Aktywa netto Allianz Polska OFE na koniec grudnia 2013 roku wyniosły 9,1 mld zł i były wyższe od aktywów netto na koniec 2012 roku o 10,8 proc. Wzrost aktywów wynikał w szczególności z dobrych wyników inwestycyjnych funduszu w 2013 roku (1. i 2. miejsce w 3-letnich rankingach stopy zwrotu przeprowadzanych przez KNF z wynikiem 19,132 proc. i 21,137 proc. odpowiednio wg stanu na koniec marca i września 2013 roku) oraz z wyższych składek przekazanych przez członków funduszu (wzrost wysokości otrzymanych składek o 30,11 proc. w 2013 roku w stosunku do 2012 roku).

Niezły rok zaliczyło także Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska wypracowało zysk w wysokości 7,5 mln zł, a wartość zarządzanych aktywów wyniosła na koniec roku 2,7 mld zł. W 2013 roku bardzo dobre wyniki inwestycyjne na tle konkurencji wypracował Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, którego 12-miesięczna stopa zwrotu na 30.12.2013 wyniosła +38,5 proc. oraz Allianz Pieniężny: +3,1 proc..

W 2013 roku zostało przeprowadzonych 15 subskrypcji Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Od początku 2013 roku fundusz przyniósł inwestorom zysk +4,88 proc., co jest jednym z lepszych wyników  w tej kategorii funduszy na rynku. Fundusz działa od lipca 2012 r. Wartość aktywów funduszu, pozyskanych od początku działalności wyniosła 236,6 mln zł.

W maju 2013 roku TFI Allianz uruchomiło nowy fundusz Allianz Nowa Energia FIZ inwestujący m.in. w spółki związane z wydobyciem gazu łupkowego. Aktywa funduszu na koniec 2013 roku wyniosły 18 mln zł, a stopa zwrotu od początku działalności: +10,4 proc..

Dużą popularnością wśród klientów cieszyły się trzy portfele modelowe zarządzane przez TFI Allianz i oferowane w ramach produktów ubezpieczeniowych TU Allianz Życie. W 2013 roku aktywa tych portfeli wzrosły do 72 mln zł. Portfele modelowe osiągnęły bardzo dobre wyniki inwestycyjne. 12-miesięczne stopy zwrotu na 30.12.2013 wyniosły: Portfel Stabilnego Wzrostu: +6,30 proc., Portfel Aktywnej Alokacji: +10,20 proc. i Portfel Dynamiczny: +12,19 proc..