Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z polisy turystycznej. Popularne wyłączenia

Nie w każdej sytuacji można liczyć na to, że ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę. Każdy ubezpieczyciel inaczej kształtuje wyłączenia ochrony, czyli takie przypadki, kiedy nie wypłaci pieniędzy, jeśli coś nam się stanie.

Publikacja: 20.07.2022 11:04

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z polisy turystycznej. Popularne wyłączenia

Foto: Adobe Stock

Jest grupa wyłączeń, która pojawia się niemal u wszystkich towarzystw. To najczęściej takie sytuacje, gdy albo ubezpieczony zachowywał się nieodpowiedzialnie, albo ryzyko zdarzenia jest znacząco zwiększone.

Najczęściej ubezpieczyciele wyłączają z ochrony szkody powstałe w wskutek spożycia przez ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, ewentualnie także wskutek użycia lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość niezapisanych przez lekarza. Na odszkodowanie nie można też liczyć w razie prowadzenia przez ubezpieczonego samochodu bez uprawnień albo pod wpływem alkoholu, popełnienia bądź usiłowania popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia,

zamieszek lub rozruchów, a także udziału ubezpieczonego w nielegalnych strajkach. Zwykle także turysta nie dostanie odszkodowania, gdy do szkody dojdzie w związku z chorobą psychiczną czy zaburzeniami psychicznymi turysty.

Czytaj więcej

Inflacja: rozważmy wyższe kwoty polisy turystycznej

W niektórych przypadkach OWU wprost podają, że przewidziane w nich wyłączenia nie mają zastosowania, gdy dana okoliczność nie miała wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego. Jednak, jak wskazuje rzecznik finansowy w opracowaniu dotyczącym ubezpieczeń turystycznych, można przyjąć, że brak w OWU tego typu wyraźnego zastrzeżenia nie może dawać ubezpieczycielowi prawa do odmowy zapłaty świadczenia, gdy brak jest związku przyczynowego między określoną okolicznością a wypadkiem ubezpieczeniowym.

Polisa nie ochroni od skutków wojny

Typowym wyłączeniem odpowiedzialności jest wojna. To logiczne, gdyż w czasie działań wojennych towarzystwa maja ograniczoną możliwość działania. Zdarza się, że OWU zastrzegają ochronę na rzecz ubezpieczonego, gdy w trakcie podróży zagranicznej znajdzie się on nagle i niespodziewanie w strefie wojennej, co jest ograniczone czasowo do pierwszych kilku dni, licząc od wybuchu tych działań.

Można też się spotkać z jeszcze innymi postanowieniami, np. że jeśli podczas podróży zagranicznej ubezpieczony zostaje niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, aktami terrorystycznymi lub wojną domową, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem piątego czy też siódmego dnia od ich rozpoczęcia, przy czym ubezpieczyciel nie po nosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli podróż zagraniczna odbywa się do kraju, na którego terytorium działania wojenne już trwają, a także gdy ubezpieczony bierze aktywny udział w wojnie, aktach terroru lub wojnie domowej.

Czytaj więcej

Chaos na lotniskach. Jak nie wydać za dużo pieniędzy

Udając się w podróż zagraniczną najlepiej więc przedtem sprawdzić na stronie internetowej MSZ, czy podróżowanie obywateli polskich w te rejony jest bezpieczne, gdyż w niektórych umowach nieprzestrzeganie zaleceń MSZ powoduje wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Niektóre towarzystwa rozszerzają ochronę na przypadki „biernego uczestnictwa w działaniach wojennych lub aktach terroru”.

Skoki ze spadochronu i wspinaczka na Everest

Wyłączone spod zakresu ochrony są też zazwyczaj wyczynowe (profesjonalne) uprawianie sportów oraz uprawianie sportów ekstremalnych, przy czym każdy ubezpieczyciel sam określa, które sporty uważa ekstremalne. I tak dla jednego może to być trekking powyżej 3000 m.n.p.m., a dla innego dopiero powyżej 5000 m.n.p.m. Jeden może nurkowanie uznać za sport ekstremalny, inny uzna to za zwykłą aktywność wakacyjną, w czasie której turysta ma ochronę. Z tej przyczyny planując aktywne wakacje warto pod tym kątem porównać OWU różnych towarzystw.

