Wykupując ubezpieczenie na życie, mamy prawo do wyznaczenia osoby lub osób uposażonych. Kwota świadczenia przypadająca uposażonemu nie należy do spadku.

Gdy w umowie podpisanej z towarzystwem nikt nie został wskazany, świadczenie należy się członkom rodziny zmarłego według kolejności podanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (małżonek w całości, dzieci w częściach równych, rodzice w częściach równych, inni ustawowi spadkobiercy w częściach równych). Gdy nie ma osób uprawnionych, świadczenie zostaje wypłacone spadkobiercom.

Zasady te dotyczą każdego rodzaju ubezpieczeń na życie, zarówno polis ochronnych, jak i inwestycyjnych z funduszami kapitałowymi (także w ramach  IKE czy IKZE).

Po otrzymaniu informacji o śmierci posiadacza polisy towarzystwo zwraca się do uposażonego z prośbą o dostarczenie dokumentów (chodzi m.in. o odpis aktu zgonu, kartę zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu). Towarzystwo może też zażądać innych dokumentów w zależności od roszczenia uposażonego.