Komisja Nadzoru Finansowego podała trzyletnie stopy zwrotu osiągnięte przez OFE między 30 marca 2012 r. a 31 marca 2015 r. Oficjalna średnia ważona stopa zwrotu 12 funduszy wyniosła 25,129 proc.. Wszystkie fundusze osiągnęły w ciągu ostatnich 3 lat wynik dwucyfrowy, przekraczający 20 proc..

Od początku 2014 r. warunki funkcjonowania funduszy emerytalnych, w tym także reguły inwestowania, zmieniły się radykalnie. Nie ma już obligacji skarbowych w portfelach inwestycyjnych OFE, nie ma innych instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP, inne są limity inwestycyjne. Jednak mimo faktu, że portfele funduszy w przeważającym stopniu wypełnione są dziś akcjami to ostatni rok był również bardzo dobry dla członków OFE.

– W okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 marca b.r. średnia ważona stopa zwrotu OFE była ponad trzykrotnie wyższa od WIG20, ponad dwukrotnie lepsza od zwrotu z rocznej lokaty bankowej, przyniosła zwrot wyższy o 71 proc. od polskich funduszy akcji oraz o prawie 35 proc. wyższy niż polskie fundusze zrównoważone, a porównywalny ze zwrotem z inwestycji w dwuletnie obligacje skarbowe. Jednocześnie wynik OFE był prawie dwukrotnie gorszy od polskich funduszy papierów skarbowych, w które ze względu na ostatnie zmiany ustawowe OFE nie mogły inwestować. Zakaz inwestowania w papiery wartościowe skarbu państwa obniżył w konsekwencji możliwe zyski klientów OFE – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.