Oferta IKZE – sprawdź opłaty

Fundusze inwestycyjne, ubezpieczeniowe, fundusz emerytalny, a może rachunek w biurze maklerskim - na jaką formę IKZE się zdecydować? Najpierw sprawdź opłaty!

Publikacja: 18.12.2012 04:29

Oferta IKZE – sprawdź opłaty

Foto: Bloomberg

Największym plusem nowego konta do oszczędzania – indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), poza bezwarunkowym zwolnieniem z podatku Belki, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej; wpłaty na IKZE odpisujemy od podstawy opodatkowania przy okazji rozliczania PIT. Jeśli więc ktoś przeleje pieniądze na konto w 2012 r., będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w 2013 r. Trzeba się jednak śpieszyć do końca tego roku nie zostało już wiele czasu.

Poza tym należy pamiętać, że owy odpis od podstawy opodatkowania to de facto odroczenie podatku. Trzeba będzie go odprowadzić w momencie podejmowania zgromadzonych pieniędzy. Ile podatek ten wyniesie? Nie wiadomo. Obowiązywać będą stawki aktualne w dniu wypłaty środków (dziś jest to 18 i 32 proc.).

16 lat trzeba mieć by założyć IKZE, ale nie więcej niż 60 lat i posiadać dochody z pracy, również z działalności gospodarczej

Wysokość wpłat na IKZE to maksymalnie 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ale nie więcej niż 4030,80 zł.  I co warto pamiętać oszczędności zebrane na IKZE podlegają dziedziczeniu. Mogą więc skorzystać z nich spadkobiercy.

Korzyść podatkowa

Zachęta podatkowa wpisana w nowe konto jest dodatkowo atrakcyjna w sytuacji, gdy inne ulgi zostały mocno ograniczone. W przyszłym roku istotnie zmieni się ulga prorodzinna. Ulga na Internet będzie dostępna tylko w dwóch kolejnych latach i to jedynie wtedy, gdy wcześniej podatnik nie korzystał z odliczenia. Ograniczone zostaną także preferencje wynikające z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów (dotyczy to m.in. twórców, artystów, dziennikarzy).

Na jakie korzyści podatkowe można liczyć, oszczędzając na IKZE? Osoby, które osiągają najwyższe dochody (powyżej 250 proc. średniej krajowej stanowiącej podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne), mogą w tym roku odliczyć 4030 zł. Natomiast w przypadku osób o najniższych dochodach (poniżej 12-krotności zarobków minimalnych), kwota odpisu podatkowego wynosi 665 zł, zatem finansowa korzyść  z tego tytułu wyniesie od ok. 120 zł  do ok. 1290 zł.

Zwrócony podatek to realne pieniądze przesłane z urzędu skarbowego. Można je przeznaczyć na dowolny cel.

Maksymalnie w każdym roku możesz odliczyć nawet do 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne

Dostępna oferta

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), podobnie jak IKE, mogą być proponowane klientom przez banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz firmy ubezpieczeniowe. Jak wynika z naszych danych, IKZE jest obecnie w ofercie  ok. 30 różnych instytucji finansowych (pełna ich lista w serwisie www.MojaEmerytura.rp.pl).

Dotychczas żaden bank nie zdecydował się na zaproponowanie nowego konta. Jedynie Deutsche Bank PBC ma IKZE pod swoim szyldem, ale jest to ubezpieczenie na życie z funduszami kapitałowymi (Generali Życie). Fundusze te lokują określoną część  aktywów na rachunkach w banku.

Jeśli w 2011 roku zarobiłeś 36 tys. zł brutto (12 x 3 tys. zł brutto miesięcznie), to na IKZE możesz wpłacić 4 proc. x 36 tys. zł co daje 1440 zł

Przyjrzyjmy się zatem pozostałym formom IKZE. Zacznijmy od oferty domów maklerskich, jak dotąd najmniej rozbudowanej (tylko trzy biura zaproponowały konto).

Aby oszczędzać w domu maklerskim, należy zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Klient może  składać zlecenia zakupu lub sprzedaży różnych instrumentów finansowych, np. akcji, praw poboru, warrantów, ETF, certyfikatów, obligacji czy listów zastawnych. Należy jednak pamiętać, że samodzielne inwestowanie na giełdzie wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy na temat działania rynku kapitałowego.


Rachunek IKZE u brokera

 

Domy maklerskie pobierają inne rodzaje opłat niż TFI, PTE czy ubezpieczyciele. Są one zwykle takie same jak w przypadku standardowego rachunku inwestycyjnego. Często zdarza się jednak, że nie ma rocznej opłaty za prowadzenie rachunku. Klient ponosi więc głównie koszty zakupu i sprzedaży papierów wartościowych.

 

Jeden fundusz

Od tego roku indywidualne konto emerytalne (IKE) i IKZE  mogą oferować powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi. Aby oferować indywidualne konta, PTE musiały utworzyć nowy fundusz: dobrowolny fundusz emerytalny (DFE). I właśnie z DFE klient podpisuje umowę o prowadzenie IKZE. Zatem inaczej niż w przypadku TFI czy ubezpieczycieli, towarzystwa emerytalne oferują oszczędzanie tylko w jednym funduszu.

Na rynku działa obecnie osiem dobrowolnych funduszy emerytalnych. Ich strategie są różne. PTE utworzyły fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji aktywów. Istnieje już możliwość sprawdzenia osiągnięć inwestycyjnych DFE. Różnice między nimi są spore.

 

Oferta towarzystw emerytalnych

 

PTE mają dość klarowną strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Pobierają opłatę od składek, opłatę za zarządzanie aktywami oraz opłatę za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania. Każdy podmiot ustalił koszty   na innym poziomie. Warto się im przyjrzeć przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego DFE.

Wpłat na IKZE można dokonywać z dowolną częstotliwością. Nie ma wymogu wpłaty określonej kwoty w ciągu roku. Niektóre firmy stosują minimalną pierwszą wpłatę oraz minimalną wysokość kolejnych wpłat

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że część funduszy pobiera opłatę stałą i zmienną za zarządzanie. Niektóre stosują jedną opłatę kwotową (np. 300 czy 400 zł) od  składek, ale przez cały okres oszczędzania, zamiast prowizji procentowej od każdej składki.

 

Wybór strategii

Osoby zainteresowane lokowaniem pieniędzy w ramach IKZE w różne fundusze, a nie tylko w jeden, mogą skorzystać z oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz firm ubezpieczeniowych.

Oszczędzanie na IKZE w TFI wiąże się z zawarciem umowy z towarzystwem prowadzącym fundusze. Wpłaty klienta mogą być lokowane w wiele funduszy. W ofercie niektórych TFI jest ich nawet kilkanaście do wyboru. Mają one różne strategie inwestycyjne.

 

IKZE w TFI

 

Dwa TFI przygotowały specjalne fundusze pod oszczędzających na IKZE (czy też IKE). W PKO TFI wpłacane pieniądze inwestowane są w ramach funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego. Fundusz ten obejmuje pięć subfunduszy przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Wraz z wiekiem klienta pieniądze są inwestowane coraz bezpieczniej.

Podobnym tropem poszło ING TFI. Oprócz standardowych funduszy oferuje jeszcze sześć funduszy ING Perspektywa od 2020 do 2045. Jak wskazują liczby w nazwie, w założeniu oszczędzanie jest długoterminowe. W miarę upływu czasu rośnie udział  bezpiecznych inwestycji w portfelu.

Dwa TFI: PKO i Skarbiec połączyło w jeden pakiet kilka produktów: IKZE, IKZE i plan oszczędzania. W Skarbcu klient sam decyduje jaka część wpłacanej kwoty alokowana jest na IKE i IKZE, a w przypadku wykorzystania w ciągu roku ustawowych limitów na każdy z produktów, nadwyżka automatycznie przekazywana jest na plan systematycznego oszczędzania. Z kolei w w PKO TFI w pierwszej kolejności jest zasilany rachunek IKZE do wyczerpania limitu wpłat,  następnie nadwyżka środków jest przenoszona na rachunek IKE, a po wyczerpaniu limitu wpłat na IKZE i IKE pozostały kapitał jest deponowany na rachunku Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI).

Oszczędności zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu. Zostaną przekazane osobom uprawnionym wskazanym przez oszczędzającego

Fundusze inwestycyjne, podobnie jak DFE, mają jasną konstrukcję opłat. Pobierają opłatę od  składek, opłatę za zarządzanie aktywami oraz opłatę za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania. Trzeba się także liczyć z opłatą za konwersję czy umorzenie jednostek. Nie wszystkie TFI ją jednak stosują.

