Trybunał po pierwszej naradzie o OFE

Reybunał Konstytucyjny odbył pierwszą naradę ws. wniosku prezydenta dotyczącego zmian w OFE

Publikacja: 01.11.2014 12:12

Trybunał po pierwszej naradzie o OFE

Foto: Flickr

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbyli już pierwszą naradę w sprawie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności części wprowadzonych zmian w OFE - poinformował prezes TK Andrzej Rzepliński.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował pod koniec stycznia bieżącego roku ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

- Do tej pory odbyła się jedna narada, czekamy na konsumpcję wyników tej narady przez sędziego sprawozdawcę - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Rzepliński.

- Do tej pory od­by­ła się jedna na­ra­da, cze­ka­my na kon­sump­cję wy­ni­ków tej na­ra­dy przez sę­dzie­go spra­woz­daw­cę - po­wie­dział w czwar­tek na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Rze­pliń­ski.

Py­ta­ny, kiedy może mieć miej­sce wyrok TK, od­po­wie­dział: - Na tak po­sta­wio­ne py­ta­nie trud­no mi od­po­wie­dzieć pre­cy­zyj­nie. Na pewno nie mogę od­po­wie­dzieć czy roz­pra­wa bę­dzie w końcu stycz­nia, czy na po­cząt­ku lu­te­go. Ta data, w któ­rej Try­bu­nał roz­po­zna spra­wę na roz­pra­wie, zbli­ża się. Ge­ne­ral­nie spra­wy idą na roz­pra­wę wów­czas, kiedy skład orze­ka­ją­cy - w tym przy­pad­ku pełny skład TK - jest we­wnętrz­nie prze­ko­na­ny po dys­ku­sji, także ci sę­dzio­wie, któ­rzy nie po­dzie­la­ją sta­no­wi­ska za­pro­po­no­wa­ne­go przez sę­dzie­go spra­woz­daw­cę. Sę­dzią spra­woz­daw­cą jest Te­re­sa Liszcz.

Rze­pliń­ski po­in­for­mo­wał rów­nież, że Try­bu­nał nie zde­cy­do­wał się po­wo­łać do roz­pa­trze­nia tego wnio­sku eks­per­tów ze­wnętrz­nych. Wcze­śniej pre­zes TK do­pusz­czał taką moż­li­wość.

Po tym jak do TK tra­fił wnio­sek pre­zy­den­ta, pre­zes Try­bu­na­łu zwró­cił się m.?in. do pre­mie­ra o in­for­ma­cję, jakie kosz­ty dla bu­dże­tu ge­ne­ro­wał­by wyrok stwier­dza­ją­cy nie­kon­sty­tu­cyj­ność za­pi­sów usta­wy o zmia­nach w OFE.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbyli już pierwszą naradę w sprawie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności części wprowadzonych zmian w OFE - poinformował prezes TK Andrzej Rzepliński.

Prezydent Bronisław Komorowski skierował pod koniec stycznia bieżącego roku ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Pozostało 87% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości