Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?

PPK, którymi rząd ma się wkrótce zająć, wzięli pod lupę eksperci Instytutu Emerytalnego – nowego think tanku zajmującego się rynkiem emerytalnym.

Autorzy raportu „PPK– szansa czy miraż?” słusznie zauważają, że najważniejszym miernikiem sukcesu wdrożenia PPK będzie poziom uczestnictwa w nich. To, ile osób zaufa reformatorom będzie w dużym stopniu uzależnione od wypracowania dobrej komunikacji między partnerami społecznymi zaangażowanymi w budowę rynku PPK oraz od uzyskania możliwie jak najszerszego poparcia nie tylko wśród instytucji finansowych i pracodawców, ale również pracowników i związków zawodowych.

Stąd też słuszny postulat autorów raportu przyznania związkom zawodowym szerszych uprawnień przy dokonywaniu wyboru PPK przez pracodawcę.

Z uwagi na istnienie także innych wymogów – kryteriów dostępu na portal emerytalny, wydaje się, że wskazanie wyznaczonej instytucji finansowej będzie musiało zostać dokonane jedynie spośród grupy trzech funkcjonujących dzisiaj podmiotów spełniających kryteria ustawowe – PFR TFI S.A., PZU TFI S.A. oraz PKO TFI S.A.

Tymczasem autorzy raportu proponują dodanie do grupy instytucji finansowych dopuszczonych do możliwości oferowania produktu PPK również pracowniczych towarzystw emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń na życie. Wszystkie powyższe podmioty już dzisiaj oferują produkty w ramach rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Nie ulega wątpliwości, że w interesie pracowników, którzy chcą uczestniczyć w PPK jest, aby krąg instytucji finansowych prowadzących te plany był szerszy niż tylko trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dlatego też autorzy raportu zwracają uwagę na problem dopuszczania produktów PPK oferowanych przez poszczególne instytucje finansowe na specjalnie do tego celu zorganizowaną platformę internetową prezentującą najważniejsze elementy poszczególnych ofert. Dopuszczenie na platformę internetową produktu PPK ma wiązać się z koniecznością spełnienia przez oferenta określonych wymogów w zakresie posiadanego kapitału zakładowego, doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz oferowania określonych funduszy emerytalnych. Taka konstrukcja już na starcie może ograniczać grę rynkową, nie dając możliwości równego wystartowania wszystkim potencjalnym usługodawcom PPK.

To tylko kilka najważniejszych postulatów twórców raportu, które mogą się przyczynić do zwiększenia uczestnictwa w PPK w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo ważny głos w dyskusji na temat rozwoju krajowego rynku emerytalnego. Ponadto autorom raportu doskonale udało się zainicjować dyskusję na temat szczegółowych rozwiązań prawnych, na których mają opierać się PPK. Można tylko dodać, że większość postulatów zgłoszonych przez autorów raportu jest wyjątkowo trafna i powinna być przynajmniej częściowo uwzględniona przy pracach nad finalną wersją projektu ustawy.

Raport pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?” opracowany i opublikowany przez ekspertów Instytutu Emerytalnego, dra Antoniego Kolka oraz dra Marcina Wojewódkę, rozpoczyna w Polsce poważną debatę na temat konkretnych rozwiązań prawnych, które znajdą zastosowanie przy budowie nowego segmentu krajowego rynku emerytalnego.

Zamierzeniem autorów było zwrócenie uwagi na różne płaszczyzny funkcjonowania PPK oraz odmienny odbiór tego programu przez pracowników, pracodawców oraz instytucje finansowe.

Raport oprócz opisu najważniejszych rozwiązań prawnych zawiera także postulaty do uwzględnienia w toku prac nad finalnym projektem ustawy o PPK.

Pełny raport  „Pracownicze Plany Kapitałowe -szansa czy miraż ? „

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Polska w rankingu systemów emerytalnych

W grudniu Prezydent podpisał ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego a rząd zakończył przegląd systemu ...

PPK na razie rozkręcają się powoli

Pandemia mocno wyhamowała program wdrażania planów kapitałowych, które mają dać dodatkowe oszczędności emerytalne.

Ranking: Najlepsze IKZE w TFI

Wśród TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: Union Investment, ...