Czy emeryt może pracować na pełen etat

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego

Publikacja: 26.07.2012 21:41

Czy emeryt może pracować na pełen etat

Foto: ROL

W wieku 59 lat wystąpiłam o przyznanie mi wcześniejszej emerytury (jestem urodzona w 1950 r.). Emerytura  została mi przyznana ale nigdy jej nie pobrałam gdyż pracuję na pełny etat (świadczenie zostało zawieszone). Aktualnie mam 62 lata i nadal jestem zatrudniona. Mój zakład pracy odprowadza co miesiąc składki emerytalne do ZUS. W związku z zalewem informacji dotyczących przede wszystkich "emerytur po nowemu"  nie mogę znaleźć w obowiązujących przepisach odpowiedzi na następujące pytania:

1.      Czy jakbym przeszła obecnie na pełną emeryturę (wg informacji z ZUS wiąże się to z rozwiązaniem umowy o pracę i wystąpieniem o odwieszenie emerytury, przeliczenie jej o nową stopę bazową) mogę nadal pracować na pełny etat?

2.      Czy jest możliwość nie rozwiązywania dotychczasowej umowy o pracę, a wystąpienie do ZUS o wypłacanie emerytury (jak rozwiążę umowę o pracę to ponownie zakład pracy mnie nie zatrudni). Słyszałam, że aktualnie emeryt nie ma ograniczenia co do wysokości zarobków.

Ad 1

Przyznanie emerytury ubezpieczonym urodzonym po 31.12.1948 r., w tym także uprawnionym do wcześniejszej emerytury, uzależnione jest wyłącznie od warunku  ukończenia wieku 60 lat przez kobietę. Do przyznania tej emerytury nie jest wymagane rozwiązanie umowy o pracę.

Wysokość emerytury jej ustalana jest na podstawie tzw. "nowych zasad"  (art. 26 ustawy emerytalnej). Nie ma już na nią wpływu kwota bazowa. Jest równowartością kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Od 1.10.2011 r. w odniesieniu do emerytur przyznanych przed 2011 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Powyższa zasada dotyczy także w takiej sytuacji jak Pani. Przepisu tego nie należy stosować, jeśli emeryt rozwiązał stosunek pracy, w jakim pozostawał przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej, a następnie ponownie podjął zatrudnienie w ramach stosunku pracy.

Ad 2

W Pani sytuacji, decydując się na nie rozwiązywanie stosunku pracy, istnieje  możliwość przeliczenia emerytury wcześniejszej, z uwzględnieniem  kwoty bazowej obecnie obowiązującej (2974,69zł) po udokumentowaniu wynagrodzeń. Muszą one dotyczyć okresu w części lub całości przypadających po jej przyznaniu, a obejmujących 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich lat 20-tu. Może się też okazać, że korzystniejsze dla emeryta będzie wykazanie 20 lat kalendarzowych, ale wybranych z całego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli od dnia ustalenia prawa do emerytury do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne jej ustalenie nie zostało pobrane świadczenia nie jest wymagany warunek udowodnienia wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru od dotychczas przyjętego. Emerytura podlega również przeliczeniu poprzez doliczenie dodatkowych okresów składkowych i nieskładkowych dotychczas nie uwzględnionych w wymiarze świadczenia.

Nadmienić należy, iż w razie zbiegu  u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

ZUS
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora