Zmiany te sygnalizował podczas swojego ostatniego wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk. Zaproponował wówczas zachowanie waloryzacji procentowej świadczeń emerytalnych i rentowych. Miałby zostać wprowadzony minimalny próg podwyżki - 36 złotych - ponieważ w mijającym roku inflacja jest bardzo mała. Świadczenie dotyczyłoby emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 złotych. Waloryzacja ta ma wejść w życie 1 marca 2015 roku.

Rząd ma się też zająć innym projektem, o którym pod koniec sierpnia mówił Donald Tusk. Chodzi o wprowadzenie ułatwień dla rodzin wielodzietnych. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwiększenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 procent. Z wyższych ulg będzie można skorzystać na nowych zasadach dotyczących zwrotów i odpisu od podatku.

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmienia on formę i tryb wystawiania świadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Chodzi też o zwiększenie kręgu uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców w razie śmierci nieubezpieczonej matki, jej niepełnosprawności lub porzucenia przez nią dziecka.