Trybunał po pierwszej naradzie o OFE

Reybunał Konstytucyjny odbył pierwszą naradę ws. wniosku prezydenta dotyczącego zmian w OFE

Publikacja: 01.11.2014 12:12

Trybunał po pierwszej naradzie o OFE

Foto: Flickr

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbyli już pierwszą naradę w sprawie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności części wprowadzonych zmian w OFE - poinformował prezes TK Andrzej Rzepliński.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował pod koniec stycznia bieżącego roku ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

- Do tej pory odbyła się jedna narada, czekamy na konsumpcję wyników tej narady przez sędziego sprawozdawcę - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Rzepliński.

- Do tej pory od­by­ła się jedna na­ra­da, cze­ka­my na kon­sump­cję wy­ni­ków tej na­ra­dy przez sę­dzie­go spra­woz­daw­cę - po­wie­dział w czwar­tek na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Rze­pliń­ski.

Py­ta­ny, kiedy może mieć miej­sce wyrok TK, od­po­wie­dział: - Na tak po­sta­wio­ne py­ta­nie trud­no mi od­po­wie­dzieć pre­cy­zyj­nie. Na pewno nie mogę od­po­wie­dzieć czy roz­pra­wa bę­dzie w końcu stycz­nia, czy na po­cząt­ku lu­te­go. Ta data, w któ­rej Try­bu­nał roz­po­zna spra­wę na roz­pra­wie, zbli­ża się. Ge­ne­ral­nie spra­wy idą na roz­pra­wę wów­czas, kiedy skład orze­ka­ją­cy - w tym przy­pad­ku pełny skład TK - jest we­wnętrz­nie prze­ko­na­ny po dys­ku­sji, także ci sę­dzio­wie, któ­rzy nie po­dzie­la­ją sta­no­wi­ska za­pro­po­no­wa­ne­go przez sę­dzie­go spra­woz­daw­cę. Sę­dzią spra­woz­daw­cą jest Te­re­sa Liszcz.

Rze­pliń­ski po­in­for­mo­wał rów­nież, że Try­bu­nał nie zde­cy­do­wał się po­wo­łać do roz­pa­trze­nia tego wnio­sku eks­per­tów ze­wnętrz­nych. Wcze­śniej pre­zes TK do­pusz­czał taką moż­li­wość.

Po tym jak do TK tra­fił wnio­sek pre­zy­den­ta, pre­zes Try­bu­na­łu zwró­cił się m.?in. do pre­mie­ra o in­for­ma­cję, jakie kosz­ty dla bu­dże­tu ge­ne­ro­wał­by wyrok stwier­dza­ją­cy nie­kon­sty­tu­cyj­ność za­pi­sów usta­wy o zmia­nach w OFE.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbyli już pierwszą naradę w sprawie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności części wprowadzonych zmian w OFE - poinformował prezes TK Andrzej Rzepliński.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował pod koniec stycznia bieżącego roku ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą