Świetne wyniki DFE

Dobrowolne fundusze emerytalne mają ponadprzeciętne stopy zwrotu, ale nie cieszą się popularnością.

Publikacja: 08.01.2014 16:51

Świetne wyniki DFE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Mateusz Pawlak

Dobrowolnymi funduszami emerytalnymi zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). To drugi typ funduszy, obok otwartych, które mogą oferować klientom. W dobrowolnych funduszach lokowane są dodatkowe i – jak sama nazwa wskazuje – dobrowolne oszczędności Polaków na starość.

Gromadzenie dodatkowych oszczędności w DFE możliwe jest od 2012 r. Fundusze funkcjonują w ramach  indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub indywidualnego konta emerytalnego (IKE). Obie te formy oszczędzania tworzą (wraz z pracowniczymi programami emerytalnymi) tzw. trzeci filar systemu emerytalnego. Korzystając zarówno z IKE, jak i IKZE mamy przywileje podatkowe. W obu wypadkach jest to zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, a w IKZE dodatkowo możliwość odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania.

Dotychczas dziewięć towarzystw emerytalnych zdecydowało się na wprowadzenie do oferty dodatkowych produktów służących do oszczędzania (IKZE i IKE): PZU, Amplico, Nordea, Allianz, PKO BP Bankowy, ING, Pekao, Pocztylion-Arka, Generali.

W ubiegłym roku dobrowolne fundusze zarobiły średnio 25 proc. Jest to w zasadzie pierwszy rok, kiedy można je porównywać, ponieważ w 2012 r. dopiero zaczynały funkcjonować, wchodząc na rynek w różnym czasie. Pierwszym funduszem, który rozpoczął działalność już w połowie stycznia 2012 r., był PZU, natomiast DFE Generali, działa dopiero od 28 grudnia 2012 r.

Jeśli pokusimy się o wyliczenie stóp zwrotu wszystkich DFE od początku ich istnienia, okaże się, że wyniki są naprawdę obiecujące. Najlepiej wypada Amplico, który od momentu rozpoczęcia działania w lutym 2012 r. zyskał już 120 proc. Najdłużej funkcjonujący PZU zarobił niemal 98 proc. Kto zdeponował oszczędności w DFE Nordea, gdy fundusz ten ruszał pod koniec marca 2012 r., zyskał ponad 70 proc.

W 2013 r. najlepszy był ING. Jego stopa zwrotu sięgnęła aż 59 proc. Dalej uplasowały się: Amplico ?(56,7 proc.), PZU (32,7 proc.) i Nordea (25,6 proc.). Nieźle wypadają też PKO Bankowy oraz Pekao, które pomnożyły oszczędności prawie o ?17 proc.

– Bardzo dobre wyniki  naszego DFE w ubiegłym roku to głównie efekt mocnego wzrostu cen akcji zwłaszcza  małych i średnich spółek – tłumaczy Paweł Wilkowiecki zarządzający Nordea PTE.

Jego zdaniem  IKZE w formie DFE to najlepszy obecnie na rynku produkt związany z oszczędzaniem na emeryturę.

– Oszczędzający w ramach IKZE mogą obniżyć swój podatek, a opłaty pobierane przez PTE są z reguły bardzo niskie. Nie tak niskie jak w wypadku otwartych funduszy emerytalnych, ale wyraźnie niższe niż w większości towarzystw funduszy inwestycyjnych – mówi Paweł Wilkowiecki. – Jeśli ktoś myśli o odkładaniu pieniędzy na emeryturę, to moim zdaniem nie ma lepszej alternatywy i nie ma się nad czym zastanawiać. Niestety limit wpłat w tym roku jest niski, wynosi niecałe 4,5 tys zł.

Oczywiście trzeba pamiętać, że nowym funduszom łatwiej jest inwestować niż tym, które dysponują wysokimi aktywami. Poza tym historia DFE jest na razie zbyt krótka, by można było wyciągać daleko idące wnioski.

Ewa Radkowska-Świętoń | wiceprezes ING PTE

ING OFE w 2013 r. wypracował stopę zwrotu równą 8,39 proc. Oznacza to, że zarobiliśmy dla naszych klientów najwięcej spośród wszystkich działających na rynku funduszy emerytalnych. Tak dobry wynik to efekt utrzymywania w portfelu dużego udziału akcji, ale także trafnego doboru zarówno akcji, jak i papierów dłużnych. W ubiegłym roku na rynku obligacji obserwowaliśmy dużą zmienność. Potrafiliśmy to umiejętnie wykorzystać, odpowiednio zmieniając strukturę tej części portfela. Kluczem do sukcesu był również dobór spółek do portfela akcyjnego. Inwestowaliśmy zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza strategia inwestycyjna w 2014 r. będzie w znacznym stopniu determinowana przez zmiany ustawowe. Na początku OFE będą funduszami z dominującym udziałem akcji, co wpłynie na większą zmienność wyników, a także większe zróżnicowanie między funduszami. Duże znaczenie będzie miało również to, ilu Polaków ostatecznie zadecyduje, że pozostaje w OFE. Im mniej osób podejmie taką decyzję, tym większą wagę w zarządzaniu portfelem będzie miała jego płynność.

Krzysztof Zawiła| członek zarządu Generali PTE

Przekazanie obligacji skarbowych do ZUS i odgórnie ustalony w ustawie minimalny poziom zaangażowania w akcje (75 proc. aktywów pozostałych po przekazaniu obligacji) spowoduje, że OFE swoją strukturą aktywów będą przypominać fundusze inwestycyjne o agresywnych strategiach akcyjnych. Wydaje się również, że zaproponowany w rozporządzeniu benchmark indykatywny (wzorzec do porównań składający się w 80 proc. z akcji) stanie się de facto punktem odniesienia dla dużej części funduszy emerytalnych, a to wpłynie na ujednolicenie przyszłych akcyjnych strategii inwestycyjnych. W efekcie istotnym elementem strategii, odróżniającym poszczególne OFE, będzie podejście do stabilizacji wyników inwestycyjnych w sytuacji, gdy fundusze nie będą mogły kupować obligacji skarbowych. Rynek papierów korporacyjnych (teoretycznie papiery te najlepiej mogłyby zastąpić obligacje skarbowe), ze względu na niską płynność i niewielki rozmiar, może okazać się niewystarczający. Coraz większe znaczenie w dywersyfikacji portfela będą miały inwestycje zagraniczne. Niestety wiąże się to z dodatkowym ryzykiem kursowym (przy zakazie hedgingu waluty).

Grzegorz Jałtuszyk | zarządzający PTE Warta

W ubiegłym roku otwarte fundusze emerytalne zarobiły ok. 7 proc. Jest to wynik zbieżny z rezultatem głównego indeksu warszawskiej giełdy. Biorąc pod uwagę, że portfele OFE w ponad połowie zbudowane są z obligacji skarbowych, jest to dobry rezultat. W 2014 r. za sprawą zmiany ustawy o funduszach emerytalnych dokonała się fundamentalna zmiana w polityce inwestycyjnej OFE. Pozbawienie możliwości inwestowania w obligacje skarbowe i transfer aktywów do ZUS spowoduje, że w ciągu jednego dnia portfele OFE zmienią się ze zrównoważonych na agresywne. Prawdopodobnie przez jakiś czas będą musiały takie pozostać. Stanie się tak po pierwsze z powodu ich wielkości, a po drugie w wyniku braku atrakcyjnej alternatywy inwestycyjnej. Po zmianach prawnych wszystkie fundusze emerytalne będą dysponowały aktywami w wysokości ok. 150 mld zł. Znalezienie więc innych form inwestowania środków, zapewniających atrakcyjną relację potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka i mogących zastąpić obligacje skarbowe, jest bardzo trudne. I wymaga czasu.

Adam Kurowski | dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w AXA PTE

Obraz rynków finansowych w 2013 r. to z jednej strony poprawiające się perspektywy gospodarcze w USA, Europie i naszej krajowej gospodarce, z drugiej zaś słabość rynków wschodzących. W takim krajobrazie inwestycyjnym obserwowaliśmy odpływ kapitałów ulokowanych w akcjach i obligacjach krajów rozwijających się w kierunku rynków akcyjnych w USA, Europie i Japonii. Integralną częścią tego obrazu była słaba sytuacja na rynkach surowcowych. Na warszawskim parkiecie największe powody do zadowolenia mieli inwestorzy posiadający akcje banków, spółek detalicznych i cyklicznych spółek przemysłowych. Nasz fundusz zainwestował np. w takie spółki, jak LPP, Intercars czy Emperia. Byliśmy natomiast sceptyczni wobec spółek surowcowych, zarówno rolnych, jak i KGHM. W tym roku też trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie sektory są perspektywiczne. Czy pozostać przy dotychczasowych liderach wzrostów, których wyceny wydają się już wysokie? A może kontynuacja ożywienia gospodarczego przełoży się na wyższe ceny surowców i lepsze zachowanie spółek związanych z rynkami wschodzącymi i sektorami surowcowymi?

Mateusz Pawlak

Dobrowolnymi funduszami emerytalnymi zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). To drugi typ funduszy, obok otwartych, które mogą oferować klientom. W dobrowolnych funduszach lokowane są dodatkowe i – jak sama nazwa wskazuje – dobrowolne oszczędności Polaków na starość.

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami