W listopadzie zeszłego roku kupiłem samochód z ubezpieczeniem OC do lipca tego roku. Dokonałem przerejestrowania samochodu, natomiast nie zgłosiłem towarzystwu ubezpieczeń faktu zakupu samochodu. Nie dostałem żadnej informacji od ubezpieczyciela o rekalkulacji składki oraz zmianie danych osobowych. Czy jest możliwe wykupienie ubezpieczenia w innej firmie wraz z wygaśnięciem obecnego ubezpieczenia w innej firmie? – pyta czytelnik.

Samochód sprzedajemy łącznie z polisą OC. Przepisy stanowią, że w razie przeniesienia prawa własności na nowego posiadacza samochodu przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego właściciela auta z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu ciąży na sprzedawcy, który w ciągu 14 dni od sprzedaży powinien podać towarzystwu dane nabywcy. Jeśli jest to osoba fizyczna, będą to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i PESEL.

W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń może, ale nie musi dokonać rekalkulacji składki. Przeważnie przeprowadzi ją wtedy, gdy mu się to opłaci, czyli gdy z nowym właścicielem samochodu wiąże się wyższe ryzyko wyrządzenia szkody niż ze zbywcą auta. Z drugiej strony nowy właściciel także może zażądać rekalkulacji składki,a wtedy towarzystwo musi ją przeprowadzić.

Niezależnie od tego, czy ubezpieczyciel dopasował wysokość składki do nowego właściciela samochodu czy też nie, o ile nowy właściciel nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC, po sprzedaży samochodu ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Zatem musi pan najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy kupić nową polisę OC. Nie ma przy tym znaczenia to,w jakim towarzystwie kupi pan tę polisę. Może pan zakupić ją u dotychczasowego ubezpieczyciela albo u dowolnego innego, który sprzedaje polisy OC.