Dodatkowa ochrona

Ostatnią grupą instytucji oferujących IKZE są firmy ubezpieczeniowe. Wpłaty na konta, po potrąceniu części składki na ubezpieczenie, lokowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Oszczędzanie na IKZE w towarzystwie ubezpieczeniowym, oprócz lokowania składek w fundusze, zapewnia  ochronę ubezpieczeniową (w różnym zakresie i warto na to zwrócić uwagę). Składka dzielona jest zatem na część ochronną oraz inwestycyjną.

Koszt ubezpieczenia nie jest aż tak duży jak w tradycyjnych polisach. I co ważne, koszty ochrony ubezpieczeniowej nie są pokrywane z części inwestycyjnej polisy, czyli z tego, co odłożyliśmy w funduszach kapitałowych. Koszt ochrony ubezpieczeniowej nie jest też wliczany do limitu wpłat. Oznacza to, że osoby, które zdecydują się skorzystać z oferty ubezpieczycieli, muszą przeznaczyć na składkę nieco więcej niż w innych formach IKZE.

 

Ubezpieczeniowa oferta nowych kont

 

Gdy zaprzestaniemy opłacania składek, inaczej niż w tradycyjnej polisie, koszt ochrony ubezpieczeniowej nie może być pokrywany z pieniędzy zgromadzonych w funduszach kapitałowych. Towarzystwo przestaje nam w takiej sytuacji oferować ochronę kapitałową, ale zachowujemy całość oszczędności zgromadzonych w funduszach.

Podobnie jak w TFI klient może sam decydować o strategii inwestycyjnej, wybierając spośród funduszy mniej lub bardziej ryzykowne. Do dyspozycji są także gotowe rozwiązania.

Podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w IKZE nie płaci się zarówno przy wypłacie, jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy

Analogicznie jak w TFI w części inwestycyjnej ubezpieczyciele pobierają opłatę od  składek, opłatę za zarządzanie aktywami oraz opłatę za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania (plus opłatę za konwersję czy umorzenie jednostek).

ING Życie, podobnie jak ING TFI (który zresztą zarządza ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ING?Życie), oferuje sześć specjalnych funduszy ING Perspektywa.

Zależy od wieku

Decydując się na IKZE w formie funduszu (ubezpieczeniowego, inwestycyjnego czy emerytalnego), trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłaty za zarządzanie aktywami. Ma ona największe znaczenie dla wysokości zbieranego kapitału. Im jest niższa, tym lepiej. Im fundusz więcej inwestuje w akcje, tym wyższą opłatę pobiera.

Warto także spojrzeć na historyczne wyniki inwestycyjne funduszy oferowanych w ramach IKZE. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma gwarancji powtórzenia ich w przyszłości. Przy wyborze formy oszczędzania w ramach IKZE należy kierować się zarówno długością czasu oszczędzania (czyli okresem, jaki pozostał do przejścia na emeryturę), jak i skłonnością do podejmowania ryzyka.

Gdy pozostało tylko kilka lat do zakończenia aktywności zawodowej, lepiej wybrać inwestycję stabilną, w której ryzyko utraty kapitału jest niewielkie. W sytuacji, gdy jesteśmy na początku kariery zawodowej, możemy wybrać bardziej agresywną strategię. Wtedy jest szansa na osiągnięcie wyższych zysków.

 

Ile można wpłacić na IKZE

Największym plusem nowego konta do oszczędzania – indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), poza bezwarunkowym zwolnieniem z podatku Belki, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej; wpłaty na IKZE odpisujemy od podstawy opodatkowania przy okazji rozliczania PIT. Jeśli więc ktoś przeleje pieniądze na konto w 2012 r., będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w 2013 r. Trzeba się jednak śpieszyć do końca tego roku nie zostało już wiele czasu.

Poza tym należy pamiętać, że owy odpis od podstawy opodatkowania to de facto odroczenie podatku. Trzeba będzie go odprowadzić w momencie podejmowania zgromadzonych pieniędzy. Ile podatek ten wyniesie? Nie wiadomo. Obowiązywać będą stawki aktualne w dniu wypłaty środków (dziś jest to 18 i 32 proc.).

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora