Rośnie rola OFE na giełdzie

W okresie 3 lat, zakończonym we wrześniu 2012 roku, wzrosła pozycja OFE jako uczestnika obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 29.01.2013 17:14

Rośnie rola OFE na giełdzie

Foto: Bloomberg

Udział OFE w kapitalizacji GPW (spółki krajowe i zagraniczne) wzrósł z 6,7 proc. do 11,9 proc., a udział we free float z 12,4 proc. do 24,6 proc. Jeszcze wyraźniej silna pozycja OFE zaznaczyła się w segmencie spółek krajowych: udział OFE w kapitalizacji tych spółek wyniósł na koniec września 2012 roku 16,1 proc., a udział we free float 36,1 proc. Pomimo ograniczenia wysokości składek kierowanych do OFE z poziomu 7,3 proc. do 2,3 proc. od 1 maja 2011 roku OFE utrzymują silną pozycję wśród graczy na GPW - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Na koniec września 2012 roku udział papierów wartościowych Skarbu Państwa w portfelach OFE (46,7 proc.) osiągnął historyczne minimum. Wartość portfela obligacji skarbowych wynosząca 118,4 mld zł była tylko nieznacznie niższa od maksymalnego poziomu 126,4 mld zł odnotowanego w kwietniu 2012 roku. Głównymi przyczynami zmniejszającego się udziału skarbowych papierów wartościowych w portfelach OFE były następujące zjawiska:

OFE wciąż stanowią stabilne źródło finansowania zadłużenia Skarbu Państwa. Udział OFE w finansowaniu zadłużenia krajowego Skarbu Państwa na koniec września 2012 roku wyniósł 21,1 proc. i zmniejszył się o 3 pkt proc. w porównaniu z poziomem sprzed 3 lat.

 

Zobacz raport KNF

 

Od 2012 roku wzrósł, do 45 proc. aktywów, limit zaangażowania OFE w instrumenty udziałowe. Jednak wykorzystanie limitu pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, na koniec analizowanego okresu instrumenty udziałowe stanowiły 1/3 aktywów funduszy. Większy wzrost aktywności OFE na rynku akcji może wystąpić w średnim i długim okresie pod warunkiem poprawy sytuacji gospodarczej i związanej z tym koniunktury giełdowej. Czynnikiem hamującym ekspozycję OFE na akcje będzie jednak wysoka zmienność stóp zwrotu z tych instrumentów zwiększająca, przy dużym udziale akcji w portfelu, ryzyko wystąpienia niedoboru w OFE.

Nadzór sprawdził największe zyski i straty OFE z części akcyjnej i dłużnej portfela inwestycyjnego.

 

Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych z części akcyjnej i dłużnej portfela inwestycyjnego w okresie od 30.09.2009 roku do 28.09.2012 roku

Stopa zwrotu z subportfela i indeksów instrumenty udziałowe instrumenty dłużne, w proc.

Źródło: Dzienne sprawozdania finansowe OFE, GPW, FTSE

 

Inwestycje w spółkę KGHM Polska Miedź, PKN Orlen i PKO BP oraz obligacje skarbowe pozwoliły funduszom osiągnąć najwyższe nominalne zyski w badanym okresie. Relatywnie duże straty OFE odnotowały na inwestycjach w akcje spółek CEDC i GTC.

 

Papiery wartościowe, na których sektor OFE zrealizował największe zyski i straty w okresie od 01.10.2009 roku do 28.09.2012 roku

 

Źródło: Dzienne sprawozdania finansowe OFE

 

Przyrost aktywów netto OFE w okresie analizowanych trzech lat wyniósł 84,2 mld zł. W tym okresie ZUS przekazał funduszom składki brutto o wartości 51,3 mld zł. OFE wygenerowały zysk na poziomie 37 mld zł (po powiększeniu o opłatę za zarządzanie była to kwota 39,8 mld zł). Z punktu widzenia członków OFE największymi pozycjami kosztowymi wpływającymi na wartość środków gromadzonych w funduszach emerytalnych pozostają: opłata za zarządzanie (wartość na poziomie 2,8 mld zł) oraz opłata od składki (2,0 mld zł).

 

Jak zaznacza nadzór, wnioski płynące z analizy wpływu kryzysu finansowego na funkcjonowanie funduszy emerytalnych oraz skutków dla OFE, mogą posłużyć do tworzenia rekomendacji zmian w regulacjach systemowych. Główna rekomendacja to wprowadzenie subfunduszu bezpiecznego, którego zadaniem będzie ochrona zgromadzonego kapitału przed ewentualną dekoniunkturą na rynkach finansowych w ostatnim okresie oszczędzania przed przejściem na emeryturę. Inne elementy, które powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji i efektywności sektora to zwiększenie adekwatności kapitałowej PTE poprzez powiązanie wysokości kapitałów własnych PTE z wielkością ponoszonego przez nie ryzyka oraz wprowadzenie nowych zasad oceny efektywności OFE i wynagradzania PTE za wyniki inwestycyjne OFE.

Udział OFE w kapitalizacji GPW (spółki krajowe i zagraniczne) wzrósł z 6,7 proc. do 11,9 proc., a udział we free float z 12,4 proc. do 24,6 proc. Jeszcze wyraźniej silna pozycja OFE zaznaczyła się w segmencie spółek krajowych: udział OFE w kapitalizacji tych spółek wyniósł na koniec września 2012 roku 16,1 proc., a udział we free float 36,1 proc. Pomimo ograniczenia wysokości składek kierowanych do OFE z poziomu 7,3 proc. do 2,3 proc. od 1 maja 2011 roku OFE utrzymują silną pozycję wśród graczy na GPW - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą