Zmiany w OFE prowadzą do likwidacji funduszy

Niezamierzoną konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej OFE może stać się likwidacja całego rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych - ocenił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w opinii do projektu przewidującego zmiany w systemie emerytalnym.

Publikacja: 29.10.2013 18:07

Zmiany w OFE prowadzą do likwidacji funduszy

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski md Mateusz Dąbrowski

Chodzi o opublikowany na początku października przez resort pracy projekt, który został poddany konsultacjom społecznym i międzyresortowym.

Zdaniem UKNF w wyniku projektowanych zmian OFE stałyby się agresywnymi funduszami akcji. "Zmuszenie OFE do inwestowania niemalże wyłącznie w akcje jest sprzeczne z całą dotychczasową filozofią funkcjonowania kapitałowej części systemu zabezpieczenia społecznego" - oceniono. "Drastyczne ograniczenie swobody inwestycyjnej OFE jest również sprzeczne z podstawowymi regułami sztuki zarządzania portfelem" - dodano.

UKNF wskazał, że udział akcji w portfelach OFE będzie bezprecedensowo wysoki w skali światowej. "Zakaz inwestycji w obligacje skarbowe zwiększa ekspozycję Polski na ryzyka związane z udziałem nierezydentów w finansowaniu długu publicznego. Niezamierzoną konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej może stać się likwidacja całego rynku OFE" - ostrzegł UKNF.

W opinii napisano, że proponowany w projekcie mechanizm silnie promuje odprowadzanie składki z II filara do ZUS, a przewidziany w projekcie mechanizm tzw. suwaka to rozwiązanie, które nie było stosowane w praktyce i nie jest zalecane przez OECD i MFW. Zdaniem UKNF zakaz reklamy uderzy w konkurencję na rynku, szczególnie tworząc barierę wejścia dla nowych podmiotów.

Urząd uważa, że polski kapitałowy system emerytalny jest co prawda najtańszy na świecie, niemniej istnieje w nim wciąż duże pole do redukcji opłat. "Należy rozważyć całkowitą rezygnację z opłaty od składki" - postuluje UKNF.

UKNF przyznał w opinii, że trudna sytuacja budżetowa i zbliżanie się długu publicznego do progów ostrożnościowych jest momentem wymuszającym radykalne posunięcia. "Jednak trzeba mieć na względzie, iż przesuwanie środków z kapitałowej części systemu do części repartycyjnej jest w dużej mierze zabiegiem, który niwelując jedno zobowiązanie, tworzy inne, do tego większe" - napisano w opinii.

Zdaniem UKNF problem jawnej części długu publicznego, generowanego jako skutek uboczny transferów z ZUS do OFE, można by rozwiązać innymi, równie skutecznymi metodami. "Proponowane zmiany w większości należy oceniać jako budzące wątpliwości ekonomiczne i prawne, nawet stosując najbardziej uniwersalne z kryteriów, czyli osiąganie celów, jakie stawia sobie projektodawca" - napisano w opinii.

Opublikowany na początku października przez resort pracy projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna. Projekt przewiduje zakaz emisji i publikacji reklam dotyczących OFE.

Zaproponowano też rozszerzenie prawa do dziedziczenia oszczędności zgromadzonych w drugim filarze. Pieniądze na subkontach w ZUS będą mogły być dziedziczone do trzech lat po przejściu na emeryturę ubezpieczonego.

Wprowadzona ma być zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze oraz naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną o połowę.

Wypłatą emerytur, także ze składek, które będą gromadzone w OFE, zajmie się ZUS. Zaproponowano wprowadzenie tzw. suwaka, czyli obowiązku stopniowego przekazywania aktywów z OFE do ZUS, na 10 lat przed emeryturą (w ratach co miesiąc).

Zdecydowano, że część obligacyjna aktywów zgromadzonych w OFE ma zostać przekazana do ZUS. Po umorzeniu obligacji środki te mają być zapisane na subkontach w ZUS, gdzie mają być waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Fundusze będą miały zakaz inwestowania w skarbowe papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez Skarb Państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje; limit ma obowiązywać przez dwa lata.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami