Wiadomości o innowacyjnej Polsce i roli banku centralnego w skutecznym wychodzeniu krajowej gospodarki z pandemii, a także strategicznych zasobach złota dotarły do czytelników na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na dane – publikacje w ponad 50 mediach, w 40 krajach na 5 kontynentach wygenerowały blisko pół miliardowy zasięg. Czytali o nas na Wall Street, w londyńskim City, pod wieżą Eiffla, na islandzkim lodowcu, w odległej Argentynie, a także na Filipinach.

Wybuch pandemii COVID-19 był bezprecedensowym wyzwaniem dla światowej gospodarki. Potrzebne były zdecydowane działania, które pozwoliłyby na ograniczenie negatywnych skutków dla firm i gospodarstw domowych. Działania te, jako jeden z pierwszych, podjął Narodowy Bank Polski. Właściwie diagnozując sytuację i zagrożenia z nią związane, stawił czoła ekonomicznym wyzwaniom wywołanym przez koronawirusa. Podjęte kroki nakierowane były przede wszystkim na luzowanie polityki pieniężnej oraz złagodzenie warunków finansowych w sektorze bankowym. NBP jako pierwszy z banków Europy Środkowo-Wschodniej dokonał cięć stóp procentowych. Bez wahania podjął się również działań zapewniających niezakłócone funkcjonowanie sektora bankowego i pełną dostępność gotówki.

NBP zawsze w gotowości

O walce ograniczającej negatywne skutki ekonomiczne zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki, jaką podjął Narodowy Bank Polski, wielokrotnie mówił prof. Adam Glapiński, Prezes NBP. „[…] nieustannie przygotowujemy się na przeróżne okoliczności, nie tylko te płynące bezpośrednio ze zdarzeń gospodarczych. Analizujemy doświadczenia innych banków centralnych i wyciągamy z nich wnioski. Umiemy reagować elastycznie i bardzo szybko, tzn. wyprzedzająco, także wtedy, gdy nasze oceny nie są jeszcze potwierdzone przez dane, które zawsze napływają z opóźnieniem” – podkreślał.

Strategiczne podejście NBP do walki z ekonomicznymi skutkami pandemii zostało odnotowane także przez Financial Times: „Nasze podejście podobne jest do podejścia Rezerwy Federalnej czy EBC – czekamy, aż ożywienie gospodarcze się ugruntuje. (…) I na pewno się nie zawahamy – będziemy działać natychmiast, jak tylko będzie to konieczne”.

„W warunkach wysokiej niepewności związanej z kolejną falą pandemii i jej wpływem na polską gospodarkę nie należy się spieszyć z ewentualnymi decyzjami o zaostrzeniu polityki monetarnej […] Dzisiaj najlepszym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki jest utrzymywanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie i kontynuowanie pozostałych działań NBP.” – przytaczała wypowiedź Prezesa NBP agencja Reuters.

Strategia działania sprawdziła się

Sukces w walce z pandemią nie byłby możliwy bez wiedzy, strategii i zaangażowania NBP, co zostało docenione w Polsce i na świecie. Działania te nie przeszły bez echa także w światowych mediach. Artykuły polskich intelektualistów w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu” dotarły nawet do najdalszych zakątków globu, m.in. do Wietnamu, Singapuru, Kuwejtu czy Panamy i Wenezueli. Profesor Adam Glapiński przedstawił rolę banku centralnego i sposoby na wychodzenie gospodarki z pandemii COVID-19: „[…] określenie optymalnej strategii wyjścia z działań niekonwencjonalnych w polityce pieniężnej jest nie lada wyzwaniem. Można jednak z całą pewnością powiedzieć, że proces ten – zarówno na świecie, jak i w Polsce – powinien być mądrze rozłożony w czasie i postrzegany jako element ciągłości polityki banku centralnego” – stwierdził Prezes NBP cytowany przez Nasdaq.com.

Prezes NBP pisał też w artykule dla L’Opinion o roli polskiej waluty i zasobów złota w dążeniu do stabilizacji po pandemii: „Bank centralny dowiódł swojej skuteczności w ograniczaniu skutków ekonomicznych pandemii i dowiedzie jej ponownie, prowadząc roztropną politykę przywracania gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej […]. Właśnie po to mamy własną walutę, polskiego złotego, by mieć możliwość prowadzenia niezależnej i autonomicznej polityki pieniężnej, która jest dla nas ważnym amortyzatorem szoków.”

Cud gospodarczy nad Wisłą

W artykule dla „L’Opinion” profesor Glapiński podkreślił pierwsze efekty działań: „mimo że decyzje podejmowaliśmy bardzo szybko i w warunkach ogromnej niepewności, dziś możemy już stwierdzić, że bez wątpienia zapewniły one skuteczne wsparcie dla polskiej gospodarki. Ten sukces znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w danych o PKB, zgodnie z którymi spadek produktu krajowego był w Polsce ponad dwukrotnie mniejszy niż średnio w Europie. Udało się też uniknąć pogorszenia sytuacji na rynku pracy, na co wskazuje m.in. najniższa w całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia.”

Profesor Adam Glapiński w tekście pt. „Inwestowanie w długim okresie: złoto jako filar strategii zarządzania rezerwami przez NBP” dla Capital Finance International (CFI.co) przedstawił rolę rezerw dewizowych w stabilizacji gospodarki oraz zapowiedział, że „pomimo zakupu znacznych zasobów złota w ostatnim okresie, NBP nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie. Strategia zarządzania rezerwami walutowymi przyjęta przez Zarząd NBP w 2020 r. zakłada dalsze zwiększanie zasobów złota, a skala i tempo tego procesu będą zależały od dynamiki oficjalnych aktywów rezerwowych i uwarunkowań rynkowych”.

""

pieniadze.rp.pl

Uznanie światowych ekspertów i mediów

Działania Narodowego Banku Polskiego, których celem było minimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych dla społeczeństwa i gospodarki wywołanych wybuchem pandemii COVID-19, zyskały uznanie największych światowych instytucji finansowych. Pozytywnie o NBP wypowiadali się przedstawiciele Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Profesor Adam Glapiński został laureatem nagrody specjalnej Osobowość Rynku Finansowego, przyznanej przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Wyróżniła go również redakcja Gazety Bankowej przyznając nagrodę specjalną „Bankowy Menedżer roku 2020”. Narodowy Bank Polski został zaś uhonorowany przez międzynarodowy magazyn Capital Finance International (CFI.co) tytułem „Najlepiej zarządzanego banku centralnego w Europie 2021 r.” –„Za duże osiągnięcie kapituła uznała wypracowany przez NBP zysk w wysokości 2,5 mld dol. — z czego 95 proc. zasili budżet państwa. Na uznanie zasługuje również gromadzenie znaczących zapasów złota kupowanego z olbrzymim wyczuciem rynku– napisano w uzasadnieniu wyróżnienia.

Również ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Alfredo Cuevas, odpowiedzialny za ostatni przegląd sytuacji gospodarczej Polski podkreślił, że działania prowadzone pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego pozwoliły uchronić polską gospodarkę przed głęboką recesją i wysokim bezrobociem. Jak powiedział „reakcja Narodowego Banku Polskiego na wyzwania pandemii była nie tylko szybka i stanowcza, ale również wniosła innowacyjne elementy do dotychczasowych ram strategicznych. Polska jest dobrze przygotowana do silnego ożywienia. Rok 2021 powinien być znacznie lepszy niż 2020”.

William A. Allen, ekonomista współpracujący z National Institute of Economic and Social Research w Londynie, uważa natomiast, że Polska w swojej międzynarodowej polityce finansowej kieruje się zasadą ochrony i zabezpieczania własnych interesów. „Dobre wyniki gospodarcze i ograniczone ekspozycje finansowe zmniejszają zagrożenia, a rezerwy walutowe stanowią zabezpieczenie. Kraj zdywersyfikował swoje aktywa rezerwowe poprzez zakup większej ilości złota, co gwarantuje mu jeszcze lepsze zabezpieczenie” – napisał. Wyjaśnił to w dalszej części artykułu przytoczonego przez argentyński dziennik ekonomiczny „El Cronista”: Siła polskiej gospodarki obniża ryzyko finansowe, a duże rezerwy zabezpieczają przed zagrożeniami, na które Polska jest narażona. Dywersyfikacja zmniejsza ryzyko, a zakupy złota przez NBP były mądrym krokiem w kierunku podwyższenia poziomu własnego zabezpieczenia. […] Inwestycja Polski była dobrze trafiona w czasie – jak dotąd okazała się bardzo opłacalna, ponieważ cena złota wzrosła. Co ważniejsze, zapewnia ona Polsce pewną ochronę przed wieloma różnymi rodzajami ryzyka.”

""

pieniadze.rp.pl

Szanse i wyzwania przyszłości

NBP miał bardzo istotny wkład w złagodzenie gospodarczych skutków COVID-19. Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP, przyznaje, że wpływ kolejnych fal pandemii na gospodarkę jest coraz słabszy, ale wciąż występuje i trudno wróżyć, jaki będzie w przyszłości. Zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze sporo do zrobienia: „Mamy ambitne plany na przyszłość, których wspólnym mianownikiem jest doganianie krajów o najwyższym poziomie zamożności. W dążeniu do tego celu musimy nie tylko prowadzić roztropną politykę pieniężną, ale także w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza nam wzrost naszych rezerw dewizowych.” W artykule dla „L’Opinion” stwierdza, że wiele osiągnęliśmy, ale wiele jeszcze przed nami. Dlatego nie możemy spocząć na laurach – musimy roztropnie wprowadzić Polskę na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i konwergencji oraz mądrze inwestować rosnące aktywa rezerwowe. Stawką jest bezpieczna przyszłość i dalsza poprawa materialnych warunków życia milionów Polek i Polaków”.

Materiał Promocyjny