Wbrew pozorom termin RRSO nie odnosi się wyłącznie do oprocentowania, ale dotyczy także pozostałych kosztów, jakie wiążą się z zaciągnięciem kredytu, jak choćby prowizje, ubezpieczenie, czy inne opłaty, które nalicza bank. RRSO to wskaźnik, który musi być podany przy każdej ofercie kredytu lub pożyczki. Dzięki niemu jesteśmy w stanie porównać oferty kilku banków, a w efekcie wziąć najbardziej korzystny kredyt. Należy pamiętać, by rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie mylić ze stopą oprocentowania, która dotyczy wyłącznie odsetek.

Warto sprawdzić: Bitcoin, blockchain, pieniądz wirtualny – co to jest?

Czym dokładnie jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, co zostało już wspomniane powyżej, związana jest z całością kosztów, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca. Najczęściej składa się na nie, prócz odsetek, także ubezpieczenie, prowizja oraz inne opłaty manipulacyjne. Ponadto rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest związana z wartością pieniądza. Dlatego, jeśli wartość pieniądza ulegnie zmianie w czasie trwania okresu spłaty, zmienia się także RRSO. Odnosząc się do ustawy o kredycie konsumenckim, rzeczywista roczna stopa oprocentowania została w niej zdefiniowana jako „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

Natomiast stopa oprocentowania wyrażona jest jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do wypłacanej kwoty na podstawie umowy o kredyt w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania zawsze będzie wyższa aniżeli stopa oprocentowania. RRSO jest bowiem wyliczana w oparciu o całkowity koszt kredytu, do którego należy uwzględnić, oprócz odsetek, również opłaty związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego oraz ubezpieczenia. Z tego względu RRSO służy przede wszystkim porównywaniu ofert kredytów. Każdy kredytodawca ma obowiązek podania wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania do wiadomości kredytobiorcy już podczas składania oferty.

Warto sprawdzić: Procent składany – co to jest i jak go obliczyć?

Musimy również pamiętać, ze przedstawiona przez bank wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie oznacza, że to właśnie tę kwotę poniesiemy w związku ze spłatą całego kredytu. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę również zmienność wartości pieniądza. Dlatego nawet jeśli w ofercie kredytu podane jest, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest równa wyłącznie kwocie odsetek, to i tak musimy wziąć pod uwagę, że wysokość ta może ulec zmianie. Z tego względu przy porównywaniu ofert kredytów nie możemy opierać się jedynie na wysokości proponowanych odsetek. Dokładne określenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania powinno być wskazane w umowie kredytu, wraz z wyszczególnieniem, co wchodzi w jej skład. Każdy bank może bowiem stosować różne opłaty manipulacyjne. Im droższy kredyt, tym niższa rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Oprocentowanie RRSO, a termin spłaty kredytu

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest ściśle związana z terminem, w jakim zobowiązaliśmy się do spłaty kredytu. Otóż tylko w pierwszym miesiącu, począwszy od daty podpisania umowy kredytu, cały kapitał jest równy właśnie całkowitej kwocie kredytu. W każdy następnym miesiącu kwota pozostała do spłaty będzie się zmniejszać z uwagi na już zapłacone raty. W związku z tym całkowity okres, jaki nam pozostaje do spłaty, będzie się zmniejszał. Jednocześnie wzrastać będzie rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Jeśli mamy wątpliwości związane z wysokością RRSO podczas wyboru oferty kredytu, możemy skorzystać z dostępnych w formie online kalkulatorów obliczających rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.