Tarcza 4.0: PPK w jednostkach budżetowych będzie prostsze

Wdrożenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych ma być usprawnione. Cały proces ma być przede wszystkim prosty i efektywny. Projekt nowelizacji jest już procedowany.

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tarcza 4.0)) przewiduje zmiany ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie dotyczącym zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych („ustawa o PPK”) przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych.

Celem projektowanych zmiany jest usprawnienie wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Główną zmianą jest doprecyzowanie, że do umów o zarzadzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie ma zastosowania reżim przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia będzie niższa niż progi unijne, o których mowa w powyższej ustawie.

Nowelizacja Ustawy o PPK przewiduje również wprowadzenie możliwości, aby organy zarządzające jednostkami samorządu terytorialnego mogły dokonać, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowy o zarzadzanie PPK. Wybór ten będzie dokonywany przez organ zarządzający w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach objętych wyborem. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym będzie miała być zawarta umowa o zarządzanie PPK nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do wyboru instytucji finansowej będzie uprawniony organ zarządzający danej JST.

Jak wskazano w uzasadnieniu do tarczy 4.0 planowane rozwiązania mają na celu uproszenie oraz optymalizację procedury wyboru instytucji finansowej w obrębie JST.

Zmiany do ustawy o PPK mają wejść od początku obowiązywania przepisów tarczy 4.0 (tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy) za wyjątkiem postanowień wyłączających zawieranie umów o zarzadzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK z reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych, których wejście w życie jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

Wspomniane zmiany do ustawy o PPK wejdą w życie z dniem wejścia w życie tarczy 4.0 (z dniem następującym po dniu ogłoszenia jej przepisów w Dzienniku Ustaw).

Marcin Traczyk, aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy.
Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Dobry start PPK. Wiele osób chce zostać. To niespodzianka

Blisko dwie trzecie pracowników firm, które już przystąpiły do pracowniczych planów kapitałowych, chce zostać ...

Obowiązkowe dla pracodawców, dobrowolne dla uczestników

Około 11,5 mln osób zostanie objętych programem pracowniczych planów kapitałowych. Większość z nich wejdzie ...

W listopadzie wszystkie OFE na minusie

W listopadzie strata wszystkich OFE wyniosła średnio -2,3 proc.