W przypadku sportów ekstremalnych oraz uprawianych wyczynowo ubezpieczyciele przewidują najczęściej możliwość rozszerzenia ochrony w zamian za dodatkową składkę.

Chorujesz na nadciśnienie? Musisz dopłacić za ochronę

Towarzystwa często tez wyłączają z ochrony w podstawowym zakresie następstwa oraz zaostrzenie choroby przewlekłej. Pojęcie „choroba przewlekła” jest zawsze odrębnie definiowane w OWU. Jak wskazuje rzecznik finansowy, dość typowe jest przy tym jej ujęcie jako choroby charakteryzującej się powolnym rozwojem lub długookresowym przebiegiem, jeśli zdiagnozowano ją przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia lub też, jeśli z jej powodu rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 12 (24) miesięcy przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia. Type choroby przewlekłe to nadciśnienie, cukrzyca czy astma.

Brak odpowiedniego rozszerzenia ochrony skutkuje tym, że nawet w razie nagłego nasilenia objawów choroby przewlekłej turysta jest pozbawiony wsparcia ze strony ubezpieczyciela i nie może liczyć na żadne ze świadczeń przewidzianych w umowie ubezpieczenia. A koszty te bywają gigantyczne; to np. takie przypadki, jak udar czy zawał przy nadciśnieniu.

Jeśli towarzystwo stosuje to wyłączenie, to możliwe jest rozszerzenie ochrony o skutki chorób przewlekłych, oczywiście za opłatą dodatkowej składki.

Czytaj więcej

Jak nie zostać bezdomnym uchodźcą. Polacy kupują zagraniczne posiadłości

Przy zbiorze owoców polisa nie chroni

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w podstawowym zakresie może też nie obejmować zdarzeń związanych z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy fizycznej, rozumianej jako wykonywanie wymienionych w OWU rodzajów prac albo też – ogólniej – jako zwiększające ryzyko powstania szkody zatrudnienie czy nawet działania niewynikające ze stosunku pracy i niezarobkowe, jak wolontariat albo praktyki zawodowe.

Regułą już zaś jest brak ochrony w odniesieniu do prac wysokiego ryzyka, takich jak czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, na wysokościach, pod ziemią i pod wodą.

Piłeś? Nie rozrabiaj

Niektórzy ubezpieczyciele w umowach ubezpieczenia wykluczają odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających ze spożywania alkoholu. Towarzystwo może wtedy odmówić wypłaty odszkodowania czy poniesienia kosztów leczenia. Coraz częściej jednak w ofertach ubezpieczeń turystycznych, wiążących się z wysoką popularnością wczasów „all inclusive”, coraz częściej pojawia się dodatkowa opcja zapewniająca rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej także w przypadku szkody po spożyciu alkoholu.

Klauzula alkoholowa uprawnia do organizacji usług assistance i do zwrotu kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którego ofiara jest nietrzeźwa, nie zadziała natomiast w przypadku OC w życiu prywatnym, gdy to ubezpieczony wyrządzi szkodę, gdyż nadużył alkoholu i nie kontrolował swoich zachowań.

Jest grupa wyłączeń, która pojawia się niemal u wszystkich towarzystw. To najczęściej takie sytuacje, gdy albo ubezpieczony zachowywał się nieodpowiedzialnie, albo ryzyko zdarzenia jest znacząco zwiększone.

Najczęściej ubezpieczyciele wyłączają z ochrony szkody powstałe w wskutek spożycia przez ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, ewentualnie także wskutek użycia lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość niezapisanych przez lekarza. Na odszkodowanie nie można też liczyć w razie prowadzenia przez ubezpieczonego samochodu bez uprawnień albo pod wpływem alkoholu, popełnienia bądź usiłowania popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia,

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Inne Polisy
Złe wieści dla kierowców. OC coraz droższe
Inne Polisy
Ceny OC na przekór inflacji. W perspektywie kwartalnej widać jednak podwyżki
Inne Polisy
Kara za brak OC w 2024 roku. Kwota, która mocno zaboli
Inne Polisy
Revolut staruje ze sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjncyh
Inne Polisy
OC droższe o 100 proc. Efekt szybkiego przejścia na auta elektryczne
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?