

Tarcza 4.0 przewiduje też dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z funduszu może być pokryte 40 przeciętnego wynagrodzenia pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem ani obniżonym czasem pracy. Do świadczenia postojowego będą również uprawnieni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniu z pracy etatowej, co jest nowością. Jak podkreślają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy to znacznej grupy przedsiębiorców MŚP, głównie z branży finansowej, handlowej i usługowej. Dodatkową ulgą będzie też zwolnienie z podatku od darowizn i dochodowego, jeżeli przekazana zostanie darowizna na przeciwdziałanie koronawirusowi lub szpital czy placówkę oświatową.

Ustawa wprowadza też ułatwienia w skorzystaniu z ulgi na złe długi dla tych podatników, którzy ponieśli negatywne skutki w wyniku pandemii. Dotyczy to również tych firm, które wybrały uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podkreślają jednak, że interpretacja warunku do skorzystania z ulgi może być problematyczna, ponieważ przepisy nie wskazują kryteriów, jakimi należy się kierować przy ocenie, czy negatywne konsekwencje z powodu epidemii zostały poniesione.

Warto sprawdzić: Tarcza Finansowa PFR. Nie tak prosta jak wniosek o 500 plus

Ułatwienia zostały wprowadzone w zamówieniach publicznych. Zniesiono obowiązek wpłacania wadium i zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielenia zaliczek w przypadku dłuższych umów. Ograniczone zostało też nakładanie kar umownych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia koronawirusem i przez 90 dni od dnia jego odwołania.

Jeszcze w czerwcu będą też pieniądze z tarczy finansowej PFR dla dużych firm. Będzie się można ubiegać o pożyczki płynnościowe, pożyczki preferencyjne i instrumenty kapitałowe. W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł, na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, a na wsparcie kapitałowe – 7,5 mld zł. Z dofinansowania w tej puli będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób oraz takie, których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Mają jednak szanse również średnie firmy, które zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich obrót przekracza 100 mln zł i skorzystały już z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm.

Wakacje dla poszkodowanych

W tarczy 4.0 przewidziane zostały również trzymiesięczne wakacje kredytowe dla osób, które z powodu pandemii straciły pracę. Posiadacze kilku kredytów w jednym banku będą jednak mieli prawo do zawieszenia spłat tylko jednego.

Pracownikom nie wszystkie nowe przepisy mogą się jednak podobać. Tak jest np. z możliwością wysyłania pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody czy ograniczeniem do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia odpraw.

Sejm uchwalił też dodatek solidarnościowy, który ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. w wysokości 1,4 tys. zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

""

Więcej czasu będzie na ubieganie się o świadczenie postojowe z ZUS. Wnioski można składać przez trzy miesiące od zniesienia stanu epidemii . Fot. Shutterstock

pieniadze.rp.pl

Nowa pomoc, ale stare terminy

O zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i o bezzwrotną pożyczkę można się ubiegać tylko do końca czerwca.

Nowa tarcza przewiduje szereg udogodnień, ale zanim wejdzie w życie, warto pamiętać o terminach, które lada moment upłyną, i wykorzystać możliwości, jakie dają poprzednie ustawy. Najważniejszymi z nich teraz jest zwolnienie ze składek na ZUS i możliwość dostania pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Prawo do zwolnienia z płatności składek na ubezpieczenia społeczne bez względu na to, czy działalność firmy ucierpiała w wyniki pandemii, czy nie, mają według pierwotnych regulacji przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i ich przychody nie przekraczały 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w tym roku, które wynosi 5227 zł. Zwolnieniu podlegają składki opłacone i nieopłacone za marzec oraz nieopłacone za kwiecień i maj.

Warto sprawdzić: Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla firm. Jak ją dostać

O zwolnienie mogą się ubiegać również osoby korzystające z ulgi na start i opłacające składki wyłącznie za siebie oraz samozatrudnieni, jeżeli ich dochód w pierwszym miesiącu, za który składają wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7 tys. zł. Wnioski można składać tylko do 30 czerwca.

Do końca czerwca można też starać się o 5 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki, która przysługuje wszystkim mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 marca, a według nowych wytycznych również przed 1 kwietnia bieżącego roku, a ich roczne obroty netto nie przekraczały równowartości 2 mln euro. O świadczenie mogą się również ubiegać przedsiębiorcy, którzy działalność zawiesili w marcu, a teraz ją odwiesili. Pożyczkę można zacząć spłacać po trzech miesiącach. Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek w czerwcu, będą więc mieli czas do października. Mogą też liczyć na umorzenie zadłużenia, jeżeli firma będzie funkcjonowała przez trzy miesiące, co urząd sam sprawdzi, więc o narzuconych wcześniej terminach można nie pamiętać.

Więcej czasu będzie na ubieganie się o świadczenie postojowe z ZUS. Wnioski można składać przez trzy miesiące od zniesienia stanu epidemii. Świadczenie wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r. i ustalonego na 2,6 tys. zł, czyli 2080 zł. Mogą się o nie ubiegać osoby, których przychody obniżyły się na skutek pandemii w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku w porównaniu z miesiącem poprzednim o co najmniej o 15 proc. Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieoskładkowanym i nieopodatkowanym. Może się też łączyć z innymi formami wsparcia przedsiębiorców.

Na terminy powinni natomiast zwracać uwagę samozatrudnieni, którzy chcą się starać o dofinansowanie z urzędów pracy. Wnioski można składać na razie tylko w dniach ogłoszenia naborów. W Warszawie np. będą trwać do 23 czerwca, a w Radomiu do 29 czerwca. Nowelizacja tarczy antykryzysowej ma zlikwidować ograniczenie czasowe, ale jeszcze nie obowiązuje.

Mikro-, małe i średnie firmy, które w wyniku pandemii odnotowały spadek obrotów, mogą się również ubiegać o dofinansowanie do pensji pracowników. Dofinansowanie pokryje 50 proc. minimalnego wynagrodzenia pracowników. Istnieje również możliwość obniżenia czasu pracy maksymalnie o 20 proc., nie może to jednak być więcej niż pół etatu, a wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego. Wynagrodzenie będzie dofinansowywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS. Wnioskodawcy nie mogą jednak zalegać fiskusowi i muszą mieć opłacone składki na ZUS do końca III kwartału 2019 r.

Robimy dokładny przegląd wszystkich dostępnych obecnie instrumentów wsparcia tarczy 4.0. Sprawdzamy, kto może z nich skorzystać i kiedy mijają terminy złożenia wniosków o pomoc.

Polski Fundusz Rozwoju podliczył, że do pierwszych dni czerwca, czyli po pięciu tygodniach działania tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy otrzymali 45,3 mld zł subwencji, a to nie koniec działań pomocowych planowanych na kolejne miesiące.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Wyścig po wsparcie dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Finanse firmy
Wystartował nabór na „Granty na eurogranty”
Finanse firmy
Bogaty przewodnik po naborach PARP
Finanse firmy
Koszty poważną przeszkodą we wdrażaniu ESG
Finanse firmy
Rusza wsparcie dla firm po pandemii