Rosły oszczędności Polaków w 2012 r.

Czwarty rok z rzędu wzrosła wartość oszczędności gospodarstw domowych Polaków. Na koniec 2012 roku warte były 1,06 bln zł

Publikacja: 11.03.2013 15:17

W samym czwartym kwartale, najlepszym w minionym roku, poziom naszych oszczędności wzrósł o blisko 48 mld zł, czyli o 4,7 proc. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość oszczędności wyniosła 789,7 mld zł i była wyższa o 3,7 proc. względem stanu na koniec września 2012. W skali całego roku wartość oszczędności Polaków wzrosła o 101,5 mld zł, czyli o jedną dziesiątą (10,6 proc.).

 

 

Największy udział w przyroście naszych oszczędności zarówno w całym roku, jak i w ostatnim kwartale miały otwarte fundusze emerytalne. W ciągu ostatnich 3 miesięcy roku aktywa w nich zgromadzone zwiększyły wartość o 19,8 mld zł, czyli o 8 proc., osiągając na koniec roku poziom 272,3 mld zł. Tym samym, ich udział w naszych oszczędnościach przekroczył próg 25 proc.

W całym 2012 wartość środków zarządzanych przez OFE wzrosła o 47,6 mld zł, czyli o 21 proc. Dynamika zmian mogła być jeszcze wyższa, gdyby nie obniżenie poziomu składek przekazywanych z ZUS, który w 2012 roku zasilił konta OFE zaledwie 8 mld zł, czyli najniższą kwotą od 10 lat. Dynamiczny przyrost naszych oszczędności zgromadzonych w OFE został osiągnięty głównie dzięki wynikom wypracowanym przez fundusze. A te, dzięki bardzo dobrej koniunkturze zarówno na rynku akcji oraz długu.

Największe znaczenie w naszych oszczędnościach od lat mają depozyty. W 2012 roku obserwowaliśmy dalszy ich wzrost, jednak dynamika zmian nie była już tak wysoka, jak w poprzednich latach (7,8 proc., w porównaniu ze średnią z poprzednich 5 lat na poziomie 15 proc.). W efekcie ich udział w oszczędnościach gospodarstw domowych spadł do poziomu najniższego od listopada 2011 roku (48,9 proc.).

Najwyższą dynamikę zmian depozyty odnotowały w ostatnim kwartale minionego roku, kiedy przyrosły o 16 mld zł, czyli o 3,2 proc. Utrzymanie wzrostowego trendu depozytów gospodarstw domowych było możliwe dzięki aktywnemu pozyskiwaniu depozytów przez banki, za co zapłaciły bieżącą rentownością. Pomogło to jednak poprawić strukturę ich bilansów i pozycję na przyszłość, gdy nadejdzie ożywienie. Na koniec roku na depozytach mieliśmy ulokowane w sumie 519,5 mld zł.

 

 

Istotny wpływ na wzrost wartości oszczędności Polaków w minionym roku, miały także krajowe fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Aktywa zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zyskały łącznie na wartości 8,2 mld zł, czyli 13,1 proc. O ponad 7 mld zł (20,5 proc.) wzrosła, w analogicznym czasie, wartość aktywów funduszy ubezpieczeniowych. Podobnie jak w przypadku OFE znaczącą rolę w przypadku obu segmentów odegrała bardzo dobra koniunktura na rynkach. Pewien udział mieli także sami klienci, saldo wpłat i wypłat do funduszy było w minionym roku dodatnie.

Według szacunków Analiz Online 17,2-proc. dynamikę wzrostu w całym roku odnotowały aktywa funduszy zagranicznych instytucji monitorowanych przez Analizy Online. Na koniec roku wartość ich aktywów przekroczyła 4 mld zł. Duży wpływ na zwiększenie wartości środków zarządzanych przez zagraniczne instytucje miało saldo wpłat i umorzeń, które wyniosło w ubiegłym roku ponad 0,4 mld zł. Rosnące zainteresowanie tą formą oszczędzania widać było głównie w ostatnim kwartale.

Według szacunków Analiz Online, najwyższą dynamikę zmian w czwartym kwartale minionego roku odnotowały oszczędności ulokowane w akcjach spółek publicznych, sięgnęła ona ok. 18 proc. Na koniec roku inwestycje w akcjach Polaków warte były ponad 39 mld zł, co w porównaniu z końcem 2011 roku oznacza delikatny spadek (1-proc.).

W skali roku zmniejszyły się również oszczędności ulokowane w dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, łącznie o -2,6 proc. do 8,7 mld zł na koniec 2012 roku. Mają one najmniejszy udział w oszczędnościach gospodarstw domowych (0,8 proc.).

W 2012 roku wyraźnie poprawiła się relacja oszczędności gospodarstw domowych do PKB. Na koniec grudnia 2012 roku ich udział w produkcie krajowym brutto wzrósł o blisko 5 pkt proc. do poziomu 66,5 proc. Co prawda w Polsce ta wartość jest wciąż relatywnie wysoka, to w przypadku rozwiniętych gospodarek europejskich, wskaźnik ten osiąga kilkukrotnie wyższe wartości.

W samym czwartym kwartale, najlepszym w minionym roku, poziom naszych oszczędności wzrósł o blisko 48 mld zł, czyli o 4,7 proc. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość oszczędności wyniosła 789,7 mld zł i była wyższa o 3,7 proc. względem stanu na koniec września 2012. W skali całego roku wartość oszczędności Polaków wzrosła o 101,5 mld zł, czyli o jedną dziesiątą (10,6 proc.).

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora