Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby, które kończą studia, a także bezrobotni, którzy chcą założyć własne firmy, mogą skorzystać z pożyczek na ten cel z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”.

Publikacja: 17.01.2024 10:31

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Foto: Adobe Stock

Ten program rządu skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych, poszukujących pracy absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do czterech lat od dnia jej ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzięki pożyczce łatwiej będą mogli oni rozpocząć swój biznes. Pożyczka pozwoli im sfinansować wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności, m.in. zakup sprzętu, towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, opłacenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do sześciu miesięcy od jej podjęcia, czyli np. czynszu za lokal czy środka transportu.

Wyliczając zalety pożyczki, rząd wskazuje jej preferencyjne oprocentowanie (aktualnie 1,45 proc. lub 0,58 proc. w skali roku w zależności od rodzaju planowanej działalności), brak opłat i prowizji z tytułu jej udzielenia oraz obsługi pożyczki, okres spłaty do siedmiu lat z opcją karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Maksymalna wartość pożyczki to ok. 140 tys. zł (dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia).

Jeśli firma ma działać w formie spółki cywilnej, pożyczkę może uzyskać każdy ze wspólników. Rząd tłumaczy to na przykładzie. Jeśli więc spółkę mają tworzyć np. trzy osoby i każda złoży wniosek o 70 tys. zł, to po pozytywnym jego rozpatrzeniu ich nowo założona firma otrzyma 210 tys. zł pożyczki. O pożyczkę z rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, mogą się też ubiegać osoby, które już miały firmy, o ile przestały je prowadzić co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Zabezpieczeniem pożyczki mogą być weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenia osób fizycznych. Poręczycielem mogą być także członkowie rodziny, np. rodzic, dziadek, siostra, jeśli spełniają wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.

Pożyczkę można spłacić przed terminem, jednak w sytuacji wcześniejszej spłaty oraz zamknięcia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści. W innych sytuacjach pożyczkobiorca nie ponosi negatywnych konsekwencji związanych z wcześniejszą spłatą.

Wnioski o pożyczki składa się do pośredników finansowych (instytucji finansowych), których listę można znaleźć np. na stronie internetowej BGK. Istotne przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki jest nie miejsce zakończenia edukacji czy zamieszkania, ale miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Pośrednik wydający decyzję o pożyczce ocenia kompletny wniosek o jej przyznanie, którego elementem jest m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki. Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony.

Pożyczki z programu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” nie można łączyć z dotacją z Funduszu Pracy. Rząd tłumaczy, że wsparcie ze środków publicznych przeznaczone na ten sam cel, jakim jest podjęcie działalności gospodarczej dla osób uprawnionych, może pochodzić tylko z jednego źródła. Osoba ubiegająca się o wsparcie może więc otrzymać albo pożyczkę w ramach tego programu, albo dotację z Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” można także otrzymać pożyczkę na utworzenie miejsca pracy. Mogą się o nią ubiegać już działające firmy, niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki lub kluby dziecięce, a także podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne. Maksymalna kwota pożyczki to w tym przypadku ok. 42 tys. zł (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia), jej oprocentowanie jest takie, jak przy pożyczce na start, a okres spłaty do trzech lat. Utworzone stanowisko pracy należy utrzymać przez co najmniej rok.

Ten program rządu skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych, poszukujących pracy absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do czterech lat od dnia jej ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Dzięki pożyczce łatwiej będą mogli oni rozpocząć swój biznes. Pożyczka pozwoli im sfinansować wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności, m.in. zakup sprzętu, towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, opłacenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do sześciu miesięcy od jej podjęcia, czyli np. czynszu za lokal czy środka transportu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kredyty
Gdzie najchętniej Polacy idą po kredyt
Kredyty
Wielkie pieniądze na gwarancje kredytowe dla przedsiębiorstw
Materiał Promocyjny
Jak kredyty konsolidacyjne wpływają na proces konsolidacji zobowiązań finansowych?
Kredyty
Pożyczki inwestycyjne i obrotowe dla firm
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Kredyty
Ruszają pożyczki na rozwój turystyki