Dodatki do rent i emerytur

Osoba uprawniona do pobierania świadczenia rentowego lub emerytalnego może pobierać różnego rodzaju dodatki, również wypłacane co miesiąc, które w efekcie powiększają wysokość podstawowego świadczenia. Dodatki do rent i emerytur tak samo podlegają waloryzacji, czyli pomnożeniu wartość dodatku wypłacanego dotychczas o wskaźnik waloryzacji.

Rodzaje dodatków oraz okoliczności, których zaistnienie uprawnia do ich pobierania uregulowane są ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek do emerytur

Jednym z podstawowych dodatków jest dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Przysługuje on osobom, które są uprawnione do pobierania emerytury lub renty, a jednocześnie zostały uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Warto pamiętać, że wystarczy spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, aby stać się uprawnionym do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Dodatek kompensacyjny mogą pobierać osoby, które mają status kombatanta lub są uznawane za ofiary represji wojennych i okresu powojennego. Poza tym dodatek ten przysługuje również wdowom lub wdowcom osób wymienionych, którzy sami jednocześnie są emerytami, inwalidami albo pobierają uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Natomiast dodatek kombatancki przysługuje osobom uznanych za kombatantów albo ofiarom represji wojennych i okresu powojennego. Trzeba jednak pamiętać, że te rodzaj dodatku przyznawany jest na podstawie zaświadczeń Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ponadto osoba, która w czasie okupacji prowadziła tajne nauczenie lub przed 1 września 1939 roku nauczała na terenie III Rzeszy lub Wolnego Miasta Gdańsk w języku polskim, będzie uprawniona do dodatku za tajne nauczenie. Co istotne, uprawniony z tytułu dodatku za nauczanie lub dodatku kombatanckiego może pobierać tylko jedno świadczenie. Osoba, która pobiera rentę rodzinną i pobiera to świadczenie, a jej rodzice nie żyją lub nie żyje tylko matka, a ojciec jest nieznany, może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie dodatku dla sierot zupełnych. Z kolei ryczałt energetyczny przysługuje: żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, zakładach rud uranu, kamieniołomach oraz batalionach budowalnych, osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatantom, a także wdowom lub wdowcom po tych osobach.

Ile wynoszą dodatki do rent i emerytur?

W związku z waloryzacją rent i emerytur mającą miejsce 1 marca 2018 roku, wzrosły również dodatki do świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 215,84 zł. W tej samej kwocie wypłacany jest dodatek za tajne nauczanie. Nieco wyższy jest natomiast dodatek dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i wynosi 323,76 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany każdego miesiąca to kwota 405,67 zł. Dodatek kombatancki to 215,84 zł, natomiast kompensacyjny – 32,38 zł.

Z kolei dodatkowe świadczenie dla: żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowalnych, osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy w III Rzeszy lub Związku Socjalistycznej Republiki Radzieckiej waha się w granicach od 10,82 zł do 215,84 zł i jest uzależniony od liczby pełnych miesięcy trwania przymusowej pracy lub liczby pełnych miesięcy przebywania w obozach pracy. Ryczał energetyczny wynosi 168,71 zł. Warto również pamiętać o dodatku, który przysługuje niewidomym ofiarom działań wojennych, które są cywilami. Jego wysokość to 865,03 zł.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

OFE stopniowo staną się IKE. To kluczowe daty

Środki z otwartych funduszy emerytalnych zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne oraz do FUS ...

Waloryzacja zgodnie z planem

Resort rodziny zapewnia, że zapowiadana na początek marca waloryzacja rent i emerytur jest niezagrożona. ...

Waloryzacja emerytur 2019 będzie niższa

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie 2,86 proc., a nie jak ...