Jak pozyskać wsparcie na swój pierwszy biznes

Planując uruchomienie własnej firmy, warto rozejrzeć się za finansowym wsparciem. Sporo pomocy można uzyskać od różnych instytucji państwowych.

Publikacja: 06.02.2019 17:30

Jak pozyskać wsparcie na swój pierwszy biznes

Foto: Adobe Stock

Zanim otworzysz działalność gospodarczą, sprawdź, ile możesz dostać. Sprawdzamy jakie są dostępne dotacje na założenie firmy i gdzie udać się po dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Warto sprawdzić: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Osoby planujące założenie własnej firmy wspierają urzędy pracy, ale nie tylko one. Poza kredytami bankowymi, które czasem trudno dostać, możliwe jest również finansowanie społecznościowe, są akademickie inkubatory przedsiębiorczości, aniołowie biznesu, fundusze venture capital i cała gama programów z funduszy unijnych. Zanim zarejestruje się działalność gospodarczą, warto więc się zorientować, skąd można pozyskać dodatkowe pieniądze, które pomogą rozwinąć skrzydła.

Pomoc z urzędu

Bezzwrotna i nieopodatkowana dotacja z urzędu pracy może wynieść sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W tym roku jest to prawie 27,5 tys. zł. Trzeba tylko być bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie co najmniej przez miesiąc, choć niektóre z nich wymagają trzech miesięcy. Z możliwości dofinansowania są wykluczeni studenci studiów dziennych, osoby, które w ciągu ostatniego roku odmówiły propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego, oraz te, które już korzystały z dofinansowania z funduszy publicznych.

Wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy, najczęściej wraz z biznesplanem. Po otrzymaniu dotacji i podpisaniu z urzędem umowy trzeba założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją co najmniej przez rok. Nie można w tym czasie nie tylko jej zawiesić, ale również podejmować innego zatrudnienia. Warto też wiedzieć, że jeśli nie uda się za pierwszym razem dostać dofinansowania, można złożyć wniosek po raz kolejny. Urzędy pracy prowadzą kilka naborów w ciągu roku.

Warto sprawdzić: Bonusy od banku dla nowego przedsiębiorstwa

Tanie pożyczki dla absolwentów i bezrobotnych

Można też skorzystać ze wsparcia rządowego, takiego jak pożyczki z programu wspierającego rozwój przedsiębiorczości „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu osoby bezrobotne, absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Pożyczki w ramach programu są udzielane ze środków Funduszu Pracy na terenie całego kraju. Udzielaniem pożyczek zajmują się pośrednicy finansowi wyłonieni w drodze przetargu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lista pośredników wraz z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na stronie banku.

Osoby bezrobotne, by ubiegać się o pożyczkę, muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub uczelnię do 48 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni. Wystarczy oświadczenie o niezatrudnieniu i niewykonywaniu innej pracy zarobkowej. Absolwenci dodatkowo muszą przedstawić kopię odpisu dyplomu lub świadectwa lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu, a student zaświadczenie o studiowaniu.

Prawie 100 tys. zł na siedem lat

W ramach programu można skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej na okres do siedmiu lat. Oprocentowanie wynosi 0,44 proc. w skali roku (1/4 stopy redyskonta weksli NBP) i jest stałe w całym okresie finansowania. Obecnie maksymalna wysokość pożyczki wynosi 91 604 zł, jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał i stanowi jego 20-krotność.

Uczestnicy programu mogą liczyć na roczną karencję w spłacie kapitału pożyczki. W związku z udzieloną pożyczką nie ponoszą żadnych opłat i prowizji. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia może być zastosowane inne zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, jednak w takim wypadku oraz w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści.

Dodatkowo każdy, kto zamierza prowadzić działalność ze wspólnikami w formie spółki cywilnej, może razem z nimi uzyskać pożyczkę znacznie wyższą. W takim przypadku może ona wynieść nawet 210 tys. zł. Na referencje mogą też liczyć osoby, które skorzystają również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez powiatowy urząd pracy – część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zostanie umorzona.

Osoby niepełnosprawne bez zatrudnienia mogą też dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem jest utrzymanie firmy przez dwa lata.

Warto sprawdzić: E-faktoring nawet dla freelancerów

Jak uzyskać pożyczkę?

Warunkiem uzyskania pożyczki jest złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku. Ocenie pośrednika podlega kompletny wniosek, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Jeśli mamy problemy z wypełnieniem wniosku, możemy umówić się na konsultacje. Wniosek powinien być złożony w miejscu prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony. Gdy decyzja jest pozytywna, możemy założyć działalność. Najpóźniej w dniu podpisania umowy pożyczki działalność powinna mieć status aktywnej. Następnie podpisujemy umowę z pośrednikiem finansowym. Po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty pożyczki otrzymujemy pieniądze na konto.

Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, które należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku. W ramach środków pożyczki możliwe jest sfinansowanie zarówno środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i wszelkiego rodzaju towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności, np. zatowarowanie sklepu spożywczego, odzieżowego, wielobranżowego itp. Wszystkie towary i usługi są liczone po cenach brutto.

"dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Najwięcej programów skupia się na aktywizacji osób bezrobotnych, które zamierzają otworzyć własną działalność. Fot. Adobe Stock

pieniadze.rp.pl

Na nowe miejsce pracy

W ramach programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. O taką pożyczkę mogą się ubiegać nie tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, ale także takie podmioty, jak niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły oraz żłobki, kluby dziecięce.

Maksymalnie można uzyskać do 27 481,2 zł. Jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk. Pożyczka jest udzielana na trzy lata. Oprocentowanie wynosi 0,44 proc. w skali roku. Pożyczkobiorcy są zwolnieni z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki. Można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki, ale pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, o ile utworzone stanowisko pracy zostało utrzymane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Podobnie jak przy kredycie na działalność pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Uzupełnienia do wniosku wydłużają czas jego rozpatrywania.

W ramach pożyczki na utworzenie stanowiska pracy możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej bez skierowania z powiatowego urzędy pracy. Osoba zatrudniana musi jednak być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadać status osoby bezrobotnej. Zatrudnienie osoby powinno nastąpić po podpisaniu umowy pożyczki.

Warto sprawdzić: Pieniądze na rozwój biznesu od funduszu venture capital

Dotacje i pożyczki unijne

Konkursów i naborów pozakonkursowych na rozwój przedsiębiorstw i walkę z bezrobociem z funduszy unijnych nie brakuje. Poszczególne z nich pomagają sfinansować szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe oraz założenie własnej firmy lub jej rozwój.

Największe możliwości mają osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 30 lat, nie pracują i nie uczą się. Mają szanse na wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Mogą też liczyć na 50 tys. zł dotacji z lokalnych grup działania, które funkcjonują w prawie wszystkich powiatach. Dotacje na podjęcie działalności gospodarcze kierowane są też do bezrobotnych kobiet, osób po 45. roku życia, bezrobotnych, niepełnosprawnych i z niskim wykształceniem. Dla nich przeznaczone są takie projekty jak „Dobry czas na biznes – KOM2″. Osoby pracujące lub nienależące do żadnej z grup, które mogą liczyć na dotację, mają szansę na dostanie pożyczki na własny biznes.

Warunki uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności mogą się różnić w zależności od województwa. Informacji na ich temat udzielają punkty informacyjne funduszy europejskich oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Zainteresowani powinni też śledzić aktualne programy w wyszukiwarce dotacji na portalu funduszy europejskich. Nie oznacza to jednak, że otrzymanie dofinansowania jest proste, a pieniądze wpłyną na konto z dnia na dzień. Cały proces rekrutacji trwa wiele miesięcy.

Można jednak starać się o małą lub dużą pożyczkę. Ich wysokość zależy od regionu, małe pożyczki wynoszą na ogół do 250 tys. zł, ale w województwie lubuskim i wielkopolskim jest to 500 tys. zł, natomiast w opolskim – 150 tys. zł. Duże pożyczki to już kwoty do 2 lub 2,5 mln zł. Są też mikropożyczki od 60 do 100 tys. zł.

Dotacje na założenie firmy: trudny wybór

Zanim złoży się wniosek o dotację, trzeba się solidnie przygotować. Jeżeli ma się pomysł na niszową działalność, na którą będzie zapotrzebowanie na rynku, i zweryfikuje się własne przekonanie, to pierwszy sukces ma się za sobą. Teraz można przystąpić do sprawdzenia, jakie są nabory – najlepiej we własnym województwie. Przy każdym z nich są opisane kryteria, które trzeba spełnić, aby móc wziąć w nich udział.

Po wybraniu najbardziej odpowiedniego projektu powinno się skontaktować z instytucją, która go ogłasza i będzie przyjmowała wnioski. Warto też wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Są one organizowane w poszczególnych miastach przez lokalne punkty informacyjne funduszy europejskich.

Kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z regulaminem projektu i złożenie wniosku. Z wypełnieniem go nie powinno być problemu, ponieważ każda instytucja ogłaszająca konkurs udostępnia wszystkie dokumenty wraz z instrukcjami ich wypełniania na stronach internetowych i w punktach informacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że do wniosku powinno się dołączyć biznesplan. Problemem może być tylko brak pieniędzy na wkład własny, ponieważ żaden projekt nie jest finansowany w całości z funduszy europejskich. Może więc być potrzebne posilenie się pożyczką lub kredytem.

Otrzymanie pieniędzy i założenie firmy nie oznacza końca współpracy z instytucją, która fundusze przydzieliła. Nowo powstała firma będzie monitorowana, więc niewydatkowanie pieniędzy zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku czy zawieszenie lub zamknięcie działalności będzie oznaczało konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami, a to może być trudne, jeżeli firma nie zaczęła jeszcze przynosić zysków.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej: wsparcie pomostowe

Inną formą pomocy unijnej dla planujących prowadzenie działalności gospodarczej jest wsparcie pomostowe. Pozwala ono przetrwać pierwsze miesiące pracy na swoim i wywiązać się z obowiązków wobec ZUS. Pomoc – jak w przypadku dotacji na założenie firmy – jest bezzwrotna i udzielana wszystkim firmom nowo utworzonym bez względu na to, czy generują przychody czy jeszcze nie. Nie działa jednak automatycznie, trzeba więc złożyć wniosek o wsparcie z dołączonym biznesplanem i uzasadnieniem wydatków.

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest maksymalnie na sześć miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności, ale może być przedłużone do dwunastu miesięcy funkcjonowania firmy. Maksymalna wysokość nie może przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłaty wsparcia. Na ogół wynosi 1 tys. zł. W niektórych województwach może być jednak wyższe. W ubiegłym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosiło 2 tys. zł.

Wsparcie pomostowe, podobnie jak dotację, trzeba rozliczyć i zrobić to do 15. dnia zakończenia sześciomiesięcznego, a potem dwunastomiesięcznego okresu.

"dotacje na otwarcie firmy "

Na największe dotacje mogą liczyć bardzo innowacyjne pomysły na biznes, czyli tzw startupy. Adobe Stock

pieniadze.rp.pl

Przywileje dla startupów

Na największe dotacje mogą liczyć innowacyjne pomysły na biznes. Specjalnie dla ich pomysłodawców utworzone są takie programy jak Starter i BizNest oraz platformy startowe, w których można składać wnioski do 31 grudnia przyszłego roku.

W konkursach pieniądze na utworzenie firmy można dostać od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital lub sieci aniołów biznesu.

Platformy startowe w ramach Programu Operacyjnego Polska pomagają rozwinąć biznes planującym założyć firmę w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Na pieniądze trzeba jednak poczekać, ponieważ w pierwszym etapie zaplanowane są szkolenia. Po przejściu tzw. inkubacji, w trakcie której zostanie wypracowany model biznesowy, można liczyć na 800 tys. zł wsparcia.

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy zdecydują się na rozpoczęcie działalności, mogą dostać premię do 150 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba się tylko wpisać w inteligentne specjalizacje danego regionu.

Można też dostać więcej, jeżeli biznesplan będzie przewidywał utworzenie miejsc pracy. W ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW jest to 200 tys. zł dla tych, którzy utworzą co najmniej dwa miejsca pracy, i 250 tys. zł, jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy.

Zalążki z inkubatorów

Dużym wsparciem dla osób młodych są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które pomagają kandydatom na przedsiębiorców zakładać startupy. Udzielają też wsparcia merytorycznego. W ramach AIP działa 56 inkubatorów w 26 miastach.

Preinkubacja to czas uczenia się zarządzania firmą bez konieczności zakładania firmy. Za 300 zł netto miesięcznie AIP użyczy swojej osobowości prawnej, w której ramach można prowadzić własny biznes, nie rejestrując się w CEiDG. To oznacza, że nie trzeba płacić nawet preferencyjnych składek na ZUS, które w tym roku wynoszą 555,89 zł, oraz podatku dochodowego, a przy podpisywaniu umów i wystawianiu faktur wykorzystuje się dane rejestrowe Inkubatora. De facto więc się oszczędza.

