Przed samochodowym wyjazdem za granicę warto sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w państwach, po których zamierzamy podróżować, szczególnie jaka jest dopuszczalna prędkość i w co musi być wyposażone auto, gdyż w tych kwestiach występuje najwięcej różnic. Wiedza ta pomoże nam uniknąć kolizji z naszej winy.

W przypadku kolizji w państwach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Szwajcarii postępowanie jest najprostsze. Po zdarzeniu musimy spisać oświadczenie. Bardzo ważne jest, żeby rozumieć wszystko, co się podpisuje, unikniemy w ten sposób dodatkowych problemów związanych z tym, że przyznaliśmy się do winy, gdy sprawcą zdarzenia był ktoś inny.

Jeśli zostaliśmy poszkodowani, to zgłaszamy szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela OC sprawcy lub do reprezentanta ds. roszczeń mającego siedzibę w kraju miejsca zamieszkania poszkodowanego. Przedstawiciel zagranicznego towarzystwa prowadzi postępowanie likwidacyjne w celu ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej i wypłaty odszkodowania.

Czytaj także:

Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy, to powinniśmy skierować pisemny wniosek do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o ustalenie ubezpieczyciela sprawcy i reprezentanta ds. roszczeń. Gdy nie uda się ustalić ubezpieczyciela sprawcy, wówczas szkodę można zgłosić do odpowiedniego organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego lub do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku.

Jeśli to my doprowadziliśmy do kolizji, powinniśmy przekazać poszkodowanemu szczegóły naszej polisy OC. Będzie on mógł dochodzić odszkodowania według swojego wyboru: bezpośrednio od naszego ubezpieczyciela, od korespondenta naszego ubezpieczyciela w swoim kraju albo od odpowiednika PBUK w swoim kraju.

W razie zdarzenia poza obszarem EOG, Szwajcarii, Serbii i Andory szkodę można zgłosić w państwie wypadku ubezpieczycielowi OC sprawcy. Nie istnieje jednolity system ustalania ubezpieczyciela. Jeżeli dane ubezpieczenia sprawcy nie zostały ustalone bezpośrednio po zdarzeniu, możliwość jego późniejszego zidentyfikowania zależy od procedur dostępnych w państwie wypadku, a z tym bywa bardzo różnie.

Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku. W wielu krajach, zwłaszcza na wschodzie, sumy gwarancyjne ustalone są na niskim poziomie i raczej nie można liczyć na to, że uda się uzyskać rekompensatę poniesionych szkód, zatem dla własnego dobra powinniśmy mieć autocasco z szerokim zakresem ochrony.