W rozwoju firmy, jeżeli się ją już ją założyło, pomaga natomiast Inkubacja i Inkubacja Plus. Koszt udziału w tych programach wynosi odpowiednio 300 i 500 zł. W pierwszym z nich uzyska się pomoc w prowadzeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu – do dziesięciu faktur miesięcznie – oraz ewidencji VAT. Można też skorzystać ze szkoleń Startu Training, platformy Training Platform i 12 spotkań z mentorami w ramach Mentoring Meeting.

W pakiecie rozszerzonym rozliczanych jest do 25 dokumentów, dodatkowo AIP weźmie na siebie bieżące załatwianie spraw urzędowych, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz rozliczanie podróży służbowych. Program Cowork udostępnia natomiast za 200 zł miesięcznie korzystanie z przestrzeni jednego z 56 biur, w których są również sale konferencyjne.

Przedsiębiorcom pomaga też PARP w programach Scale Up, który wspiera w akceleracji startupów. Ich celem jest łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw. W sierpniu będzie realizowany Electro ScaleUp, program wspierający startupy w branży elektromobilności, a do 29 listopada przyjmowane będą wnioski do projekty Connect & Scale Up, którego celem jest łączenie kultury startupów z zasobami dużych firm.

Pożyczka na start firmy

Co trzeba wykonać :

 • składasz kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
 • jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, zakładasz działalność
 • podpisujesz umowę z pośrednikiem oraz ustanawiasz zabezpieczenia spłaty
 • otrzymujesz środki z pożyczki
 • dokonujesz wydatków zgodnie z harmonogramem
 • rozliczasz pożyczkę na podstawie np. faktur

Pożyczka na działalność gospodarczą:

 • Pożyczka – do 91 604 zł
 • Oprocentowanie – 0,44 proc.
 • Okres spłaty – do siedmiu lat
 • Karencja w spłacie kapitału – do jednego roku
 • Zabezpieczenie spłaty, np. weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych

Pożyczka na miejsce pracy:

 • Pożyczka – do 27 481,2 zł
 • Oprocentowanie – 0,44 proc.
 • Okres spłaty – do trzech lat
 • Zabezpieczenie spłaty, np. weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych ∑

Udzielone wsparcie

Od początku programu pośrednicy finansowi udzielili 4 307 pożyczek o łącznej wartości 275,2 mln zł, dzięki którym utworzono 4 195 nowych firm oraz 117 osób zostało zatrudnionych na utworzonych z pożyczek stanowiskach pracy. 65 proc. złożonych wniosków zakończyło się udzieleniem pożyczki, pozostałe wnioski zostały zaopiniowane negatywnie przez pośredników ze względu na niewystarczające zabezpieczenia, wyczerpanie się środków na udzielanie pożyczek, posiadanie negatywnego wpisu w systemie BIG, czy też zostały wycofane przez wnioskodawców. Dominujące sektory działalności w ramach pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej to usługi – 2392 umów i handel – 1049 umów. 

Koszt kredytu

Kredyty 30 tys. zł na okres 2 lat
 • Pierwsza rata kredytu – 1 261,00 zł
 • Ostania rata kredytu – 1 250,46 zł
 • Zapłacone odsetki – 137,50 zł
Kredyty 50 tys. zł na okres 4 lat
 • Pierwsza rata kredytu – 1 060,00 zł
 • Ostania rata kredytu – 1 042,05 zł
 • Zapłacone odsetki – 449,17 zł
Kredyty 91 tys. zł na okres 7 lat
 • Pierwsza rata kredytu – 1 116,7 zł
 • Ostania rata kredytu – 1 083,73 zł
 • Zapłacone odsetki – 1 418,08 zł

Zanim otworzysz działalność gospodarczą, sprawdź, ile możesz dostać. Sprawdzamy jakie są dostępne dotacje na założenie firmy i gdzie udać się po dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Warto sprawdzić: Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2021

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Oto TOP 3 naborów w czerwcu
Finanse firmy
Nowe pożyczki zabezpieczone gwarancją InvestEU
Finanse firmy
Mocny dopalacz dla inwestycji w GOZ
Finanse firmy
HoReCa dostała więcej czasu na starania o wsparcie
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży